Alerejsy

Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa

Statek / Linia: Costa Deliziosa/2010 / Costa Cruises
Termin: 15.04 - 22.04.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-04-15Wenecja (Wlochy)---17.00
Dzień 2 - 2018-04-16Bari (Wlochy)14.0020.00
Dzień 3 - 2018-04-17Korfu (Grecja)9.0014.00
Dzień 4 - 2018-04-18Santorini (Grecja)12.0019.00
Dzień 5 - 2018-04-19Pireus /Ateny (Grecja)7.3014.00
Dzień 6 - 2018-04-20Dzien na morzu------
Dzień 7 - 2018-04-21Dubrownik (Chorwacja)8.0013.00
Dzień 8 - 2018-04-22Wenecja (Wlochy)9.00---
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trznakabina z oknemkabina z balkonem
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:559,00 €739,00 €909,00 €
op?aty portowe150,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena zawiera:

zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; wy?ywienie - 3 g?ówne posi?ki, przek?ski mi?dzy posi?kami; napoje serwowane do ?niadania i w bufetach samoobs?ugowych; serwis baga?owy podczas wej?cia i zej?cia ze statku; serwis kabinowy; korzystanie ze wszystkich urz?dze? sportowo - rekreacyjnych znajduj?cych si? na pok?adzie statku (basen, jacuzzi, sala fitness, itp.); udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze, koncerty, programy animacyjne itp.).

Cena nie zawiera:

kosztów dojazdu do portu; oplat portowych; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów; wycieczek fakultatywnych w trakcie rejsu; korzystania z barów, mini baru w kabinie oraz napojów zamawianych w restauracji; korzystania z punktów us?ugowych (fryzjer, pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet) i wydatków osobistych; napiwków dla obs?ugi na statku (kwota uzale?niona od d?ugo?ci rejsu); ubezpieczenia KL, NNW i baga?, kosztów wiz (tam gdzie wymagane).


dla dzieci 4-17 lat
Giovani od 17,5 €/os./dzie?, obejmuje on napoje bezalkoholowe serwowane w szklankach, którymi mo?na delektowa? si? o dowolnej porze dnia w restauracji, bufecie (lunch i kolacja) lub w barach.

dla doros?ych
Brindiamo od 25,5€/os./dzien, obejmuje napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w kieliszkach, szklankach, którymi mo?na delektowa? si? o dowolnej porze dnia w restauracji, bufecie (lunch i kolacja) lub w barach.

Piu Gusto od 28,5€/os./dzien, obejmuje napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w kieliszkach, szklankach, którymi mo?na delektowa? si? o dowolnej porze dnia w restauracji, bufecie (lunch i kolacja) lub w barach. Idealny pakiet dla mi?o?ników koktajli: obejmuje 34 rodzaje koktajli alkoholowych i bezalkoholowych, mieszanych napojów i mro?onych.

Intenditore od 45.99€/os./dzie?, obejmuje nieograniczone napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) serwowane w szklankach, kieliszkach w restauracjach, barach, z minibaru i w kabinie. *Marki premium, premium likiery i szampan w kieliszkach. *Wszystkie napoje w cenie do €9 z Bar Listy Bar Menus, które s? serwowane w kieliszkach.

Pakiet musi by? wykupiony przez ka?d? osob? zakwaterowan? w kabinie - mo?na zakupi? w biurze przed rejsem, co pozwoli unikn?? naliczania op?aty serwisowej w wysoko?ci 15% ceny pakietu.
Na Pa?stwa ?yczenie zarezerwujemy przelot, transfery do/z portu, parking, dodatkowe noclegi oraz zadbamy o odpowiednie ubezpieczenie podró?ne.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Bari - miasto po?o?one w po?udniowo-wschodniej cz??ci W?och, nad Morzem Adriatyckim, stolica regionu autonomicznego Apulia i o?rodek administracyjny prowincji Wa?ny o?rodek handlowy, przemys?owy i kulturalno-naukowy W?och po?udniowych. Du?y port handlowy, wojenny, rybacki i pasa?erski.  Na uwag? turystów zas?uguj? muzea, m.in. archeologiczne i sztuki oraz bazylika pod wezwaniem ?w. Miko?aja, patrona miasta.

