AleRejsy.pl - Najlepsze oferty rejsów wycieczkowych! Działamy od 2009 roku!
511 757 511 511 474 511 511 262 511
pn-pt 9.00-17.00
sob. nieczynne

Regulamin serwisu

 


Regulamin serwisu internetowego AleRejsy.pl

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego AleRejsy.pl znajdującego się pod adresem URL https://alerejsy.pl/

Serwis internetowy AleRejsy.pl prowadzony jest przez AleSerwis.net Małgorzata Dąbrowska z siedzibą w Myszkowie, adres: ul. Kościuszki 97, NIP: 5771059034, adres e-mail: biuro@alerejsy.pl, Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 511 757 511, będącego Agentem turystycznym w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych.

1.  Definicje

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin.

1.2.1 AleRejsy.pl - serwis internetowy, zajmujący się promowaniem rejsów wycieczkowych statkami pasażerskimi i innych usług turystycznych.

1.2.2 AleSerwis.net - AleSerwis.net Małgorzata Dąbrowska z siedzibą w Myszkowie, adres: ul. Kościuszki 97, NIP: 577105903 - właściciel serwisu internetowego AleRejsy.pl, firma działająca na podstawie zawartych z Organizatorami Turystyki umów agencyjnych jako Agent turystyczny stale pośredniczący w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz Organizatorów turystyki, posiadających wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez odpowiedniego marszałka województwa, w którym dany Organizator turystyki ma swoją siedzibę.

1.3. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – infolinia dostępna pod numerem telefonu +48 511-757-511, 511-474-511.

1.4. Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Ze względu na uniwersalność opisów zawartych w serwisie internetowym AleRejsy.pl, wiążące dla AleSerwis.net są ustalenia zawarte wyłącznie w treści umowy z Klientem.

1.5. Organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący usługi turystyczne i imprezy turystyczne w rozumieniu Ustawy, z którym AleSerwis.net współpracuje na podstawie umowy agencyjnej jako Agent turystyczny i którego Usługi turystyczne (w tym Imprezy turystyczne) są udostępniane przez serwis internetowy AleRejsy.pl.

1.6. Agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w Polsce lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w Polsce. AleRejsy.pl/AleSerwis.net jest Agentem turystycznym działającym na rzecz Organizatorów turystycznych.

1.7. Usługi turystyczne – usługi świadczone klientom przez danego Organizatora turystyki.

1.8. Impreza turystyczna – usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną.

1.9. Klient – podmiot (osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a także osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), która korzysta z usług AleSerwis.net za pośrednictwem serwisu internetowego AleRejsy.pl lub Biura Obsługi Klienta i zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej Umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej. Klientem jest również osoba, której przekazano prawo do korzystania z Usług turystycznych (w tym Imprezy turystycznej) objętych uprzednio zawartą Umową. Klientem jest także przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę, o ile zawarcie tej Umowy nie stanowi przedmiotu jego działalności gospodarczej.

1.10. Umowa – umowa o świadczenie Usług turystycznych (w tym Imprezy turystycznej) zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem Turystyki za pośrednictwem serwisu internetowego AleRejsy.pl lub przy pomocy BOK. Umowa obejmuje w szczególności: szczegółowe warunki Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej), a także Warunki uczestnictwa. Wiążące dla AleRejsy.pl/AleSerwis.net są ustalenia zawarte wyłącznie w treści umowy z Klientem.

1.11. Rezerwacja – wstępna deklaracja przez Klienta woli zawarcia umowy o Usługę turystyczną (Imprezę turystyczną) wyszukanej za pośrednictwem serwisu internetowego AleRejsy.pl lub BOK, która:

a) odpowiada swoją treścią Umowie, jednakże nie powoduje jeszcze zawarcia Umowy ani nie jest wiążąca ani dla Klienta, ani dla AleRejsy.pl/AleSerwis.net ani dla Organizatora turystyki do momentu:
- potwierdzenia, w toku procedury dokonywania Rezerwacji, Klientowi przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net dostępności danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) według stanu na chwilę rozpoczęcia procesu dokonywania Rezerwacji; a następnie
- potwierdzenia Klientowi przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net, że Rezerwacja może zostać zrealizowana; a następnie
- terminowego uiszczenia przez Klienta pełnej ceny odpowiedniej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny lub przynajmniej wskazanej przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleSerwis.net zaliczki na poczet ceny odpowiedniej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, stosownie do informacji od Organizatora turystyki przekazanej Klientowi w wiadomości e-mail wysłanej przez  AleRejsy.pl/AleSerwis.net po zakończeniu dokonywania Rezerwacji a jednocześnie

