Alerejsy

Rejs z Hawany na MSC 15dni z przelotem

Statek / Linia: MSC Armonia / MSC Cruises
Termin: 27.02 - 13.03.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-02-27Hawana (Kuba)------
Dzień 2 - 2018-02-28Hawana (Kuba)------
Dzień 3 - 2018-03-01Hawana (Kuba)---18:00
Dzień 4 - 2018-03-02Dzien na morzu------
Dzień 5 - 2018-03-03Montego Bay (Jamajka)9:0020:00
Dzień 6 - 2018-03-04George Town/Grand Cayman (Kajmany)9:0015:00
Dzień 7 - 2018-03-05Cozumel (Meksyk)10:0018:00
Dzień 8 - 2018-03-06Hawana (Kuba)15:00---
Dzień 9 - 2018-03-07Hawana (Kuba)---23.55
Dzień 10 - 2018-03-08Dzien na morzu------
Dzień 11 - 2018-03-09Belize8:0017:00
Dzień 12 - 2018-03-10Roatan (Honduras)8:0017:00
Dzień 13 - 2018-03-11Costa Maya (Meksyk)7:0014:00
Dzień 14 - 2018-03-12Isla de la Juventud (Kuba)9:0015:00
Dzień 15 - 2018-03-13Hawana (Kuba)9:00---
 • Ceny

Kabina:kabina wewnetrznakabina z oknemz balkonem
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:1 399,00 €1 529,00 €1 799,00 €
Oplaty portowe0,00 €
Przelot Frankfurt-Havana-Frankfurt0,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena kabiny 3-4 osobowej na zapytanie

Cena obejmuje:
 • zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii;
 • serwis baga?owy i kabinowy;
 • wy?ywienie - 3 g?ówne posi?ki;
 • przek?ski mi?dzy posi?kami;
 • bufet lub przek?ski o pó?nocy;
 • korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych;
 • udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku
 • przelot samolotem Frankfurt-Hawana-Frankfurt,
 • op?aty portowe
Cena nie obejmuje:
 • ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie);
 • wycieczek fakultatywnych;
 • korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet);
 • napojów alkoholowych i butelkowanych
 • napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 10€/dzie?/osoba doros?a; 5€/dzie?/dziecko);
 • ubezpieczenia KL, NW i baga?u
 • karty turysty na Kub?.
Kabiny:

MSC Cruises oferuje nast?puj?ce rodzaje kabin:
 • kabiny wewn?trzne - Bella, Fantastica
 • kabiny z oknem - Bella, Fantastica
 • kabiny z balkonem - Bella, Fantastica, Aurea (cena zawiera pakiet all-inclusive oraz pakiet SPA)
Podstawowe ró?nice w rodzajach kabin:
 • Kategoria Bella - kabiny usytuowane na ni?szych pok?adach. Kabiny z oknem i z balkonem mog? mie? ograniczon? widoczno??. Mo?liwo?? zamówienia do kabiny ?niadania za dop?at?.
 • Kategoria Fantastica - kabiny usytuowane na wy?szych pok?adach. ?niadanie serwowane do kabiny w cenie rejsu, 50% zni?ki na zaj?cia fitness, joga lub treningi na si?owni z indywidualnym trenerem, mo?liwo?? wyboru tury kolacji.
ALL INCLUSIVE (opcja):
Istnieje mo?liwo?? wykupienia pakietów ALL INCLUSIVE (dwa rodzaje do wyboru) w cenie od 26,00€ na dzie? dla osób doros?ych i od 12,00€ na dzie? dla dzieci.
Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów podró?uj?cych w jednej kabinie na czas ca?ego rejsu.
 
Uwagi:

Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzeda? tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.

Na pok?adzie statku obowi?zuje bezgotówkowy system op?at. Nale?no?? reguluje si? ostatniego dnia rejsu gotówk? (wp?ata depozytu ok. 250€/kabina pierwszego dnia rejsu) lub kart? kredytow? (VISA, Mastercard, American Express) na podstawie zbiorczego rachunku. Karty kredytowe nale?y zarejestrowa? zaraz po zaokr?towaniu.

