Alerejsy

Adriatyckie Odkrycia PL PILOT

Statek / Linia: Costa Luminosa / Costa Cruises
Termin: 27.04 - 05.05.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-04-27Przejazd autokarem Katowice-Wenecja------
Dzień 2 - 2018-04-28Wenecja (Wlochy)---17.00
Dzień 3 - 2018-04-29Bari (Wlochy)14.0020.00
Dzień 4 - 2018-04-30Dzien na morzu------
Dzień 5 - 2018-05-01Pireus /Ateny (Grecja)8.0017.00
Dzień 6 - 2018-05-02Katakolon (Grecja)08:0014:00
Dzień 7 - 2018-05-03Kotor (Czarnogóra)14.0021.00
Dzień 8 - 2018-05-04Split (Chorwacja)9.0017.00
Dzień 9 - 2018-05-05Wenecja (Wlochy)9.00---
Dzień 10 - 2018-05-06Powrót autokarem do kraju------
  • Ceny

Kabina:kabina okno classickabina z balkonem classic
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:802,00 €1 032,00 €
przejazd autokarem Katowice- Wenecja- Katowice100,00 €
op?aty portowe150,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena obejmuje:
  
- rejs statkiem Costa Luminosa (zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii), 7 noclegów;
- pe?ne wy?ywienie - do dyspozycji restauracja bufetowa dzia?aj?ca ok. 10h dziennie (?niadanie, lunch, przek?ski, podwieczorek) oraz restauracja a la carte (?niadanie, lunch, obiadokolacja);
- serwis baga?owy i kabinowy;
- napoje z dystrybutorów w restauracji bufetowej - kawa, herbata, woda oraz soki do ?niada?;
- korzystanie z urz?dze? sportowo - rekreacyjnych znajduj?cych si? na pok?adzie statku (basen, jacuzzi, centrum fitness, boiska wielofunkcyjne);
- korzystanie z r?czników basenowych i le?aków;
- udzia? w imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze, koncerty, nauka ta?ca, animacje);
- ubezpieczenie KL, NW, BAGA?U; KL 30 000 €, KR 6000 PLN, NWI 16 000 PLN, BP 1 800 PLN;
- opiek? polskiego pilota.

Cena nie obejmuje:

- transport autokarem
- op?at portowych
- op?at serwisowych dla za?ogi statku - 10,00€ osoba/dzie?, 5€ dziecko/dzie? (3-14 lat);
- korzystania z punktów us?ugowych na statku m. in.: (fryzjer, pralnia, fotograf, spa, internet) oraz wydatków osobistych;
- korzystania z barów oraz napojów zamawianych w restauracji a la carte;
- pakiet napojów All Inclusive - Cena pakietu 26€/dzie? (Brindiamo - pakiet bez koktajli) lub 29€/dzie? (Piu Giusto - pakiet z koktajlami), 17€/dzie?/dziecko. Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów w kabinie na czas ca?ego rejsu.

Przejazd autokarem:

W przypadku oferty przejazdu autokarem wyjazd nast?puje z Katowic dzie? wcze?niej, natomiast  przyjazd do Katowic dzie? pó?niej.


Krótki opis portów na trasie rejsu

Wenecja – miasto, spowite mg?? czasu, w którym staro?ytno?? przeplata si? z nowoczesno?ci? Po?o?one na stu wyspach oplecionych labiryntem kana?ów. Jak ka?da turystyczna lokalizacja Wenecja przyci?ga turystów du?a gam? atrakcji. Godne polecania s? zachwycaj?ce budynki i galerie ukazuj?ce dzie?a weneckich artystów. G?ówna ulica Wenecji Canal Grande uwa?ana jest za najpi?kniejsz? ulic? ?wiata... 

Wenecja, Wielka Dama pó?nocnych W?och, jest z pewno?ci? jedn? z najwi?kszych atrakcji kraju. Liczni podró?nicy, marzyciele, legendarni kochankowie i dyktatorzy tracili g?ow? dla tego miasta, a Napoleon nazwa? Piazza San Marco "najpi?kniejszym salonem Europy". Wyspa na lagunie zosta?a zasiedlona ok. 1500 lat temu, kiedy szukaj?cy schronienia mieszka?cy Veneto wybudowali miasto na palach wbitych w bagnist? ziemi?. Po stuleciach rz?dów Bizanty?czyków Wenecja przekszta?ci?a si? w republik? pod rz?dami kolejnych do?ów, ciesz?c? si? tysi?cletni? niepodleg?o?ci?. Dzi? ?odzie dostawcze mieszaj? si? z szykownymi gondolami. Spacery to klucz do poznania Wenecji. Atrakcj? jest wycieczka gondol? kana?ami weneckimi, z których s?ynie miasto oraz Pa?ac Do?ów – jeden z najbardziej znanych zabytków w?oskich, wzniesiony w stylu gotyckim, w po?. XIV w. W mie?cie znajduje si? wiele pi?knych pa?aców, z których wiele zamieniono na muzea i galerie. Kana?y, które s? naturalnymi drogami transportowymi w mie?cie przecinaj? liczne mosty. Do najs?ynniejszych nale?y Rialto na Canale Grande i Ponte dei Sospiri (Most Westchnie?), którego nazwa nie wi??e si? z westchnieniami zakochanych, lecz skaza?ców prowadzonych do pobliskiego wi?zienia.