b) staje się wiążąca dla Klienta i Organizatora turystyki jeżeli:
- w toku dokonywania Rezerwacji nastąpi potwierdzenie przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net dostępności danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) według stanu na chwilę rozpoczęcia procesu dokonywania Rezerwacji; a następnie
- nastąpi potwierdzenie przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net, że Rezerwacja może zostać zrealizowana; a następnie
- Klient, we wskazanym przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net terminie, uiści pełną cenę odpowiedniej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny lub przynajmniej wskazaną przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net zaliczkę na poczet ceny odpowiedniej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, stosownie do informacji od Organizatora turystyki przekazanej Klientowi w wiadomości e-mail wysłanej przez AleRejsy.pl/AleSerwis.net po zakończeniu dokonywania Rezerwacji; a przy tym

c) wygasa, jeżeli:
- w toku dokonywania Rezerwacji nie nastąpi potwierdzenie przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net dostępności danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej);
- nie nastąpi potwierdzenie przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net, że Rezerwacja może zostać zrealizowana;
- we wskazanym przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net terminie Klient nie uiści pełnej ceny odpowiedniej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny lub przynajmniej wskazanej przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net zaliczki na poczet ceny odpowiedniej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, stosownie do informacji od Organizatora turystyki przekazanej Klientowi w wiadomości e-mail wysłanej przez AleRejsy.pl/AleSerwis.net po zakończeniu dokonywania Rezerwacji.

1.12. Serwis internetowy AleRejsy.pl dostępny pod adresem: https://alerejsy.pl, za pośrednictwem, którego udostępniane są Klientom możliwości zawarcia Umów z Organizatorami turystyki, na rzecz których  AleRejsy.pl/AleSerwis.net działa jako Agent turystyczny. Umowa może również zostać zawarta za pomocą BOK, gdzie  AleRejsy.pl/AleSerwis.net również świadczy usługi polegające na udostępnianiu możliwości zawarcia Umów z organizatorami turystyki reprezentowanymi przez AleRejsy.pl/AleSerwis.net jako Agenta turystycznego.

1.13. Warunki uczestnictwa – sporządzony przez danego Organizatora turystyki dokument określający prawa i obowiązki Klienta i Organizatora turystyki dotyczące świadczenia przez Organizatora turystyki Usług turystycznych (w tym Imprez turystycznych). Warunki uczestnictwa mają zastosowanie do Usług turystycznych (Imprez turystycznych) z oferty Organizatora turystyki, którego dotyczą. Warunki uczestnictwa są integralną częścią Umowy i są przesyłane z dokumentami Rezerwacji. Przed dokonaniem Rezerwacji, Klient zobowiązany jest zapoznać się z aktualnymi Warunkami uczestnictwa dotyczącymi danego Organizatora turystyki.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin dotyczy pośrednictwa w zawieraniu Umów o świadczenie Usług turystycznych (w tym Imprez turystycznych) na rzecz Organizatorów turystyki. AleRejsy.pl/AleSerwis.net pośredniczy w zawieraniu Umów o świadczenie Usług turystycznych na rzecz Organizatorów turystyki, z którymi jest związany ważną umowa agencyjną. Wszystkie Usługi turystyczne i Imprezy turystyczne dostępne w serwisie internetowym AleRejsy.pl i w BOK są w całości dostarczane przez poszczególnych Organizatorów turystyki. W zakresie dotyczącym serwisu internetowego AleRejsy.pl i Biura Obsługi Klienta:
- pośredniczy na rzecz Organizatorów turystyki w zawieraniu Umów o świadczenie Usług turystycznych (w tym Imprez turystycznych) jako Agent turystyczny;
- nie jest Organizatorem turystyki i samodzielnie nie organizuje Usług turystycznych i Imprez turystycznych,
- nie jest pośrednikiem turystycznym, którego działalność polegałaby na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

2.2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umów o świadczenie usług turystycznych za pośrednictwem serwisu internetowego AleRejsy.pl oraz BOK, kwestie dotyczące płatności, a także kwestie dotyczące postępowania reklamacyjnego.