 

 

 

Santorini to z pewno?ci? jedna z najwspanialszych greckich wysp. Oko?o 1450 r. p.n.e. jej wulkaniczne serce eksplodowa?o i zaton??o, pozostawiaj?c niezwyk?e krajobrazy. Nie mo?na oderwa? oczu od zatopionej kaldery, niemal otoczonej przez strome urwiska. W ?rodku wyspy powsta? olbrzymi krater a do jego wn?trza wp?yn??o morze. Na stromych ?cianach wulkanicznych zbudowano wioski. Drugi brezg wyspy opada ?agodnie ku morzu. T?umy turystów zwiedzaj? przede wszystkim Fir?, a tak?e czarne pla?e na p?askim wschodnim wybrze?u wyspy. Liczne ma?e wioski we wn?trzu wyspy równie? warte s? spaceru. Zwiedzanie wykopalisk starej Thiry i Akrotiri to najwa?niejszy punkt wielu wycieczek do Grecji. Na pó?nocy wyspy le?y nieskazitelna Ia, s?yn?ca z pocztówkowych zachodów s?o?ca. Wykopaliska w Akrotiri to w?a?ciwie greckie Pompeje, cho? nie znaleziono tutaj ?adnych cia? ofiar wybuchu wulkanu i ani jednego metalowego przedmiotu. Odkopane pozosta?o?ci miasta sprzed trzech i pó? tysi?ca lat s? wyj?tkowe. Zachowane s? fasady domów a? do wysoko?ci czwartego pi?tra, ko?o nich stoj? amfory, mo?na rozpozna? ci?gi ulic. Na fragmentach ?cian odkryto freski. Wykopaliska starej Thiry s? nieco mniej fascynuj?ce ni? te z Akrotiri. Fascynuj?ce jest samo po?o?enie - bardzo eksponowane, na stromej górze Mesavuno, opadaj?cej trzema wysokimi ?cianami do morza.

Pireus - port grecki po?o?ony w niewielkiej odleg?o?ci od Aten, le?y na górzystym pó?wyspie, na p?d.-zach. od Aten. Najwy?sz? wznosz?c? si? tam gór? jest Munichia (86,5 m), na której w okresie macedo?skim znajdowa? si? gród. Trzy okr?g?e zatoki (Pireus, Zea i Munichia) stanowi?y naturalne porty, które Temistokles w 493 p.n.e. po??czy? z Atenami. Jest jednym z najwa?niejszych centrów przemys?owych wspó?czesnej Grecji, najwi?kszym jej portem i trzecim, co do wielko?ci portem Morza ?ródziemnego.

Ateny – kolebka zachodniej cywilizacji i demokracji - oferuj? mnóstwo najwy?ej cenionych archeologicznych pere?ek. Staro?ytne Ateny, nazwane na cze?? bogini m?dro?ci, na równi z Rzymem wp?yn??y na rozwój zachodniej cywilizacji. Chocia? Ateny to wielka metropolia, niemal wszystkie atrakcje turystyczne skupiaj? si? w ma?ym kwartale. Dwa symbole miasta, Akropol i wzgórze Likavitos, wida? niemal z ka?dego punktu na tym obszarze. Akropol - jak z czasów Sokratesa i Platona, w?skie uliczki wokó? Plaki (stara cz??? miasta) z jej tawernami, sklepikami i pchlim targiem posiadaj? magnetyczn? si??, której trudno si? oprze?. Sintagma to serce miasta. Nad otoczonym luksusowymi hotelami, bankami i restauracjami placem góruje stary pa?ac królewski - od 1935 r. siedziba parlamentu. Turysta zwykle dochodzi tu do wniosku, ?e zabytki staro?ytno?ci, a zw?aszcza Akropol, s? tylko najbardziej znanymi, ale nie jedynymi tutejszymi atrakcjami. Kusz? jeszcze wspania?e widoki ze wzgórz Likavitós i Filopáppou. U podnó?a Akropolu rozpo?ciera si? Pláka, pe?na zabytków z czasów Bizancjum, ?redniowiecza i XIX w., które wyda?y si? tak egzotyczne Byronowi i innym romantykom. Jak mo?na si? spodziewa?, Ateny s?yn? te? z najlepszych restauracji w Grecji. Dzia?a tu wiele pi?knych kawiarenek, tawerny w ogrodach i uliczne targi. ?ycie nocne tak?e jest bardzo urozmaicone.

Dubrownik – stolica po?udniowej Dalmacji, uwa?any za jedno z pi?kniejszych miejsc na ?wiecie. Miasto oczarowa?o wielu pisarzy i podró?ników. Dubrownik otrzyma? miano ,,Per?y Adriatyku’’, ,,prawdziwego raju na Ziemi.’’ Bernard Shaw, gdy po raz pierwszy odwiedzi? Dubrownik o?wiadczy?; „Kto szuka raju na Ziemi powinien przyjecha? do Dubrownika.”

 

 

 

 

 

 

 

Wenecja – miasto, spowite mg?? czasu, w którym staro?ytno?? przeplata si? z nowoczesno?ci? Po?o?one na stu wyspach oplecionych labiryntem kana?ów. Jak ka?da turystyczna lokalizacja Wenecja przyci?ga turystów du?a gam? atrakcji. Godne polecania s? zachwycaj?ce budynki i galerie ukazuj?ce dzie?a weneckich artystów. G?ówna ulica Wenecji Canal Grande uwa?ana jest za najpi?kniejsz? ulic? ?wiata... 

