Alerejsy
. . .
Rejsy wycieczkowe statkiem? Najlepszy sposób na wypoczynek!

Rejsy wycieczkowe statkami to wspania?y sposób na udany wypoczynek - dopiero odkrywany przez polskich turystów. Zwiedzaj z nami ?wiat na pok?adach luksusowych statków. Po??cz beztrosk? z nieprzerwan? zabaw?. Atrakcje na pok?adzie statku - baseny i boiska sportowe oraz kasyno, kluby z muzyk? na ?ywo i dyskoteki nie pozwol? na chwile nudy. Wy?mienite posi?ki, codzienne przedstawienia w teatrze i rozrywka - nie pozwol? Ci zapomnie? o takich wakacjach.

A po powrocie z rejsu wycieczkowego zaczniesz planowa? nast?pny wyjazd aby sprawdzi? czy to nie by? sen.

Dla komfortu naszych klientów w ofercie mamy rejsy z polskim pilotem, oraz z przejazdem autokarem. Pomagamy te? w organizacji przelotów samolotem wraz z transferem z lotniska do portu.

Dzieci p?yn? gratis.

Na statkach linii MSC i Costa dzieci do lat 18 z dwoma osobami doros?ymi p?yn? jedynie za op?aty portowe. Na statkach pasa?erskich znajduj? si? kluby dla dzieci w ró?nym wieku, w których to pod opiek? wykwalifikowanej kadry sp?dzaj? czas na zabawie, rozrywce i zawieraniu nowych znajomo?ci.

Co w cenie rejsu?

Rejsy to oferty praktycznie na ka?d? kiesze?. Za wydane pieni?dze w?a?nie Cruising oferuje najwi?cej. W cenie rejsu zawarte s?: kabina, wszystkie posi?ki i przek?ski, wszelkie atrakcje i zabawy organizowane na pok?adzie (w tym rewie, koncerty, wyst?py, kino), korzystanie ze wszystkich urz?dze? sportowo-rekreacyjnych na pok?adzie: baseny, le?aki, fitness center, sauna, solarium, korty tenisowe, boiska do siatkówki i koszykówki, aerobik itd. Szczegó?y poznasz w ofertach rejsów. Prosimy zwróci? tak?e uwag? na wy??czenia z ceny rejsu.

J?zyki na statkach.


Za?oga i personel na statku pos?uguje si? kilkoma j?zykami. J?zykiem dominuj?cym jest j?zyk angielski, ale mo?emy tez porozumie? si? bez problemu w j?zykach: niemieckim, francuskim, w?oskim i hiszpa?skim. Na statkach cz?sto mo?na spotka? polskich cz?onków za?ogi. W naszej ofercie mamy te? rejsy z polskim pilotem.

Co mo?na robi? na statkach wycieczkowych?

Pobyt na pok?adzie statku daje uczucie olbrzymiej swobody i wolno?ci, o wiele wi?kszej ni? oferuje jakikolwiek resort. Statki s? tak wielkie, ?e nawet przez kilka dni nie odkryje si? ich wszystkich tajemnic i zakamarków. Poza tym mo?na zwiedza? wiele ekscytuj?cych miejsc podczas wycieczek l?dowych. Ka?dego dnia w nowym miejscu! Statki pasa?erskie to prawdziwe p?ywaj?ce resorty. Tak jak luksusowe hotele oferuj? pasa?erom ogromn? wygod?, komfort i luksus.

Mo?na wypoczywa? na le?aku oddychaj?c morskim powietrzem, opala? si? czytaj?c ulubione ksi??ki lub podziwia? zmieniaj?ce si? krajobrazy, rozkoszuj?c si? ulubionym drinkiem.

Dla lubi?cych aktywny wypoczynek organizowane s? kursy nauki ta?ca i zawody sportowe. Na wielu statkach znajduj? si? korty tenisowe i trasy do joggingu, mo?na gra? w golfa lub p?ywa? w basenie. Po treningu w fitness center mo?na korzysta? z sauny albo odpoczywa? w jacuzzi.

Mo?na równie? ogl?da? filmy w kinie, gra? w bryd?a, korzysta? z uciech kasyna. Ka?dego wieczoru oferowany jest bogaty program rozrywkowy.

Co mo?na robi? w portach?