2.3. Wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem serwisu internetowego AleRejsy.pl lub przez BOK lub innym kanałem komunikacji, zarówno w formie ustnej, pisemnej, jak i drogą elektroniczną, a dotyczące usług turystycznych (w tym imprez turystycznych) świadczonych przez Organizatorów turystyki lub działalności serwisu internetowego AleRejsy.pl, w tym w szczególności informacje handlowe, broszury, foldery, katalogi i inne, stanowią jedynie zaproszenie do złożenia Rezerwacji i zawarcia Umowy, i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Nie uchybia to jednak postanowieniom art. 12 ust. 1, 1a i 2 Ustawy, zgodnie z którymi:
- wszelkie tego typu informacje nie mogą wprowadzać Klienta w błąd;
- wiążące dla AleRejsy.pl są ustalenia zawarte wyłącznie w treści umowy z Klientem.

3. Ogólne zasady dokonywania Rezerwacji i zawierania Umów

3.1. Przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do skorzystania z serwisu internetowego AleRejsy.pl jak i z BOK, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do jego postanowień.

3.2. Dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy wymagają dokonania akceptacji niniejszego Regulaminu. Postanowienie to dotyczy również korzystania z BOK.

3.3. Dla uniknięcia wątpliwości, informujemy, że w związku z Rezerwacją Klienta,  AleRejsy.pl/AleSerwis.net przesyła do Klienta w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres e-mail, wszelkie dokumenty dotyczące Rezerwacji oraz Umowy Klienta, a Klient wyraża na to zgodę oraz zobowiązuje się każdorazowo do zapoznania się z tymi dokumentami, w tym z Umową. Dotyczy to również Warunków uczestnictwa, a także informacji dotyczących rozkładu lotów i ich ewentualnej zmiany, dokumentów podróży.

3.5. Dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy wymagają uprzedniego potwierdzenia, że Klient zapoznał się z Umową i wszystkimi jej elementami, rozumie jej postanowienia i je akceptuje.

3.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy danych osobowych podanych w związku z dokonywaniem Rezerwacji i zawieraniem Umowy, w tym danych osobowych zgłoszonych przez Klienta uczestników danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej).

3.7. Za pośrednictwem BOK, AleRejsy.pl/AleSerwis.net podaje Klientom w szczególności następujące informacje:
- cenę Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia;
- miejsce pobytu lub trasę Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej;
- rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu;
- położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu;
- ilość i rodzaj posiłków;
- program zwiedzania;
- kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny;
- termin powiadomienia Klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja danej Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej jest uzależniona od liczby zgłoszeń;
- podstawy prawne Umowy i konsekwencje prawne wynikające z Umowy;
- ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie turystycznej lub w Usłudze turystycznej. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z tymi informacjami przed dokonaniem Rezerwacji i zawarciem Umowy.

3.8. Przed dokonaniem Rezerwacji i zawarciem Umowy AleRejsy.pl/AleSerwis.net udostępnia Klientowi na życzenie:
- ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w danej Imprezie turystycznej lub w Usłudze turystycznej,
- informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,
- informacje o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z tymi informacjami przed dokonaniem Rezerwacji i zawarciem Umowy, a w szczególności przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.

3.9. Przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej AleRejsy.pl/AleSerwis.net podaje Klientowi:
- nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela Organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego Klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu;
- planowany czas przejazdu;
- szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z tymi informacjami przed dokonaniem Rezerwacji i zawarciem Umowy, a w szczególności przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.

3.10. Klient odpowiada za ważność dokumentów uprawniających do przekroczenie granicy podczas Imprezy turystycznej oraz za ważność dokumentów osób uczestniczących w Imprezie turystycznej na podstawie Umowy zawartej przez Klienta.

3.11. AleRejsy.pl/AleSerwis.net stanowczo zaleca wyjeżdżającym za granicę, aby zapoznali się z informacjami na temat aktualnych zagrożeń dla życia lub zdrowia oraz ewentualnych wymaganych szczepień ochronnych lub profilaktyki antymalarycznej, związanych z daną Usługą turystyczną (Imprezą turystyczną). AleRejsy.pl/AleSerwis.net informuje przy tym, że aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (dostępnej pod adresem: gis.gov.pl) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dostępnej pod adresem www.msz.gov.pl oraz https://polakzagranica.msz.gov.pl/).

4. Rezerwacja Usługi turystycznej lub Imprezy turystycznej.

4.1. Klient może dokonać Rezerwacji oferowanych przez AleSerwis.net, jako Agenta turystycznego, Usług turystycznych lub Imprez turystycznych za pośrednictwem serwisu internetowego AleRejsy.pl lub za pośrednictwem BOK.