Krótki opis portów na trasie rejsu

W Hawanie znajduj? si? liczne zabytki architektury kolonialnej. Z tego powodu stare miasto La Habana Vieja zosta?o w 1982 roku wpisane na list? ?wiatowego dziedzictwa  UNESCO. Na starym mie?cie znajduje si? Plaza de la Catedral czyli g?ówny plac starego miasta z barokow? katedr?. Najcenniejsze zabytki Hawany to: Zamek de la Real Fuerza (pochodz?ca z 1577 roku twierdza po?o?ona we wschodniej cz??ci Hawany, pocz?tkowo s?u?y?a jako punkt obrony przed piratami, jest to jedna z najstarszych kamiennych twierdz w Ameryce), Klasztor Santa Clara z 1644 roku, Katedra Niepokalanego Pocz?cia z 1656 roku, Ratusz z 1792 roku. Jednym z g?ównych zabytków architektonicznych jest te? Bulwar Prado, na którym koneserzy zabytków mog? zobaczy? domy zbudowane w stylu starohiszpa?skim. Hawana w ca?ym ?wiecie znana jest z barwnych ?wi?t, festiwali, jarmarków. W lutym mie?cie odbywa si? szumny karnawa? i Mi?dzynarodowy Festiwal Jazzu. Pierwszego stycznia w Hawanie odbywaj? si? wyst?py muzyków i tancerzy po?wi?cone obchodem pa?stwowego ?wi?ta – Dnia Rewolucji.

Montego Bay jest drugim co do wielko?ci miastem Jamajki i najwi?kszym o?rodkiem wypoczynkowym wyspy. Po?o?enie kurortu w ?agodnie ukszta?towanym, naturalnym porcie, otoczonym schodz?cymi ku wybrze?u wzgórzami, jest niew?tpliwie atrakcyjne. Zarzucajac tu kotwic? w 1494 r. Kolumb nazwa? zatok? El Golfo de Buen Tiempo (Zatoka Dobrej Pogody), ale obecna nazwa tego miejsca pochodzi z czasów, gdy Hiszpanie polowaliw?ród okolicznych wzgórz na dziki, które eksportowali. Nazwali zatok? Manteca Bahia (Zatoka S?oniny). W XIX w. Montego Bay sta?o si? miastem cukru i bananów, pod koniec tego wieku miejscowy lekarz zacz?? propagowa? walory k?pieli w solance w prowadzonym przez siebie sanatorium. Pla?e Montego Bay s? otoczone s? szerok? raf?, wchodz?c? w sk?ad parku morskiego Montego Bay Marine Park (nale?y do niego rafa koralowa, podmorskie ??ki i zaro?la mangrowe).

 

 

 

Najwi?ksza z trzech wysp archipelagu Kajmanów. Za t?tni?c? ?yciem stref? przybrze?n? otwiera si? kraina ogrodów, jezior i dziewiczych lasów.
Stolica Grand Cayman - George Town, jest przede wszystkim centrum handlowym, skupionym wokó? os?onietego portu. Port to popularne miejsce postoju statków wycieczkowych, których pasa?erowie oblegaj? tysi?ce sklepów wolnoc?owych, jubilerskich i pami?tkarskich przy ulicach s?siaduj?cych z przystani?. Kojarzona z wielkimi pieni?dzmi wyspa posiada jedn? z najpi?kniejszych pla? na ?wiecie – Seven Mile Beach. Ten wspania?y odcinek wybrze?a, pokryty drobnym piaskiem, opada ?agodnie ku p?ytkiej zatoce West Bay. Na pó?noc od pla?y Siedmiomilowej le?y farma ?ó?wi Cayman Turtle Farm, jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych wyspy. Tury?ci mog? tu obserwowa? ??ówie na ró?nych etapach ?ycia. Drug? z wielkich atrakcji wyspy jest nurkowanie i p?ywanie w?ród przyjaznych p?aszczek w Stingray City.

Cozumel jest wysp? oddalon? 12 mil od Pó?wyspu Jukatan. Najwi?kszym miastem jest San Miguel, proponuj?cy zakupy w wielu wolnoc?owych sklepikach. Tu znajduje si? miejsce kultu Ksi??yca Majów, na d?ugo zanim Cortez zgromadzi? tu sw? flot? podczas meksyka?skiej konkwisty. Cozumel to równie? wspania?e miejsce do nurkowania w przybrze?nej rafie oraz punkt wypadowy do kontynentalnego Meksyku.

