Alerejsy

Emiraty na MSC Splendida

Statek / Linia: MSC Splendida / MSC Cruises
Termin: 20.01 - 27.01.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-01-20Dubaj (ZEA)---23:00
Dzień 2 - 2018-01-21Abu Dabi (ZEA)5:0023:00
Dzień 3 - 2018-01-22Sir Bani Yas (ZEA)9:0017:00
Dzień 4 - 2018-01-23Dzien na morzu------
Dzień 5 - 2018-01-24Bahrain (ZEA)8:0018:00
Dzień 6 - 2018-01-25Doha (Katar)8:0018:00
Dzień 7 - 2018-01-26Dubaj (ZEA)9:00---
Dzień 8 - 2018-01-27Dubaj (ZEA)------
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trzna fantasticaz oknem bellaz balkonem fantastica
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:389,00 €599,00 €739,00 €
3 lub 4 dziecko w kabinie (2-11 lat)0,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)130,00 €
3 lub 4 dziecko w kabinie (12-17 lat) od149,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena obejmuje:

zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; serwis baga?owy i kabinowy; wy?ywienie - 3 g?ówne posi?ki; przek?ski mi?dzy posi?kami; bufet lub przek?ski o pó?nocy; korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych; udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku.

 

Cena nie obejmuje:

op?at portowych; kosztów dojazdu do portu; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie); wycieczek fakultatywnych; korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet); napojów do obiadów i kolacji, drinków; napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 10€/dzie?/osoba powy?ej 12 roku ?ycia; 5€/dzie?/dziecko od 2 do 12 roku ?ycia); ubezpieczenia KL, NW i baga?u.

 

ALL INCLUSIVE (opcja):
Istnieje mo?liwo?? wykupienia pakietów ALL INCLUSIVE (dwa rodzaje do wyboru) w cenie od 26€ na dzie? dla osób doros?ych i od 12€ na dzie? dla dzieci.
Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów podró?uj?cych w jednej kabinie na czas ca?ego rejsu.
 
Uwagi:
Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzeda? tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.

Na pok?adzie statku obowi?zuje bezgotówkowy system op?at. Nale?no?? reguluje si? ostatniego dnia rejsu gotówk? (wp?ata depozytu ok. 250€/kabina pierwszego dnia rejsu) lub kart? kredytow? (VISA, Mastercard, American Express) na podstawie zbiorczego rachunku. Karty kredytowe nale?y zarejestrowa? zaraz po zaokr?towaniu.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Dubaj - Palmy, trawniki, parki, mnóstwo kwiatów, a wszystko to w 40-stopniowym upale, przy jednej, dwóch ulewach rocznie, na by?ej pustyni. W Dubaju kwitnie przyroda, powstaj? kolejne wie?owce, hotele i o?rodki rekreacyjne. Trudno uwierzy?, ?e jeszcze 50 lat temu by?a tu pustynia, zamieszkana przez blisko 6 tys. ludzi zajmuj?cych si? g?ównie rybo?ówstwem i po?awianiem pere?. Dzi? po?o?ony na Pó?wyspie Arabskim, a nale??cy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Dubaj to metropolia licz?ca 3 mln mieszka?ców 150 narodowo?ci. Dominuj?c? religi? jest islam, j?zykiem oficjalnym - arabski, ale bez problemu mo?na porozumie? si? po angielsku. To, ?e Dubaj jest krajem muzu?ma?skim, wida? ju? na lotnisku: kobiety w czadorach, m??czy?ni w diszdaszach - tradycyjnych bia?ych strojach przypominaj?cych sutanny, dziesi?tki sklepów z arabskimi ubraniami. Turysta mo?e si? jednak czu? swobodnie. Nikt nie patrzy krzywo na jegomo?cia w krótkich spodenkach i bejsbolówce czy dziewczyn? w mini.
Co ci?gnie turystów do Dubaju? S?o?ce niemal przez ca?y rok, jasne, z?ociste pla?e, no i... samo z?oto, którego Dubaj jest najwi?kszym importerem na ?wiecie. Zdobi ono architektoniczne ornamenty pe?ne a?urów, motywów ro?linnych i geometrycznych oraz stroje kobiet. Niemal na ka?dej ulicy natkniemy si? na szyld jubilera, ale prawdziwie z?oty jest Gold Souk, wielkie targowisko z eleganckimi sklepami. A w nich naszyjniki, pier?cionki, bransolety, spinki do mankietów, zegarki, dzbany, misy, sztu?ce, cukiernice, no i z?oto w sztabach. Bi?uteri? sprzedaje si? tu nie na sztuki, lecz na wag?.
Po s?siedzku rozci?ga si? niezwyk?y Spice Souk pe?en ma?ych sklepików z przyprawami - szafranem, mirr?, suszonymi limonkami, papryczkami... Tu równie? mo?na kupi? arabsk? fajk? wodn? (szisza) wraz z aromatycznym wk?adem z jab?ek, fig czy suszonych melonów. To przy niej sp?dza si? wieczory w barach, restauracjach i kawiarniach.