Jest tyle mo?liwo?ci sp?dzania czasu, ?e b?dzie k?opot z wyborem! Mo?na wybra? si? na zwiedzanie we w?asnym zakresie lub skorzysta? z bogatej oferty organizowanych wycieczek. Wedle uznania mo?na podziwia? okoliczne atrakcje turystyczne lub polowa? na super okazje w strefach wolnoc?owych. Wybór jest bogaty (w zale?no?ci od odwiedzanego miejsca): sp?ywy rw?cymi rzekami, wycieczki rowerowe na szczyt wulkanu, zwiedzanie malowniczych zak?tków konno, wspinaczka na piramid? czy wodospad. Mo?na k?pa? si? w lazurowych wodach i wylegiwa? si? na najpi?kniejszych pla?ach lub, je?li wystarczy jeszcze czasu, zagra? w tenisa czy w golfa, uczy? si? windsurfingu. Pozostaje jeszcze wiele innych mo?liwo?ci jak: po?owy ryb, ?eglowanie, nurkowanie, wspinaczka....

Jednym s?owem REJS WYCIECZKOWY to najdoskonalsze po??czenie atrakcji. To okazja poznania nowego i robienia wielu rzeczy o jakich zawsze marzy?e?! I to wszystko bez konieczno?ci ci?g?ego pakowania i rozpakowywania si?, tak jak w przypadku zwyk?ej wycieczki turystycznej.

All Inclusive na statkach

W naszej ofercie mamy now? linie ?eglugow? - Pullmantur. Wprowadza ona nowe standardy w rejsach wycieczkowych takie jak: opcj? przelotu do portu pocz?tku rejsu i powrót po rejsie w?asnymi samolotami oraz napoje alkoholowe i gazowane w cenie rejsu. W naszej ocenie warto zainteresowa? si? ofert? tej linii.


Na statkach linii MSC i Costa mo?na dokupi? all inclusive jako opcj? dodatkow?. Ka?da linia ?eglugowa ma inne propozycje pakietów napojów, prosimy o kontakt w sprawie ich szczegó?ów.

Zaokr?towanie

Zaokr?towanie odbywa si? na oko?o cztery godziny przed wyp?yni?ciem. Dok?adna godzina rozpocz?cia zaokr?towania jest podawana na bilecie. "Check-in" zamykany jest natomiast zazwyczaj na 1-2 godziny przed wyp?yni?ciem (szczegó?y znajduj? si? tak?e w bilecie). Przed wej?ciem na statek obs?uga danej linii zabiera Pa?stwa baga? i dostarcza go bezpo?rednio do kabiny, a w dniu wyokr?towania znoszone ze statku. W tym celu nale?y czytelnie wype?ni? naklejk? baga?ow? wpisuj?c drukowanymi literami: imi? i nazwisko, nazw? statku, nr kabiny, dat? i port zaokr?towania. Serwis baga?owy jest w cenie rejsu.

Hotele przed i po rejsie

Na zamówienie rezerwujemy hotele przed lub po rejsie w porcie wyp?yni?cia. Proponujemy równie? po??czenie rejsu z kilkudniowym pobytem wypoczynkowym. Polecamy atrakcyjnie usytuowane hotele bardzo dobrej klasy. Proponujemy specjalne pakietowe ceny zawieraj?ce transfer z portu do hotelu lub hotelu do portu.

Dokumenty i wizy

Ka?dy uczestnik jest odpowiedzialny za posiadanie wa?nego paszportu (min 6 miesi?cy przed uko?czeniem daty wa?no?ci) oraz wymaganych wiz (informacji na temat wymaganych wiz udziela organizator). Uwaga: Prosimy nie pakowa? paszportów, biletów oraz innych dokumentów podró?y do g?ównego baga?u tylko umie?ci? je w baga?u podr?cznym. Podczas rejsu istnieje mo?liwo?? zdeponowania wa?nych dokumentów, pieni?dzy oraz innych kosztownych przedmiotów w sejfie w recepcji. Na wielu statkach sejfy znajduj? si? w kabinach. Dyrekcja statku nie ponosi odpowiedzialno?ci za wszelkie przedmioty pozostawione w kabinach.