 

 

 

 

Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Belize - Podobno w ?adnym innym kraju Ameryki ?rodkowej nie spotyka si? takiej mieszanki ras i kultur. To w?a?nie w Belize znalaz?o miejsce sta?ego pobytu wielu uchod?ców z krajów wstrz?sanych wojnami i przewrotami. Tu przybywali wyrzutkowie, wygna?cy i inne zagubione dusze, ludzie, którzy dawali sobie rad? w trudnych warunkach tylko dzi?ki swej zaradno?ci. 

W Belize, angloj?zycznej enklawie w?ród pa?stw Mi?dzymorza Ameryki ?rodkowej,   zachowa?y si? liczne ruiny o?rodków cywilizacji Majów. Region ten tworz? bujne niziny i ogromne mokrad?a, pokryte lasami góry, wspania?y las deszczowy oraz urozmaicony krajobraz z jaskiniami i pieczarami. Przybrze?na rafa koralowa jest drug? co do d?ugo?ci w ?wiecie. W 1934 roku, kiedy Belize by?o jeszcze Hondurasem Brytyjskim, angielski pisarz Aldus Huxley napisa?: "gdyby ?wiat mia? ko?ce, to miejsce by?oby jednym z nich. Do tego kraju znik?d nie jest po drodze". Do tej pory rzadko kto przyje?d?a specjalnie do Belize, kraj odwiedza si? zazwyczaj przy okazji pobytu w s?siedniej Gwatemali czy Meksyku.

Roatan najwi?ksza wyspa Hondurasu po?o?ona na Morzu Karaibskim znana z najpi?kniejszych pla? oraz najlepszych miejsc do nurkowania w Hondurasie. Wyspa jest w?ska i d?uga (ok. 50 km d?ugo?ci i do 4 km szeroko?ci) oraz górzysta. Najpi?kniejsze pla?e znajduj? si? w Zatoce West, która jest najbardziej rozwini?t? cz??ci? wyspy. Oprócz doskona?ych warunków do nurkowania i snorkelingu, wyspa oferuje wiele innych atrakcji:
- Park Motyli i Park Iguan
- Park Canopy – 13 zjazdów linowych pomi?dzy platformami zaczynaj?ce si? na szczycie góry a ko?cz?ce si? na pla?y,
- Centrum rekreacyjne delfinów w Anthony’s Key Resort, gdzie mo?na uczestniczy? w interaktywnych programach z delfinami, p?ywa? lub nurkowa? z nimi na otwartym morzu,
- rafting na rzece Congrejal,

Costa Maya. Piramidy, rze?by i antyczne ruiny - to magiczne wybrze?e pe?ne pami?tek po kulturze Majów. ?lady cywilizacji Majów datowane tu na 250-900 r. Daj? tylko drobne spojrzenie na ca?? kultur? tej cywilizacji.

 

 

 

 

 

 

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Hiszpania i Portugalia
22.09 - 02.10.2018
Cena od 729.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne z Balearami
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Wielkanoc na Morzu Sródziemnym
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
30.03 - 03.04.2018
Cena od 219.00 € + opłaty portowe
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
5-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne z Savony
28.04 - 05.05.2018
Cena od 449.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu Sródziemnym
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
15.04 - 22.04.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
Wiosna na Wyspach Greckich
Wlochy i Malta z Savony
29.04 - 06.05.2018
Cena od 479.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Wlochy i Malta z Savony
08.04 - 15.04.2018
Cena od 359.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
Wiosenny rejs w najlepszej cenie!!
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Malage
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Malage
Z Hamburga przez Francje, Portugalie i Hiszpanie
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
28.04 - 05.05.2018
Cena od + opłaty portowe
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
21.04 - 28.04.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
8-dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Wlochy, Francja i Hiszpania
29.04 - 06.05.2018
Cena od 249.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Francja i Hiszpania
8-dniowy rejs statkiem Costa Vicoria
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2199.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 659.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Morze Sródziemne na C.Diadema
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
Rejs Wielkanocny na Costa Diadema
Rejs z Hawany na MSC 15dni z przelotem
27.02 - 13.03.2018
Cena od 1399.00 € + opłaty portowe
Rejs z Hawany na MSC 15dni z przelotem
15 dniowy rejs po Kubie
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 539.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu Sródziemnym
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Morze Sródziemne z Balearami
29.04 - 06.05.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Wlochy, Francja, Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie
22.04 - 03.05.2018
Cena od 689.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Francja, Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie
11-dniowy rejs statkiem Costa Pacifica
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,34zł
1 EURO= 4,15zł