W Dubai Museum, dowiedzie? si? mo?na o pocz?tkach powstania tego kraju i o mieszkaj?cych tu ludach. Niejednego zachwyca supernowoczesna architektura, np. Burj al Arab - jedyny na ?wiecie siedmiogwiazdkowy hotel w kszta?cie ?agla, wybudowany na specjalnie dla? stworzonej sztucznej wyspie w Zatoce Perskiej. W 2007 r. najwi?ksz? atrakcj? turystyczn? kraju stan? si? trzy kolejne sztuczne wyspy z podwodnymi hotelami, o?rodkami rekreacyjnymi i centrami handlowymi.
Dubaj kusi te? polami golfowymi, parkami wodnymi, wy?cigami konnymi, wieczornymi przeja?d?kami ?odzi? po Creeku (kana? dziel?cy Dubaj na prawo- i lewobrze?n? cz???; najlepiej pokona? go abr? - wodn? taksówk?), wyprawami do górskiego o?rodka Hatta i na safari. Pustynia zaczyna si? zaledwie godzin? drogi od centrum miasta. Mo?na si? tu wybra? d?ipem. Samochody surfuj? po piasku, obsuwaj? si? po wydmach, balansuj? pod niebezpiecznym k?tem... Godzinna przeja?d?ka ko?czy si? w oazie, gdzie czeka kolejna atrakcja - arabski posi?ek: pieczone i ?wie?e warzywa, kebab, nale?niki z razowej m?ki oraz pasty - z czosnku, bak?a?anów i cieciorki (humus) plus kawa kolorem i smakiem przypominaj?ca zielon? herbat? z domieszk? mi?ty.

Abu Dabi (Abu Dhabi, Abu Zabi) stolica i g?ówne miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a tak?e emiratu o tej samej nazwie. Miasto jest po?o?one na przybrze?nej wyspie Abu Dabi w Zatoce Perskiej. Zamieszkuje je ok. miliona osób. Jest wa?nym centrum gospodarczym, finansowym i kulturalnym, a tak?e portem morskim i rybackim. Siedziba najbogatszego z emiratów pe?na nowoczesnych wie?owców ze szk?a jeszcze pó? wieku temu by?a ma?? wiosk?. Po wycofaniu si? Brytyjczyków 2 grudnia 1971 r. Abu Dabi sta?o si? stolic? niezale?nej federacji emiratów. Wraz z przyp?ywaj?cymi dochodami z ropy gliniane chaty zosta?y gwa?townie zast?pione przez banki i bogate sklepy.

W Abu Dabi  warto zobaczy?: Fort Grande - jeden z najwy?szych budynków Bliskiego Wschodu, Pa?ac Al-Hosn - budowla z pocz?tku XIX w. nazywana Starym lub Bia?ym Fortem, Corniche - najwi?kszy spo?ród 20 parków miasta. W?ród drzew i krzewów prowadz? promenady z zapieraj?cymi dech w piersiach widokami na morze, Cultural Funation mie?ci najciekawsze wystawy w mie?cie. Interesuj?ca ekspozycja po?wi?cona jest historii miasta i nomadów.