Bari - miasto po?o?one w po?udniowo-wschodniej cz??ci W?och, nad Morzem Adriatyckim, stolica regionu autonomicznego Apulia i o?rodek administracyjny prowincji Wa?ny o?rodek handlowy, przemys?owy i kulturalno-naukowy W?och po?udniowych. Du?y port handlowy, wojenny, rybacki i pasa?erski.  Na uwag? turystów zas?uguj? muzea, m.in. archeologiczne i sztuki oraz bazylika pod wezwaniem ?w. Miko?aja, patrona miasta.

 

 

 

Pireus - port grecki po?o?ony w niewielkiej odleg?o?ci od Aten, le?y na górzystym pó?wyspie, na p?d.-zach. od Aten. Najwy?sz? wznosz?c? si? tam gór? jest Munichia (86,5 m), na której w okresie macedo?skim znajdowa? si? gród. Trzy okr?g?e zatoki (Pireus, Zea i Munichia) stanowi?y naturalne porty, które Temistokles w 493 p.n.e. po??czy? z Atenami. Jest jednym z najwa?niejszych centrów przemys?owych wspó?czesnej Grecji, najwi?kszym jej portem i trzecim, co do wielko?ci portem Morza ?ródziemnego.

Ateny – kolebka zachodniej cywilizacji i demokracji - oferuj? mnóstwo najwy?ej cenionych archeologicznych pere?ek. Staro?ytne Ateny, nazwane na cze?? bogini m?dro?ci, na równi z Rzymem wp?yn??y na rozwój zachodniej cywilizacji. Chocia? Ateny to wielka metropolia, niemal wszystkie atrakcje turystyczne skupiaj? si? w ma?ym kwartale. Dwa symbole miasta, Akropol i wzgórze Likavitos, wida? niemal z ka?dego punktu na tym obszarze. Akropol - jak z czasów Sokratesa i Platona, w?skie uliczki wokó? Plaki (stara cz??? miasta) z jej tawernami, sklepikami i pchlim targiem posiadaj? magnetyczn? si??, której trudno si? oprze?. Sintagma to serce miasta. Nad otoczonym luksusowymi hotelami, bankami i restauracjami placem góruje stary pa?ac królewski - od 1935 r. siedziba parlamentu. Turysta zwykle dochodzi tu do wniosku, ?e zabytki staro?ytno?ci, a zw?aszcza Akropol, s? tylko najbardziej znanymi, ale nie jedynymi tutejszymi atrakcjami. Kusz? jeszcze wspania?e widoki ze wzgórz Likavitós i Filopáppou. U podnó?a Akropolu rozpo?ciera si? Pláka, pe?na zabytków z czasów Bizancjum, ?redniowiecza i XIX w., które wyda?y si? tak egzotyczne Byronowi i innym romantykom. Jak mo?na si? spodziewa?, Ateny s?yn? te? z najlepszych restauracji w Grecji. Dzia?a tu wiele pi?knych kawiarenek, tawerny w ogrodach i uliczne targi. ?ycie nocne tak?e jest bardzo urozmaicone.

Katakolon / Olympia, miejscowo?? w  Elidzie, w pó?nocno-zachodniej cz??ci Peloponezu, staro?ytny okr?g kultowy Zeusa. Miejsce najs?ynniejszych igrzysk greckich, zwanych olimpijskimi (od 776 p.n.e.), urz?dzanych co 4 lata do 393 n.e. Sanktuarium upad?o po zniesieniu igrzysk w 394. W 426 z rozkazu cesarza Teodozjusza II zosta?o zburzone.
Osuni?cie si? zboczy wzgórza Kronion i zmiana biegu rzeki Kladeos przykry?y ruiny grub? warstw? mu?u. Sanktuarium Zeusa (tzw. Altis) by?o ?wi?tym gajem, otoczonym murem. W IX-VIII w. p.n.e. znajdowa? si? tam jedynie wielki o?tarz ofiarny. Wykopaliska (od 1875) odnalaz?y ruiny pracowni Fidiasza i jego narz?dzia. W sanktuarium znaleziono wiele pomników wotywnych oraz pos?gów zwyci?zców olimpijskich. Odnalezione metopy i rze?by przyczó?kowe z Olimpiejonu, jak te? pos?gi Nike Pajoniosa (ok. 420 p.n.e.) i Hermesá Praksytelesa (ok. 350 p.n.e.) s? eksponowane w muzeum w Olimpii. Od 1936 datuje si? tradycja wzniecania w ruinach ?wi?tyni Hery olimpijskiego znicza. W 1961 zosta?a ustanowiona w Olimpii Mi?dzynarodowa Akademia Olimpijska.