5. Korzystanie z serwisu internetowego AleRejsy.pl.

5.1. W celu korzystania z serwisu, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
- aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikacje,
- prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową,
- włączoną obsługę plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce).
Jeżeli Klient chce dokonać założenia Rezerwacji lub zawarcia Umowy, musi również dysponować własnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).  AleRejsy.pl/AleSerwis.net nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu, spowodowane niespełnieniem przez system teleinformatyczny Klienta wymagań technicznych.

5.2. Klient, poruszając się po serwisie AleRejsy.pl i korzystając z jego poszczególnych funkcjonalności, w tym wyszukiwarki, może przeglądać informacje dotyczące poszczególnych Usług turystycznych i Imprez turystycznych i zapoznawać się z nimi.

5.3. Dokonanie Rezerwacji odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności: wybór Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej), wybór terminu, kontakt telefoniczny i podanie danych osoby zgłaszającej oraz pozostałych uczestników, dokonanie płatności za Usługę turystyczną (Imprezę turystyczną) wg wartości zawartych w umowie. Dokonanie Rezerwacji wymaga podania w szczególności: imienia i nazwiska osoby zgłaszającej (danych rejestrowych podmiotu niebędącego osobą fizyczną), miejsca zamieszkania (siedziby w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną), daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu oraz imion i nazwisk oraz daty urodzenia wszystkich osób zgłaszanych do Rezerwacji. Wiążące dla AleRejsy.pl/AleSerwis.net są ustalenia zawarte wyłącznie w treści umowy z Klientem.

5.7. Dokonanie każdej Rezerwacji wymaga potwierdzenia, że Klient zapoznał się z pełną treścią Rezerwacji, w tym z Umową, rozumie jej postanowienia oraz je akceptuje. Umowa może zostać zawarta, jeżeli:
- w toku procedury dokonywania Rezerwacji nastąpi potwierdzenie przez z Organizatora turystyki za pośrednictwem  AleRejsy.pl/AleSerwis.net dostępności danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) według stanu na chwilę rozpoczęcia procesu dokonywania Rezerwacji; a następnie
- nastąpi potwierdzenie przez Organizatora turystyki za pośrednictwem  AleRejsy.pl/AleSerwis.net, że Rezerwacja może zostać zrealizowana; a następnie
- Klient, we wskazanym przez Organizatora turystyki za pośrednictwem  AleRejsy.pl/AleSerwis.net terminie, uiści pełną cenę odpowiedniej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny lub przynajmniej wskazaną przez Lidl Podróże zaliczkę na poczet ceny odpowiedniej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, stosownie do informacji od Organizatora turystyki przekazanej Klientowi w wiadomości e-mail wysłanej przez AleRejsy.pl/AleSerwis.net po zakończeniu dokonywania Rezerwacji.

5.8. W toku dokonywania Rezerwacji AleRejsy.pl/AleSerwis.net dokona weryfikacji dostępności Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) objętej Rezerwacją, a następnie dokona weryfikacji możliwości realizacji dokonanej Rezerwacji przez Organizatora turystyki. Jeżeli objęta Rezerwacją Usługa turystyczna (Impreza turystyczna) jest dostępna i może być zrealizowana, Klient będzie mógł dokonać płatności za pośrednictwem odnośników umożliwiających dokonanie płatności przesłanych Klientowi wraz z potwierdzeniem dokonania Rezerwacji. Jeżeli objęta Rezerwacją Usługa turystyczna (Impreza turystyczna) nie jest dostępna lub nie może być zrealizowana, Klient zostanie o tym poinformowany jeszcze zanim  AleRejsy.pl/AleSerwis.net umożliwi dokonanie Klientowi płatności. Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczają ani nie uchybiają postanowieniom Warunków uczestnictwa danego Organizatora turystyki.

5.9.  AleRejsy.pl/AleSerwis.net informuje, że rozróżnienia wymaga potwierdzenie dostępności danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) dokonywane przez  AleRejsy.pl/AleSerwis.net w toku procesu dokonywania Rezerwacji oraz potwierdzenie możliwości realizacji Rezerwacji, które ma miejsce po jej dokonaniu. Potwierdzenie dostępności danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) jest dokonywane według stanu na moment rozpoczęcia procedury dokonywania Rezerwacji, biorąc pod uwagę dokonane i odpowiednio opłacone Rezerwacje, nie zaś Rezerwacje, w stosunku do których proces ich dokonywania jeszcze się nie zakończył. Może się w szczególności okazać, że – chociażby ze względu na ograniczoną ilość miejsc na daną Usługę turystyczną (Imprezę turystyczną) – Klient rozpocznie procedurę dokonywania Rezerwacji, jednakże zostanie uprzedzony przez innych Klientów, którzy wcześniej zakończą proces dokonywania Rezerwacji i ją odpowiednio opłacą. Dlatego  AleRejsy.pl/AleSerwis.net, po dokonaniu Rezerwacji przez Klienta, przeprowadza proces potwierdzenia u Organizatora turystki, czy istnieje możliwość realizacji dokonanej Rezerwacji.