Wiza do USA

Klienci zainteresowani rejsem podpisuj? umow? i wp?acaj? wymagan? zaliczk?. Po otrzymaniu tej wp?aty przesy?amy pismo potwierdzaj?ce uczestnictwo klientów w rejsie, które nale?y zabra? ze sob? na spotkanie z konsulem w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie lub Ambasadzie USA w Warszawie. Od 2004 roku ka?dy klient staraj?cy si? o wiz? umawia si? indywidualnie na spotkanie z konsulem dzwoni?c pod p?atny numer 0 701 77 44 00 (czynny od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 7:00 do 20:00). Dzwoni?c nale?y mie? przy sobie paszport, papier i przybory do pisania. Operatorzy obs?uguj?cy ten numer ustalaj? termin spotkania z konsulem, jak równie? wyja?niaj?, jakie dokumenty nale?y dostarczy? konsulowi i o co moze on zapyta?. Pracownicy naszego biura pomagaj? wype?ni? formularz wizowy. Wi?cej informacji na stronach www.usinfo.pl.

Ubezpieczenie

Uczestnikom naszych imprez zapewniamy ubezpieczenie w Polskim Towarzystwie Ubezpiecze? S.A. SIGNAL IDUNA. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia (KL), nast?pstwa nieszcz??liwych wypadków (NWI i NWS) oraz baga? podró?ny. W sytuacji rejsów po Morzu ?ródziemnym podstawowy pakiet SIGNAL IDUNA S.A. obejmuje: KL 10.000 Euro, NWI 7000 PLN, NWS 3.500 PLN oraz baga? 800 PLN. W sytuacji rejsów poza basenem Morza ?ródziemnego podstawowy pakiet SIGNAL IDUNA S.A. obejmuje: KL 30.000 Euro, NWI 16.000 PLN, NWS 8.000 PLN oraz baga? 1.800 PLN. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna sie 48 godzin przed terminem rozpocz?cia rejsu, nie wcze?niej jednak ni? z chwil? rozpocz?cia podró?y przez ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa ko?czy si? na 48 godzin po w?a?ciwym terminie zako?czenia rejsu, nie pó?niej jednak ni? z chwil? zako?czenia przez ubezpieczonego podró?y. Istnieje mo?liwo?? zwi?kszenia sumy ubezpieczenia, wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od nast?pstw chorób przewlek?ych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Preferencyjne stawki oraz warunki ubezpieczenia dost?pne u organizatora.

Opieka medyczna

Na wszystkich statkach znajduje si? punkt medyczny. Godziny jego otwarcia podane s? w recepcji i gazetce pok?adowej. Wizyta lekarska jest p?atna a jej koszt zwracanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe wy??cznie na podstawie orygina?ów dokumentów wystawionych przez lekarza. Osoby stale za?ywaj?ce leki, powinny zabra? wystarczaj?cy ich zapas, gdy? mog? by? niedost?pne na statku (leki prosimy umie?ci? w baga?u podr?cznym).

Szczepienia

W sytuacji niektórych tras wymagane s? szczepienia ochronne. Informacje na temat obowi?zkowych lub zalecanych szczepie? mo?na uzyska? u organizatora, w lokalnym Sanepidzie lub u swojego lekarza.

Ubiór

W ci?gu dnia strój jest dowolny. Sugerujemy zabra? rzeczy wygodne, takie jak zwykle zabiera si? na wakacje. Prosimy nie zapomnie? wygodnego obuwia, nakrycia g?owy, okularów przeciws?onecznych, stroju sportowego i k?pielowego. Prosimy pami?ta? równie? o rzeczach cieplejszych z uwagi na przejazd i wieczory na morzu. W trakcie zwiedzania miejsc kultu religijnego wymagany jest odpowiedni strój (d?ugie spodnie lub spódnice, zakryte ramiona). Na statku obowi?zuje zakaz przychodzenia do restauracji w strojach pla?owych. Wieczorami mile widziane s? stroje bardziej eleganckie, a podczas 2 wieczorów galowych wymagane s? stroje wieczorowe (garnitur lub ciemna marynarka i krawat, suknia wieczorowa). Informacje o zalecanych strojach na kolejne wieczory umieszczane s? w gazetce pok?adowej.

System op?at na statku

Na statkach obowi?zuje bezgotówkowy system op?at. Pasa?erowie otrzymuj? karty elektroniczne, które s? kartami identyfikacyjnymi oraz kartami p?atniczymi (na niektórych statkach równie? "kluczami" do kabin). Waluta obowi?zuj?ca na statku jest podana w opisie statku. Nale?no?? reguluje sie ostatniego dnia rejsu w banku, gotówk? (wp?ata depozytu pierwszego dnia rejsu) lub kart? kredytow? na podstawie zbiorczego rachunku. Najcz??ciej honorowane karty to VISA, Eurocard, Mastercard, American Express. Karty kredytowe nale?y zarejestrowa? zaraz po zaokr?towaniu. Prosimy zaopatrzy? si? w waluty krajów, b?d?cych na trasie rejsu.