W staro?ytnym poemacie epickim o Gilgameszu, Bahrajn, czyli legendarny Dilmun, opisany jest jako raj na ziemi. Ten zbiór niewielkich wysp po?o?ony u wybrze?y Arabii Saudyjskiej dysponuje bowiem od stuleci tym, co najcenniejsze na pustyni - ?ród?ami s?odkiej wody i gajami palm daktylowych. Korzystne warunki geograficzne przyci?ga?y przybyszów z Persji i Arabii oraz kolonizatorów portugalskich i angielskich. Jednak dopiero lata trzydzieste i odkrycie tutaj pierwszego ?ród?a ropy w Zatoce Perskiej sprawi?y, ze Bahrajn sta? si? mieszanin? wielu narodowo?ci, z których wi?kszo?? stanowi? Arabowie i Persowie.Obecno?? etnicznych Persów, których kultura jest bardzo odmienna od arabskiej, wyró?nia Bahrajn w?ród innych krajów tego regionu. Niestety jest to tak?e przyczyn? konfliktów pomi?dzy dwoma od?amami Islamu

Tutejsi mieszka?cy s? z regu?y przyja?ni i go?cinni, szczególnie je?li nie jest si? z Anglii lub z Ameryki. Wiele osób s?ysza?o o Polsce, a s?owo "Lechistan" potrafi wywo?a? pozytywne skojarzenia.

Mimo ma?ych rozmiarów kraju, wi?kszo?? jego powierzchni i tak stanowi pustynia poprzecinana jak okiem si?gn?? ruroci?gami. Ropy wprawdzie jest ju? niewiele, a wi?kszo?? produkcji rafinerii oparta jest na ci?g?ej dostawie z Arabii Saudyjskiej, jednak z?o?a ci?gle s? eksploatowane. Muzeum Naftowe, które mie?ci si? obok pierwszego, historycznego odwiertu, jest ?wiadectwem zmian, jakie zasz?y w tej dziedzinie w ci?gu ostatnich 60-ciu lat. Na pustyni spotka? mo?na oczywi?cie wielb??dy, które stanowi? w?asno?? emira. Jest te? rezerwat przyrody, gdzie ?yj? m.in. chronione gazele i flamingi. A? trudno sobie wyobrazi?, ?e w pa?stwie o powierzchni dwa razy takiej jak Szczecin mie?ci si? nie tylko pustynia, ale tak?e miasto i przedmie?cia, w których ?yje ponad pó? miliona ludzi. A przecie? jest jeszcze lotnisko, port, plantacje daktylowe, tereny wojskowe, rekreacyjne... Nic dziwnego, ?e mimo do?? niskiej zabudowy, jest to jedno z najg??ciej zaludnionych miejsc na ?wiecie.
Typowym elementem arabskiego miasta jest oczywi?cie suk, czyli bazar, na którym kupi? mo?na wszystko. Zamiast chodzi? po obrze?ach, warto jednak zag??bi? si? nieco dalej w w?skie uliczki, gdzie atrakcyjniejsze s? nie tylko ceny, ale i atmosfera. Tam w?a?nie znajduj? si? sklepiki z wzorzystymi materia?ami, typowymi dla Arabek i Hindusek. Niedaleko znajduje si? "z?oty suk" gdzie, jak sama nazwa wskazuje, mo?na zaopatrzy? si? w bi?uteri?, której waga czasem idzie w setki gramów.

Jak nietrudno si? domy?le?, religia jest istotnym aspektem ?ycia. Zarówno w mie?cie jak i w okolicznych wioskach roi si? od meczetów, z których muezzini pi?? razy dziennie wo?aj? przez megafony na modlitw?.

Bahrajn nie jest jednym z najbogatszych pa?stw Zatoki, ale dzi?ki temu, ?e nie jest nowoczesny do przesady, bardziej ni? gdzie indziej widoczne s? tu arabsko-perskie tradycje i obyczaje.

Jednak Bahrajn jest jednym z miejsc, gdzie naj?atwiej jest zaobserwowa? tak odmienny od naszego folklor i gdzie klimatyzowany Hilton i wioska, w której czas zatrzyma? si? wiele lat temu, dzieli od siebie zaledwie kilka kilometrów.

 

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
SPRZEDANE!!!
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Gor?cy Rejs po Emiratach Arabskich
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Emiraty na MSC Splendida
13.01 - 20.01.2018
Cena od + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
ALL INCLUSIVE w cenie rejsu
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
17.02 - 26.02.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
SPRZEDANY!!!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
SPRZEDANE!!!
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
SPRZEDANE!!!
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 1004.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,57zł
1 EURO= 4,22zł