Kotor to miasto zbudowane z bia?ego kamienia, oferuj?ce wiele wspania?ych atrakcji, po?o?one nad najd?u?szym i najg??bszym fiordem w Europie po?udniowej. Specyficzny klimat nadaj? mu w?skie, kr?te uliczki i liczne zabytki architektury. Zabytkowe Stare Miasto zosta?o wpisane na list? ?wiatowego dziedzictwa kultury UNESCO.

 

 

 

 

 

Split – miasto i du?y port w Chorwacji (Dalmacja), nad Morzem Adriatyckim na niewielkim pó?wyspie. G?ówne miasto komitatu splitsko-dalmaty?skiego.

Co roku przyje?d?aj? tu tury?ci z ca?ego ?wiata, by pok?oni? si? pozosta?o?ciom pa?acu cesarza rzymskiego Dioklecjana zbudowanego na prze?omie III i IV w. n.e. Po upadku imperium rzymskiego ludno?? miasta osiedli?a si? w pa?acu, czyni?c z jego korytarzy ulice, a z cesarskich komnat mieszkania. Dzi? pozosta?o?ci monumentalnej budowli, w których obr?bie od tysi?ca z gór? lat toczy si? zwyczajne ?ycie, obejmuj? niemal po?ow? starego miasta. Niezwyk?ego starego miasta, w którym jak chyba w ?adnym innym wida? wyra?nie bieg historii, wielko?? i koniec epok, ewolucj? stylów w sztuce i sposobu my?lenia.
Poza tym w Splicie jest wiele innych zabytków. Do?? wspomnie? dominuj?c? w panoramie miasta katedr? oraz mury obronne ze s?ynnymi bramami: Z?ot?, Srebrn? i ?elazn?, którym uroku dodaje roz?o?ony u ich stóp krzykliwy, niemal orientalny bazar.

Powrót autokarem do kraju - przyjazd do Polski w godzinach pó?nowieczornych.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
19.05 - 26.06.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Grecja
14.07 - 21.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po Wschodnim Morzu Sródziemnym
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
20.07 - 31.07.2018
Cena od 1029.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
Petersburg i Stolice Ba?tyckie!!
Morze Sródziemne z Balearami
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Wielkanoc na Morzu Sródziemnym
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
30.03 - 03.04.2018
Cena od 219.00 € + opłaty portowe
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
5-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne na Seaview
12.08 - 19.08.2018
Cena od 869.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Morze Sródziemne z Savony
28.04 - 05.05.2018
Cena od 449.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu Sródziemnym
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
15.04 - 22.04.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
Wiosna na Wyspach Greckich
Hiszpania i Portugalia
01.11 - 11.11.2018
Cena od 489.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Wlochy i Malta z Savony
29.04 - 06.05.2018
Cena od 479.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Warnemunde do Bergen
18.05 - 25.05.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Warnemunde do Bergen
Fiordy Norweskie z Warnemunde
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
02.09 - 13.09.2018
Cena od 689.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
11- dniowy rejs z Hamburga po St. Petersburg
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Morze Sródziemne z Balearami
01.07 - 08.07.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Malta z Savony
08.04 - 15.04.2018
Cena od 359.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
Wiosenny rejs w najlepszej cenie!!
Fiordy Norweskie
12.08 - 19.08.2018
Cena od 769.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie
8-dniowy rejs statkiem MSC Orchestra
Morze Sródziemne na Costa Magica
20.10 - 27.10.2018
Cena od 279.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Wlochy i Baleary
02.09 - 09.09.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Wlochy i Baleary
08.07 - 15.07.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne na Costa Magica
17.11 - 24.11.2018
Cena od 199.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 529.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Malage
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Malage
Z Hamburga przez Francje, Portugalie i Hiszpanie
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
28.04 - 05.05.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
21.04 - 28.04.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
8-dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Morze Sródziemne z Balearami
22.07 - 29.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Hiszpania i Portugalia
02.10 - 12.10.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
04.05 - 11.05.2018
Cena od 579.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
8 dniowy rejs po Wschodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy i Grecja
30.06 - 07.07.2018
Cena od + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
Morze Sródziemne na Seaview
02.09 - 09.09.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Z Kiel do Savony
02.09 - 14.09.2018
Cena od 719.00 € + opłaty portowe
Z Kiel do Savony
12-dniowy rejs statkiem Costa Pacifica
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
09.06 - 16.06.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
8 dniowy rejs z Kilonii
Z Hamburga po Amsterdam
13.10 - 20.10.2018
Cena od 409.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2199.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 659.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Morze Sródziemne na Costa Magica
15.09 - 22.09.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Morze Sródziemne na C.Diadema
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
Rejs Wielkanocny na Costa Diadema
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 539.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu Sródziemnym
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
NA ZAPYTANIE
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,34zł
1 EURO= 4,15zł