Napiwki

Tradycj? morskich wycieczek jest wr?czanie napiwków za?odze statku. Dla Pa?stwa komfortu i wygody poszczególne firmy sugeruj? w swoich warunkach wysoko?? kwot napiwków. Napiwki rozdzielane s? pomi?dzy stewarda zajmuj?cego si? Pa?stwa kabin? oraz kelnera i asystenta kelnera. Na wi?kszo?ci statków kwota napiwków jest automatycznie doliczana do Pa?stwa rachunku. Napiwki za serwis w barach s? doliczane automatycznie do ka?dego rachunku. Napiwki s? obowi?zkowe dla wszystkich linii.

Wysoko?? napiwków:

MSC Cruises: 8,50€/dzie?/osob? doros??, dziecko 3-13lat 4,25euro/dzie?/dziecko, od 14-17 roku ?ycia 8,50€/dzie?,dziecko, m?odsze dzieci bez op?at.
Costa Cruises: 8 Euro/dzie?/osoba doros?a,  dziecko 4-13 lat  4Euro/dzie?/dziecko; od 14-17roku ?ycia 8euro/dzie?/dziecko, m?odsze dzieci bez op?at
NCL Freestyle Cruising: 12 USD/dzie?/osoba doros?a, 6 USD/dzie?/dziecko;
Holland America Line: 10 USD/dzie?/osoba doros?a, 5 USD/dzie?/dziecko;
Louis Cruise Lines: 8 Euro/dzie?/osoba doros?a, 4 Euro/dzie?/dziecko.

Recepcja - gazetka pok?adowa

Personel statku pos?uguj?cy si? j?zykami: angielskim, niemieckim, w?oskim, francuskim, portugalskim i hiszpa?skim udziela pasa?erom wszystkich potrzebnych informacji. Ka?dego wieczoru do kabiny dostarczana jest gazetka pok?adowa, w której podawane s? wa?ne informacje dotycz?ce kolejnego dnia rejsu: szczegó?owy program dnia, godziny posi?ków, informacje o wycieczkach fakultatywnych, zaj?ciach sportowych i rozrywkowych, repertuar filmowy, godziny otwarcia sklepów, salonów pi?kno?ci, masa?u i fitness, si?owni, punktów us?ugowych, barów, kasyna, godziny rozpocz?cia wieczornych spektakli, specjalne promocje itp. Gazetka wydawana jest w kilku wersjach j?zykowych (nie jest wydawana w j?zyku polskim). Podczas rejsów z polskim pilotem, pilot za?atwia wszystkie sprawy zwi?zane z przejazdem, s?u?y pomoc? przy zaokr?towaniu, przyjmuje zapisy na wycieczki fakultatywne oraz udziela pasa?erom wszystkich niezb?dnych informacji.

Serwis kabinowy


Kabiny s? sprz?tane 2 razy dziennie. Wymieniane s? r?czniki, a na ?yczenie po?ciel. Serwis ten jest wliczony w cen? rejsu.

Internet na statku

Na pok?adach wi?kszo?ci statków znajduj? si? kafejki internetowe. Istnieje równie? mo?liwo?? pod??czenia internetu do laptopa. Us?uga ta jest dodatkowo p?atna.

Wyokr?towanie

Dok?adna procedura wyokr?towania zawarta jest w gazetce pok?adowej i dostarczana jest do Pa?stwa kabiny na dzie? przed przyp?yni?ciem statku do portu zako?czenia rejsu. Na dzie? przed wyokr?towaniem nale?y uregulowa? swój rachunek oraz odebra? w recepcji odpowiednio oznakowan? naklejk? baga?ow? (przypominamy o opisaniu naklejki baga?owej). Baga? wystawiany jest przed kabin? ostatniej nocy, a obs?uga statku znosi Pa?stwa baga? do hali terminala.


Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
SPRZEDANE!!!
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Gor?cy Rejs po Emiratach Arabskich
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Emiraty na MSC Splendida
13.01 - 20.01.2018
Cena od + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
ALL INCLUSIVE w cenie rejsu
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
17.02 - 26.02.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
SPRZEDANY!!!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
SPRZEDANE!!!
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
SPRZEDANE!!!
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 1004.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,57zł
1 EURO= 4,22zł