Wenecja, Wielka Dama pó?nocnych W?och, jest z pewno?ci? jedn? z najwi?kszych atrakcji kraju. Liczni podró?nicy, marzyciele, legendarni kochankowie i dyktatorzy tracili g?ow? dla tego miasta, a Napoleon nazwa? Piazza San Marco "najpi?kniejszym salonem Europy". Wyspa na lagunie zosta?a zasiedlona ok. 1500 lat temu, kiedy szukaj?cy schronienia mieszka?cy Veneto wybudowali miasto na palach wbitych w bagnist? ziemi?. Po stuleciach rz?dów Bizanty?czyków Wenecja przekszta?ci?a si? w republik? pod rz?dami kolejnych do?ów, ciesz?c? si? tysi?cletni? niepodleg?o?ci?. Dzi? ?odzie dostawcze mieszaj? si? z szykownymi gondolami. Spacery to klucz do poznania Wenecji. Atrakcj? jest wycieczka gondol? kana?ami weneckimi, z których s?ynie miasto oraz Pa?ac Do?ów – jeden z najbardziej znanych zabytków w?oskich, wzniesiony w stylu gotyckim, w po?. XIV w. W mie?cie znajduje si? wiele pi?knych pa?aców, z których wiele zamieniono na muzea i galerie. Kana?y, które s? naturalnymi drogami transportowymi w mie?cie przecinaj? liczne mosty. Do najs?ynniejszych nale?y Rialto na Canale Grande i Ponte dei Sospiri (Most Westchnie?), którego nazwa nie wi??e si? z westchnieniami zakochanych, lecz skaza?ców prowadzonych do pobliskiego wi?zienia.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
19.05 - 26.06.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Grecja
14.07 - 21.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po Wschodnim Morzu Sródziemnym
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
20.07 - 31.07.2018
Cena od 1029.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
Petersburg i Stolice Ba?tyckie!!
Morze Sródziemne z Balearami
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Wielkanoc na Morzu Sródziemnym
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
30.03 - 03.04.2018
Cena od 219.00 € + opłaty portowe
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
5-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne na Seaview
12.08 - 19.08.2018
Cena od 869.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Morze Sródziemne z Savony
28.04 - 05.05.2018
Cena od 449.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu Sródziemnym
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
15.04 - 22.04.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
Wiosna na Wyspach Greckich
Hiszpania i Portugalia
01.11 - 11.11.2018
Cena od 489.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Wlochy i Malta z Savony
29.04 - 06.05.2018
Cena od 479.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Warnemunde do Bergen
18.05 - 25.05.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Warnemunde do Bergen
Fiordy Norweskie z Warnemunde
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
02.09 - 13.09.2018
Cena od 689.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
11- dniowy rejs z Hamburga po St. Petersburg
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Morze Sródziemne z Balearami
01.07 - 08.07.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Malta z Savony
08.04 - 15.04.2018
Cena od 359.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
Wiosenny rejs w najlepszej cenie!!
Fiordy Norweskie
12.08 - 19.08.2018
Cena od 769.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie
8-dniowy rejs statkiem MSC Orchestra
Morze Sródziemne na Costa Magica
20.10 - 27.10.2018
Cena od 279.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Wlochy i Baleary
02.09 - 09.09.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Wlochy i Baleary
08.07 - 15.07.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne na Costa Magica
17.11 - 24.11.2018
Cena od 199.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 529.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Malage
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Malage
Z Hamburga przez Francje, Portugalie i Hiszpanie
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
28.04 - 05.05.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
21.04 - 28.04.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
8-dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Morze Sródziemne z Balearami
22.07 - 29.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Hiszpania i Portugalia
02.10 - 12.10.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
04.05 - 11.05.2018
Cena od 579.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
8 dniowy rejs po Wschodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy i Grecja
30.06 - 07.07.2018
Cena od + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
Morze Sródziemne na Seaview
02.09 - 09.09.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Z Kiel do Savony
02.09 - 14.09.2018
Cena od 719.00 € + opłaty portowe
Z Kiel do Savony
12-dniowy rejs statkiem Costa Pacifica
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
09.06 - 16.06.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
8 dniowy rejs z Kilonii
Z Hamburga po Amsterdam
13.10 - 20.10.2018
Cena od 409.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2199.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 659.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Morze Sródziemne na Costa Magica
15.09 - 22.09.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Morze Sródziemne na C.Diadema
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
Rejs Wielkanocny na Costa Diadema
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 539.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu Sródziemnym
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
NA ZAPYTANIE
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,34zł
1 EURO= 4,15zł