5.10. Po dokonaniu Rezerwacji, na podany przez Klienta adres e-mail, wysłane zostaje potwierdzenie dokonania Rezerwacji wraz z pełną jej treścią, w tym ceną oraz ewentualnym wskazaniem minimalnej wielkości zaliczki. W niektórych przypadkach określone Usługi turystyczne (Imprezy turystyczne) lub Usługi turystyczne (Imprezy turystyczne) określonych Organizatorów turystyki, mogą bezwzględnie wymagać uiszczenia pełnej kwoty ceny wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W takim przypadku Klient nie ma możliwości uiszczenia jedynie kwoty zaliczki, lecz – w celu umożliwienia zawarcia Umowy – zobowiązany jest do uiszczenia pełnej ceny Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, stosownie do informacji od Organizatora turystyki przekazanej Klientowi w wiadomości e-mail wysłanej przez AleRejsy.pl/AleSerwis.net po zakończeniu dokonywania Rezerwacji.

5.11. Dokonanie płatności, odpowiednio, pełnej ceny odpowiedniej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny lub wskazanej przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net zaliczki na poczet ceny odpowiedniej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, powinno nastąpić w terminie wskazanymi w e-mailu zawierającym potwierdzanie dokonania Rezerwacji danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej).

5.12. Dokonanie Rezerwacji następuje po:
- potwierdzenie przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net możliwości realizacji danej Rezerwacji, oraz
- terminowe uiszczenie przez Klienta pełnej ceny odpowiedniej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny lub przynajmniej wskazanej przez Organizatora turystyki za pośrednictwem AleRejsy.pl/AleSerwis.net zaliczki na poczet ceny odpowiedniej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) wraz z kwotą składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, stosownie do informacji od Organizatora turystyki przekazanej Klientowi w wiadomości e-mail wysłanej przez AleRejsy.pl/AleSerwis.net powoduje, że Rezerwacja staje się wiążąca.

5.13. Z momentem, gdy Rezerwacja stała się wiążąca, pomiędzy Klientem a wskazanym Organizatorem turystyki dochodzi do zawarcia Umowy, której treść odpowiada treści Rezerwacji. Po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania właściwej płatności na koncie bankowym, na podany przez Klienta adres e-mail, wysłane zostaje potwierdzone dokonania jej zawarcia.

5.14. Klient uprawniony jest do korzystania z serwisu AleRejsy.pl wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie serwisu AleRejsy.pl.

6. Korzystanie z Biura Obsługi Klienta.

6.1. Przy korzystaniu z BOK, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia §5.

6.2. W celu dokonania Rezerwacji drogą telefoniczną, Klient powinien skontaktować się z AleRejsy.pl/AleSerwis.net za pośrednictwem infolinii dzwoniąc do BOK pod numer telefonu: +48 511-757-511 lub 511-474-511 i poinformować konsultanta o chęci skorzystania z danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej). Porozumiewanie się z BOK następuje w języku polskim.

7. Cena

7.1. Ceny podawane w Portalu są wyrażone w euro (EUR/€), dolarach USA (USD) lub złotych polskich (PLN).

7.2. Podana w serwisie AleRejsy.pl oraz w BOK cena danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) obejmuje części składowe wskazane w jej opisie:

a) opłatę za zakwaterowanie;

b) opłatę za środek transportu – nie dotyczy Usług turystycznych (Imprez turystycznych) z dojazdem własnym;

c) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku Usług turystycznych (Imprez turystycznych), w których środkiem transportu jest samolot;

d) podatki;

e) opłaty związane z dodatkowymi świadczeniami, zgodne z opisem danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej);

f) inne opłaty wskazane w opisie Usługi.

