Alerejsy

Grecka Odyseja PL PILOT

Statek / Linia: MSC Sinfonia / MSC Cruises
Termin: 18.05 - 26.05.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-05-18Przejazd autokarem do Wenecji------
Dzień 2 - 2018-05-19Wenecja (Wlochy)---17:00
Dzień 3 - 2018-05-20Split (Chorwacja)7:0017:00
Dzień 4 - 2018-05-21Dzien na morzu------
Dzień 5 - 2018-05-22Santorini (Grecja)7:0015:00
Dzień 5 - 2018-05-22Mykonos (Grecja)20:0023:59
Dzień 6 - 2018-05-23Mykonos (Grecja)00:0103:00
Dzień 7 - 2018-05-24Dubrownik (Chorwacja)13:0020:00
Dzień 8 - 2018-05-25Ancona (Wlochy)10:00---
Dzień 9 - 2018-05-26Powrót autokarem do kraju------
  • Ceny

Kabina:wewn?trzna fantastica
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:469,00 €
autokar Wroc?aw-Wenecja/Ancona-Wroc?aw0,00 €
ubezpieczenie KL i TFG za osob?11,50 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)110,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi


Cena obejmuje:

- przejazd autokarem Wroc?aw - Wenecja/Ancona - Wroc?aw i opiek? pilota
- zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii;
- serwis baga?owy i kabinowy;
- wy?ywienie - 3 g?ówne posi?ki;
- przek?ski mi?dzy posi?kami;
- bufet lub przek?ski o pó?nocy;
- korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych;
- udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku.

Cena nie obejmuje:

- ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie);
- wycieczek fakultatywnych;
- korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet);
- napojów do obiadów i kolacji, drinków;
- napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 10euro/dzie?/osoba doros?a; 5euro/dzie?/dziecko);
- ubezpieczenia KL, NW i baga?u.
- op?at portowych

Uwagi:
Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzeda? tylko po potwierdzeniu;

Krótki opis portów na trasie rejsu

Przejazd autokarem do Wenecji - spotkanie z pilotem i wyjazd do Wenecji.

Wenecja – miasto, spowite mg?? czasu, w którym staro?ytno?? przeplata si? z nowoczesno?ci? Po?o?one na stu wyspach oplecionych labiryntem kana?ów. Jak ka?da turystyczna lokalizacja Wenecja przyci?ga turystów du?a gam? atrakcji. Godne polecania s? zachwycaj?ce budynki i galerie ukazuj?ce dzie?a weneckich artystów. G?ówna ulica Wenecji Canal Grande uwa?ana jest za najpi?kniejsz? ulic? ?wiata... 

Wenecja, Wielka Dama pó?nocnych W?och, jest z pewno?ci? jedn? z najwi?kszych atrakcji kraju. Liczni podró?nicy, marzyciele, legendarni kochankowie i dyktatorzy tracili g?ow? dla tego miasta, a Napoleon nazwa? Piazza San Marco "najpi?kniejszym salonem Europy". Wyspa na lagunie zosta?a zasiedlona ok. 1500 lat temu, kiedy szukaj?cy schronienia mieszka?cy Veneto wybudowali miasto na palach wbitych w bagnist? ziemi?. Po stuleciach rz?dów Bizanty?czyków Wenecja przekszta?ci?a si? w republik? pod rz?dami kolejnych do?ów, ciesz?c? si? tysi?cletni? niepodleg?o?ci?. Dzi? ?odzie dostawcze mieszaj? si? z szykownymi gondolami. Spacery to klucz do poznania Wenecji. Atrakcj? jest wycieczka gondol? kana?ami weneckimi, z których s?ynie miasto oraz Pa?ac Do?ów – jeden z najbardziej znanych zabytków w?oskich, wzniesiony w stylu gotyckim, w po?. XIV w. W mie?cie znajduje si? wiele pi?knych pa?aców, z których wiele zamieniono na muzea i galerie. Kana?y, które s? naturalnymi drogami transportowymi w mie?cie przecinaj? liczne mosty. Do najs?ynniejszych nale?y Rialto na Canale Grande i Ponte dei Sospiri (Most Westchnie?), którego nazwa nie wi??e si? z westchnieniami zakochanych, lecz skaza?ców prowadzonych do pobliskiego wi?zienia.

Split – miasto i du?y port w Chorwacji (Dalmacja), nad Morzem Adriatyckim na niewielkim pó?wyspie. G?ówne miasto komitatu splitsko-dalmaty?skiego.

Co roku przyje?d?aj? tu tury?ci z ca?ego ?wiata, by pok?oni? si? pozosta?o?ciom pa?acu cesarza rzymskiego Dioklecjana zbudowanego na prze?omie III i IV w. n.e. Po upadku imperium rzymskiego ludno?? miasta osiedli?a si? w pa?acu, czyni?c z jego korytarzy ulice, a z cesarskich komnat mieszkania. Dzi? pozosta?o?ci monumentalnej budowli, w których obr?bie od tysi?ca z gór? lat toczy si? zwyczajne ?ycie, obejmuj? niemal po?ow? starego miasta. Niezwyk?ego starego miasta, w którym jak chyba w ?adnym innym wida? wyra?nie bieg historii, wielko?? i koniec epok, ewolucj? stylów w sztuce i sposobu my?lenia.
Poza tym w Splicie jest wiele innych zabytków. Do?? wspomnie? dominuj?c? w panoramie miasta katedr? oraz mury obronne ze s?ynnymi bramami: Z?ot?, Srebrn? i ?elazn?, którym uroku dodaje roz?o?ony u ich stóp krzykliwy, niemal orientalny bazar.