7.3. Na podstawie przepisów Ustawy, Organizatorzy turystyki mogą za wyjątkiem ceny Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) osobno wyszczególnić kwotę obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, którą następnie w całości odprowadzają na ten fundusz. Warunki uczestnictwa danego Organizatora turystyki wskazują, czy składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest wliczona w Cenę, czy jest określana przez Organizatora turystyki odrębnie od ceny. Niezależnie od powyższego, okoliczność, czy cena ulegnie zwiększeniu o składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz jej wysokość, względnie informacja, że składka zawarta jest w cenie danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej), wskazana jest w opisie każdej poszczególnej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) i udostępniana jest Klientowi przed zawarciem Umowy. AleRejsy.pl/AleSerwis.net informuje, że wysokość składki zależna jest od rodzaju transportu oraz miejsca docelowego danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej). Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki ustala wysokości składek za Imprezy turystyczne na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

7.4. Cena Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) jest ceną stałą, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Cena może ulec podwyższeniu w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem postanowień art. 17 ust. 2 Ustawy. Zgodnie z tymi przepisami, cena nie może być podwyższona, chyba że Umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a Organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
- wzrostu kosztów transportu;
- wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
- wzrostu kursów walut, przy czym w okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może być podwyższona.

7.5. Klient może opłacić Usługi Turystyczne w sposób wskazany w punktach 7.5.1 i 7.5.2 poniżej, przy czym sposób wskazany w punkcie 7.5.1 jest dostępny wyłącznie w terminie i na zasadach określonych przez Organizatora turystyki w Warunkach uczestnictwa.

a) Zaliczka – Klient dokonuje płatności części ceny Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) poprzez wpłatę zaliczki oraz kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a następnie pozostałej części ceny Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) w terminie wskazanym przez Organizatora turystyki w Umowie i Warunkach uczestnictwa.

b) Pełna opłata – Klient dokonuje płatności pełnej kwoty ceny Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) oraz kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

7.6. Wysokość zaliczki jest określona w opisie danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) oraz w Warunkach uczestnictwa danego Organizatora turystyki, a także w potwierdzeniu dokonania Rezerwacji, jak również jest podawana przez konsultanta AleRejsy.pl/AleSerwis.net w BOK.

8. Metody płatności

8.1. Dostępne są następujące metody płatności:

a) przelew na wskazany w umowie o Usługę turystyczną rachunek bankowy;

b) zapłata za pomocą karty debetowej lub kredytowej.

8.2. Wybór jednej z metod płatności wskazanych w punkcie 8.1 należy do Klienta i dokonywany jest przez niego w momencie finalizowania dokonywania Rezerwacji w Portalu lub wyborze formy płatności z e-maila z potwierdzeniem Rezerwacji.

8.3. Mając na uwadze postanowienia punktu 8.2, w przypadku Usług turystycznych (Imprez turystycznych) tzw. Last minute, z uwagi na konieczność natychmiastowego potwierdzania Rezerwacji w systemie Organizatora turystyki, dopuszczalną formą płatności jest jedynie przelew internetowy lub płatność karta kredytową lub debetową. Klient o tym fakcie zostanie poinformowany w momencie wyboru danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) Last minute.

8.4. Dokonanie płatności możliwe jest przy użyciu danych wskazanych w potwierdzeniu dokonania Rezerwacji. Przelew internetowy oraz zapłata za pomocą karty debetowej lub kredytowej, z zastrzeżeniem postanowień punktu 8.3, możliwe są poprzez skorzystanie z odnośników wskazanych w potwierdzeniu dokonania Rezerwacji.

8.5. Dokonanie płatności powinno nastąpić przy użyciu danych wskazanych w potwierdzeniu dokonania Rezerwacji, w tym poprzez wskazanie numeru Rezerwacji.

8.6. Operatorem płatności jest DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552) pod adresem: ul. Wielicka 72, strona internetowa: www.dotpay.pl.

8.7. Przelew internetowy oraz zapłata za pomocą karty debetowej lub kredytowej mogą wymagać uprzedniego zaakceptowania regulaminu operatora płatności, o którym mowa w punkcie 8.6.

9. Dostarczenie Klientowi potrzebnych dokumentów

9.1. Dokumenty związane z określoną Usługą turystyczną (Imprezą turystyczną), tj. vouchery, bilety lotnicze, bilety, a także polisa ubezpieczeniowa lub inne dokumenty dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia – w zależności od danego Organizatora turystyki – mogą zostać dostarczone Klientowi przez AleRejsy.pl/AleSerwis.net:

- drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta;

- dokumenty mogą  zostać przygotowane do odbioru osobistego przez Klienta u pilota prowadzącego grupę (jeśli rejs jest z polskim pilotem).

9.2. O terminie, miejscu oraz innych szczegółach dot. odbioru osobistego dokumentów podróży Klient zostanie poinformowany każdorazowo e-mailowo oraz telefonicznie przez konsultanta AleRejsy.pl/AleSerwis.net.

9.3. W szczególnych przypadkach, po ustaleniu z AleRejsy.pl/AleSerwis.net, dokumenty, o których mowa w punkcie 9.1, mogą zostać wysyłane listem poleconym lub kurierem pod wskazany przez Klienta adres pocztowy.

10. Warunki zmiany lub wypowiedzenia Umowy przez Klienta

10.1. Dokonanie zmian w Umowie, jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, możliwe są na zasadach określonych w Warunkach uczestnictwa danego Organizatora turystyki.

10.2. W celu weryfikacji możliwości dokonania określonych zmian w Umowie, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej oraz w celu dokonania tych czynności, należy skontaktować się z AleRejsy.pl/AleSerwis.net za pomocą korespondencji e-mail lub drogą telefoniczną z BOK.

10.3. Dokonanie zmiany Umowy może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat lub ze zmianą ceny.

10.4. W przypadku skutecznej zmiany Umowy, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej, ewentualny zwrot środków pieniężnych na rzecz Klienta dokonywany jest na zasadach wynikających z Warunków uczestnictwa danego Organizatora turystyki.

11. Warunki zmiany lub wypowiedzenia Umowy przez Organizatora turystyki

11.1. Zasady zmiany Umowy, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej przez Organizatora turystyki, a także odwołania danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) przez Organizatora turystyki z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli jej realizacja była uzależniona od liczby zgłoszeń, zawarte są w ogólnych Warunkach uczestnictwa danego Organizatora turystyki.

11.2. AleRejsy.pl/AleSerwis.net nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora turystyki, w szczególności związane z dokonaniem czynności, o których mowa w punkcie 11.1, z zastrzeżeniem postanowień art. 19a Ustawy.

11.3. O wszelkich wiadomych AleRejsy.pl/AleSerwis.net zmianach dotyczących Umowy, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej przez Organizatora turystyki, a także odwołania danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) przez Organizatora turystyki z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli jej realizacja była uzależniona od liczby zgłoszeń, AleRejsy.pl/AleSerwis.net niezwłocznie, poinformuje Klienta, na wskazany przez niego adres e-mailowy lub numer telefonu.

12. Obsługa posprzedażowa

12.1. AleRejsy.pl/AleSerwis.net udziela Klientom informacji na temat statusu Rezerwacji lub Umowy, jak również dodatkowych informacji dotyczących Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej), a także odpowiada na pytania dotyczące przedmiotu Umowy.

12.2. Rekomendujemy, aby nie później niż w terminie 48 godzin przed planowanym wylotem na daną Imprezę turystyczną, Klient skontaktował się z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia godzin wyjazdu lub wylotu.

13. Reklamacje

13.1. AleRejsy.pl/AleSerwis.net dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego, w każdym przypadku Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej działalności, której dotyczy niniejszy Regulamin.

13.2. Reklamacje należy składać w formie:
- pisemnej i przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres: AleRejsy.pl/AleSerwis.net, ul. Kościuszki 97, 42-300 Myszków lub
- przesyłać poczta elektroniczną na adres internetowy: biuro@alerejsy.pl. AleRejsy.pl/AleSerwis.net ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Imprezy turystycznej – w terminie 30 dni od dnia zakończenia Imprezy turystycznej.

13.4. Jeżeli w trakcie trwania Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) Klient stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora turystyki. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji Organizatorowi turystyki. Reklamacja powinna zostać zgłoszona stosownie do sposobu zgłaszania reklamacji określonego w Warunkach uczestnictwa tego Organizatora turystyki, w tym w formie i na adres wskazany w Warunkach uczestnictwa. Reklamacje rozpoznaje Organizator turystyki na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa, przy uwzględnieniu postanowień art. 16b Ustawy.

13.5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej, w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

- jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich został określony w rozporządzeniu ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej;

- może uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie rozstrzygnięcia sporu poprzez skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, o którym mowa w art. 39 i następnych ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w szczególności takich jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org).

13.6. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Komisja Europejska powołała platformę służącą rozstrzyganiu sporów konsumenckich w trybie online, która dostępna jest na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (łącze elektroniczne do platformy ODR).