Santorini to z pewno?ci? jedna z najwspanialszych greckich wysp. Oko?o 1450 r. p.n.e. jej wulkaniczne serce eksplodowa?o i zaton??o, pozostawiaj?c niezwyk?e krajobrazy. Nie mo?na oderwa? oczu od zatopionej kaldery, niemal otoczonej przez strome urwiska. W ?rodku wyspy powsta? olbrzymi krater a do jego wn?trza wp?yn??o morze. Na stromych ?cianach wulkanicznych zbudowano wioski. Drugi brezg wyspy opada ?agodnie ku morzu. T?umy turystów zwiedzaj? przede wszystkim Fir?, a tak?e czarne pla?e na p?askim wschodnim wybrze?u wyspy. Liczne ma?e wioski we wn?trzu wyspy równie? warte s? spaceru. Zwiedzanie wykopalisk starej Thiry i Akrotiri to najwa?niejszy punkt wielu wycieczek do Grecji. Na pó?nocy wyspy le?y nieskazitelna Ia, s?yn?ca z pocztówkowych zachodów s?o?ca. Wykopaliska w Akrotiri to w?a?ciwie greckie Pompeje, cho? nie znaleziono tutaj ?adnych cia? ofiar wybuchu wulkanu i ani jednego metalowego przedmiotu. Odkopane pozosta?o?ci miasta sprzed trzech i pó? tysi?ca lat s? wyj?tkowe. Zachowane s? fasady domów a? do wysoko?ci czwartego pi?tra, ko?o nich stoj? amfory, mo?na rozpozna? ci?gi ulic. Na fragmentach ?cian odkryto freski. Wykopaliska starej Thiry s? nieco mniej fascynuj?ce ni? te z Akrotiri. Fascynuj?ce jest samo po?o?enie - bardzo eksponowane, na stromej górze Mesavuno, opadaj?cej trzema wysokimi ?cianami do morza.

Mykonos - najpi?kniejsza wyspa Cyklad z najs?ynniejszymi w ?wiecie bia?ymi wiatrakami. Jest to miejsce, które pozwala cieszy? si? wyj?tkow? greck? atmosfer?. Mykonos nie jest wysp? ani dla mi?o?ników przyrody, ani dla tych, którzy szukaj? prawdziwej Grecji. Mi?o?ników archeologii Mykonos mo?e kusi? tylko bliskim s?siedztwem z wysp? Delos. Kto jednak szuka mi?dzynarodowej atmosfery, wakacyjnego szyku rodem z Lazurowego Wybrze?a lub Ibizy, towarzystwa m?odzie?y z ca?egoniemal ?wiata, b?dzie czu? si? znakomicie. Szczególny urok stolicy Mykonos kryje si? w jej w?skich, cichych zau?kach, gdzie nie ma ?adnych sklepów ani biur. Szczególnie fotogeniczna jest dzielnica zwana Ma?? Wenecj?, której domy schodz? a? do samej wody, oraz cerkiew Paraportiani pod wezwaniem Naj?wi?tszej Marii Panny, stoj?ca na ma?ym wzniesieniu nad morzem, na miejscu ?redniowieczneo franko?skiego Kastro.

Dubrownik – stolica po?udniowej Dalmacji, uwa?any za jedno z pi?kniejszych miejsc na ?wiecie. Miasto oczarowa?o wielu pisarzy i podró?ników. Dubrownik otrzyma? miano ,,Per?y Adriatyku’’, ,,prawdziwego raju na Ziemi.’’ Bernard Shaw, gdy po raz pierwszy odwiedzi? Dubrownik o?wiadczy?; „Kto szuka raju na Ziemi powinien przyjecha? do Dubrownika.”

 

 

 

 

 

 

 

Ankonamiasto w ?rodkowych W?oszech nad Adriatykiem. Nazwa pochodzi od greckiego s?owa ankon, oznaczaj?cego ?okie?. Jest stolic? prowincji o tej samej nazwie i regionu Marche. Miasto po?o?one jest amfiteatralnie na nadmorskich wzgórzach (m.in. Monte Conero 572 m n.p.m.), 180 km na wsch. od Florencji.

W Ankonie znajduje si? rzymski ?uk triumfalny Trajana ze 115 r.n.e. Na wzgórzu Monte Guasco znajduje si? roma?sko-bizantyjska katedra (XI–XIII w., z fragmentami staro?ytnymi i wczesnochrze?cija?skimi). Katedra zosta?a konsekrowana w roku 1128 a uko?czona w 1189. Inne zabytki to ko?ció? Santa Maria della Piazza (XI–XIII w.) z pozosta?o?ciami wcze?niejszej budowli (m.in. mozaiki z V i VI wieku), Loggia dei Mercanti z XV w., pi?cioboczny fort Mole Vanvitelliana wzniesiony w XVIII w., pa?ace z XIII–XVI wieku.

W 1972 Ankona zosta?a cz??ciowo zniszczona, na skutek powtarzaj?cych si? trz?sie? ziemi.

Powrót autokarem do kraju - przyjazd do Polski w godzinach pó?nowieczornych.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
SPRZEDANE!!!
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Gor?cy Rejs po Emiratach Arabskich
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Emiraty na MSC Splendida
13.01 - 20.01.2018
Cena od + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
ALL INCLUSIVE w cenie rejsu
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
17.02 - 26.02.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
SPRZEDANY!!!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
SPRZEDANE!!!
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
SPRZEDANE!!!
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 1004.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,57zł
1 EURO= 4,22zł