14. Ubezpieczenie dodatkowe (nieobowiązkowe).

14.1. AleRejsy.pl/AleSerwis.net umożliwia Klientom za pośrednictwem serwisu AleRejsy.pl zawarcie umowy nieobowiązkowego, dodatkowego ubezpieczenia podróżnego oraz ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podmiotami trzecimi świadczącymi usługi ubezpieczeniowe. Umowy zawierane są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Podróży dostępnymi w serwisie na stronie https://www.alerejsy.pl/e-polisa, udostępnianymi Klientowi przed zawarciem umowy takiego ubezpieczenia.

15. Ochrona danych osobowych.

15.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta, w tym również danych Klienta oraz danych pozostałych zgłoszonych przez niego uczestników danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej), podanych w celu dokonania Rezerwacji lub przygotowania oferty turystycznej oraz zawarcia i realizacji Umowy, jest każdorazowo właściwy Organizator turystyki i AleRejsy.pl/AleSerwis.net nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez danego Organizatora turystyki. AleRejsy.pl/AleSerwis.net jedynie przetwarza te dane osobowe jako podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w porozumieniu z odpowiednimi Organizatorami turystyki  wyłącznie w celu realizacji umów zawartych z Organizatorami turystyki, które obejmują pośredniczenie przy zawieraniu Umów z Klientami. Na zlecenie Organizatorów turystyki podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione przez AleRejsy.pl/AleSerwis.net lub danego Organizatora turystyki innym podmiotom: w tym liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym lub promowym, hotelom, podmiotowi trzeciemu świadczącemu usługi ubezpieczeniowe, agentom współpracującym z Organizatorem turystyki na podstawie umów agencyjnych oraz innym kontrahentom zagranicznym. Z pytaniami dotyczącymi przetwarzania i udostępniania danych ww. podmiotom należy się zwracać do właściwych Organizatorów turystyki.

15.2. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta, w tym danych Klienta oraz danych pozostałych zgłoszonych przez niego uczestników danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) jest AleSerwis.net. Dane te zbierane są wyłącznie w celu świadczenia usług przy użyciu serwisu AleRejsy.pl, w tym w celu przedstawiania ofert, przyjmowania płatności oraz ewentualnie w innych celach wskazanych w przy okazji pozyskania danych  np. w celu dostarczenia newslettera, prowadzenia korespondencji, a ponadto w celu marketingu produktów i usług AleRejsy.pl/AleSerwis.net. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego świadczenia przez AleSerwis.net usług za pośrednictwem serwisu AleRejsy.pl.

15.3. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie na przetwarzanie danych, przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się do czasu jej odwołania.

15.4. Klienci mają prawo realizacji wszystkich uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania na zasadach określonych w ww. ustawie oraz prawa do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

16. Postanowienia końcowe

16.1 Postanowienia ogólnych warunków umów (wzorców umownych) lub innych regulaminów stosowanych przez Klientów nie znajdują zastosowania do usług świadczonych przez AleSerwis.net w ramach serwisu internetowego AleRejsy.pl lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

16.3. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem, wszelkie spory z AleSerwis.net, podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę AleSerwis.net.

16.4. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem, odpowiedzialność AleSerwis.net ograniczona jest do wartości danej Usługi turystycznej (Imprezy turystycznej) i obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone przez AleSerwis.net umyślnie.

16.5. Wszelkie materiały udostępniane w serwisie AleRejsy.pl lub za jego pomocą, w tym między innymi teksty  i opisy ogłoszeń, znaki towarowe lub inne oznaczenia, a także kolorystyka i układ witryny oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, należą do AleSerwis.net lub poszczególnych Organizatorów turystyki i mogą być chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Korzystanie z nich bez zgody podmiotów uprawnionych, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, nie jest dopuszczalne.

16.6. AleSerwis.net zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie może jednak naruszać praw nabytych przez Klienta, w tym odnosić skutku w stosunku do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie takich zmian Regulaminu ani do Rezerwacji dokonanych przed dniem wejścia w życie takich zmian Regulaminu. W każdym przypadku zastosowanie znajduje Regulamin, odpowiednio, w wersji obowiązującej w dniu zawarcia danej Umowy lub w dniu dokonania Rezerwacji. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie określonym przez AleSerwis.net.

Malgorzata Dąbrowska - właściciel firmy AleSerwis.net, prowadzącej serwis internetowy AleRejsy.pl

 

 

Zapisz się na newsletter i na bieżąco otrzymuj oferty na
najlepsze rejsy, okazje i promocje
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz