Alerejsy

Z Kiel do Savony

Statek / Linia: Costa Pacifica / Costa Cruises
Termin: 02.09 - 14.09.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-09-02Kiel (Niemcy)---17.30
Dzień 2 - 2018-09-03Dzien na morzu------
Dzień 3 - 2018-09-04Amsterdam (Holandia)12.0020.00
Dzień 4 - 2018-09-05Dover (Wielka Brytania)8.0020.00
Dzień 5 - 2018-09-06Hawr (Francja)7.0018.00
Dzień 6 - 2018-09-07Dzien na morzu------
Dzień 7 - 2018-09-08Vigo (Hiszpania)8.0018.00
Dzień 8 - 2018-09-09Lizbona (Portugalia)9.0017.00
Dzień 9 - 2018-09-10Tanger (Maroko)11.0018.00
Dzień 10 - 2018-09-11Malaga (Hiszpania)8.0018.00
Dzień 11 - 2018-09-12Dzien na morzu------
Dzień 12 - 2018-09-13Barcelona (Hiszpania)8.0013.00
Dzień 13 - 2018-09-14Savona (Wlochy)9.00---
  • Ceny

Kabina:Kabina wewnetrznakabina z oknem kabina z balkonem
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:719,00 €989,00 €1 319,00 €
Oplaty portowe (dorosli i dzieci)170,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena obejmuje:
zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; serwis baga?owy i kabinowy; wy?ywienie - 3 g?ówne posi?ki; przek?ski mi?dzy posi?kami; korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych; udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku.

Cena nie obejmuje:
op?at portowych; kosztów dojazdu do portu; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie); wycieczek fakultatywnych; korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet); napojów do obiadów i kolacji, wody, drinków; napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 10euro/dzie?/osoba powy?ej 14 roku ?ycia; 5euro/dzie?/dziecko w wieku 4-13); ubezpieczenia KL, NW i baga?u.

ALL INCLUSIVE (opcja):
Istnieje mo?liwo?? wykupienia pakietu ALL INCLUSIVE obejmuj?cego wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe dost?pne bez ogranicze? we wszystkich barach.
Cena pakietu:
25euro (pakiet bez koktajli)/dzie?/osoba doros?a
28euro (pakiet z koktajlami)/dzie?/osoba doros?a
16euro/dzie?/dziecko
Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów w kabinie na czas ca?ego rejsu.Dla Rejsów trwaj?cych mniej ni? 7 dni nie ma mo?liwo?ci wykupienia pakietu all inclisive. Linia Costa Cruises proponuje pakiety winno-piwne, pakiety wodne (szczegó?y u Konsultanta).

Uwagi:
Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzeda? tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.Na pok?adzie statku obowi?zuje bezgotówkowy system op?at. Nale?no?? reguluje si? ostatniego dnia rejsu gotówk? (wp?ata depozytu ok. 250euro/kabina pierwszego dnia rejsu) lub kart? kredytow? (VISA, Mastercard, American Express) na podstawie zbiorczego rachunku. Karty kredytowe nale?y zarejestrowa? zaraz po zaokr?towaniu.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Kiel - morze w ?rodku miasta. Przyroda tu, to przede wszystkim zatoka i pla?e. Wizytówk? Kiel s? morskie widoki miejskie z portem, du?ymi promami pasa?erskimi oraz ?urawie-olbrzymy w stoczni. Woda jest podstawowym kilo?skim ?ywio?em co wida? po rozrastaj?cym si? porcie, mi?dzynarodowych morskich badaniach naukowych i wysoko wyspecjalizowanej marynarce czy te? po ?wiatowej klasy sportach wodnych. Stolica landu Szlezwiku-Holsztyna jest miastem z tradycjami stoczniowymi i marynarskimi, a zarazem miastem z ?ywym ?rodowiskiem studenckim, przyjemn? atmosfer? i ?yczliwymi dla dzieci mieszka?cami.

Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Amsterdam natychmiast budzi sympati?. Intryguj?ce po??czenie wielkiego ?wiata z prowincjonalizmem i ujmuj?cy wygl?d sprawiaj?, ?e mi?o sp?dza si? tu czas. Tury?ci – zw?aszcza m?odzi – mog? liczy? na ?yczliwe przyj?cie, w czym ma udzia? równie? liberalna kontrkultura ostatnich dziesi?cioleci. Amsterdam jest jednym z wielkich ma?ych miast ?wiata. Bo Amsterdam to atrakcyjna ?wiatowa metropolia, stolica Holandii, miasto sztuki, kultury i design, mody, a równocze?nie atrakcyjne turystycznie, nie bardzo du?e miasto. Atrakcyjno?? Amsterdamu oparta jest o jego pi?kno, histori? oraz ilo?? atrakcji turystycznych: ?wietnych muzeów, rozrywek, wygodnych hoteli i dobrych restauracji, sprawn? komunikacj? miejsk?. Jest to wzgl?dnie spokojne miasto, bo nie bardzo du?e jak na metropoli? i po?o?one po?ród setek kana?ów, a ca?e jego centrum jest w?a?ciwie Starówk?, wi?c ruch samochodów zosta? w nim powa?nie ograniczony. Atrakcje turystyczne w ?cis?ym tego s?owa znaczeniu s? przewa?nie do?? zwyczajne, ale muzea i galerie prezentuj? klas? ?wiatow?. Wiele osób przyje?d?a tylko po to, by zobaczy? Dom Anny Frank i zwiedzi? Muzeum van Gogha. Wystarczy jednak wej?? do Rijksmuseum prezentuj?cego ?redniowieczne i XVII-wieczne malarstwo holenderskie i do Stedelijk Museum, gdzie zgromadzono zbiory sztuki wspó?czesnej i eksperymentalnej, by przekona? si?, ?e wystawy sztuki w Amsterdamie nale?? do najlepszych na ?wiecie.Dover to miasto w Wielkej Brytanii w hrabstwie Kent. Brytyjski port nad Kana?em La Manche  s?yn?cy z bia?ych kredowych klifów, którym Anglia zawdzi?cza swoj? poetyck? nazw? "Albion", co znaczy bia?y. Dover Castle to doskonale zachowana ?redniowieczna forteca, z której roztaczaj? si? wspania?e widoki. Jednym z najciekawszych eksponatów Dover Museum jest najstarsza na ?wiecie ?ód? (3600 lat), znaleziona w 1992 roku u lokalnych wybrze?y.

 

 

Dzie? na morzuW tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Vigo – miasto zwane Miastem Oliwnym, po?o?one w w regionie Galicia, w pó?nocno-zachodniej Hiszpanii, nad zatok? Ría de Vigo (Atlantyk), od której to pochodzi jego nazwa.

Port nale?y do najwi?kszych o?rodków rybo?ówstwa w Hiszpanii i jednego z najwi?kszych na kontynencie.

Lizbona - stolica Portugalii jest najdalej na zachód po?o?on? stolic? europejsk?, z rozleg?ym widokiem na Ocean Atlantycki. Posiada bogat?, XX- wieczn? histori? Nie brak tu miejsc, które koniecznie trzeba zobaczy? Cristo Rei – pomnik Chrystusa nad Tagiem  góruje nad miastem. Pomnik Odkrywców - charakterystyczny symbol Lizbony to betonowy monument wzniesiony w 1960r.

 

 

 

 

Tanger albo Tangier - miasto w pó?nocno-zachodnim Maroku w Zatoce Tangerskiej, o?rodek administracyjny prowincji Tangeru, port nad Cie?nin? Gibraltarsk?.

Na pó?nocny wschód od miasta, na wzgórzu rozci?ga si? medyna, któr? od zachodu, po?udnia i po?udniowego wschodu otacza ville nouvelle (nowe miasto). Centrum Tangeru to plac Grand Socco (oficjalnie przemianowany na Place du 9 Avril 1947), zespalaj?cy medyn? z ville nouvelle. Wychodz?ca z Grand Socco Rue Semmarine ??czy si? z Rue as-Siaghin, prowadz?c? na wschód do g?ównego placu medyny – Petit Socco lub Socco Chico (oficjalnie Place Souq ad-Dakhil). Kazba zajmuje pó?nocno-zachodni? cz??? medyny i stoi w najwy?szym punkcie klifu.  We wschodniej cz??ci medyny jest port i przysta? promowa.

Serce nowego miasta to Place de France, Blvd Pasteur i pó?nocny odcinek Blvd Mohammed V, obszar o g?stej zabudowie niedaleko medyny. Skupiaj? si? tutaj banki, g?ówny urz?d pocztowy, konsulaty, restauracje i bary. G?ówny dworzec autobusowy (gare routiere) i postój taksówek wieloosobowych (grands taxis) mo?na znale?? dalej na po?udnie, przy Place Jamia el- -Arabia, na skrzy?owaniu Rue du Prince Hériter i Ave Louis van Beethoven (40 min spacerem od Grand Socco i tanich hoteli). Mniej wi?cej 6 km na po?udniowy wschód, za dawn? aren? walk byków, stoi Tanger Morora, dworzec kolejowy.

Malaga - miasto, port, miejscowo?? wypoczynkowa na po?udniu Hiszpanii, nad morzem ?ródziemnym. Malaga jest po?o?ona w ?rodkowej cz??ci Costa del Sol, znacz?cego, turystycznego regionu. Miejsce urodzenia Picassa. Atrakcyjne, kosmopolityczne miasto Malaga le?y w Andaluzji, w pi?knym zakolu zatoki. Pe?na s?o?ca Malaga jest miastem szerokich bulwarów, ko?ysz?cych si? palm, t?tni?cego nocnego ?ycia, ciekawych muzeów i wspania?ych restauracji z owocami morza.

 

 

 

Barcelona to dynamicznie rozwijaj?ce si? kosmopolityczne miasto w pó?nocno-wschodniej cz??ci Hiszpanii. Jest stolic? Katalonii (1.615 tys. mieszk.), po?o?ona nad Morzem ?ródziemnym; najwi?kszy, obok Madrytu, o?rodek gospodarczy i kulturalny kraju, wielkie centrum turystyczne, port morski, miasto silnie podkre?laj?ce sw? odr?bno?? od reszty Hiszpanii. Wszystkie g?ówne zabytki znajduj? si? na starym  mie?cie, które pomimo pl?taniny w?skich uliczek i zau?ków jest wystarczaj?co ma?e by spokojnie porusza? si? po nim pieszo. Sercem starówki jest ?redniowieczna dzielnica Barri Gotic pe?na zabytkowych budowli, naj?adniejsza cz??? Barcelony. Na zachód od Barri Gotic znajduje si? Rambla, która przecina stare miasto na pó?. Las Ramblas (bo jest to w?a?ciwie kilka uliczek) ci?gn? si? od portu po?o?onego na po?udniu, do ogromnego Placa de Catalunya na pó?noc. Po drugiej stronie Ramblas znajduje si? dzielnica Barri Xines (czyli chi?ska dzielnica), robi?ca na odwiedzaj?cych j? turystach do?? pos?pne wra?anie. ?redniowieczne uliczki ci?gn? si? ku pó?nocy po obu stronach Ramblas, a? do Parc de la Ciutadella oraz na po?udniowy zachód do zwie?czonego fortec? wzgórza Montjuic, na które dosta? si? mo?na tak?e kolejk? linow?.

Poni?ej Placa de Catalunya znajduje si? nowoczesne miasto i centrum handlowe, znane pod nazw? Eixample. Zosta?o ono wybudowane w XIX wieku, z bulwarami, parkami, szerokimi alejami i siatk? równoleg?ych uliczek. Znajduje si? tutaj jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Barcelony, czyli katedra Sagrada Familia. Dalej na pó?noc le?y jeszcze jedno dzie?o Gaudiego, a mianowicie bajkowy Parc Guell.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
19.05 - 26.06.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Grecja
14.07 - 21.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po Wschodnim Morzu Sródziemnym
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
20.07 - 31.07.2018
Cena od 1029.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
Petersburg i Stolice Ba?tyckie!!
Morze Sródziemne z Balearami
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Wielkanoc na Morzu Sródziemnym
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
30.03 - 03.04.2018
Cena od 219.00 € + opłaty portowe
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
5-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne na Seaview
12.08 - 19.08.2018
Cena od 869.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Morze Sródziemne z Savony
28.04 - 05.05.2018
Cena od 449.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu Sródziemnym
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
15.04 - 22.04.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
Wiosna na Wyspach Greckich
Hiszpania i Portugalia
01.11 - 11.11.2018
Cena od 489.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Wlochy i Malta z Savony
29.04 - 06.05.2018
Cena od 479.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Warnemunde do Bergen
18.05 - 25.05.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Warnemunde do Bergen
Fiordy Norweskie z Warnemunde
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
02.09 - 13.09.2018
Cena od 689.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
11- dniowy rejs z Hamburga po St. Petersburg
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Morze Sródziemne z Balearami
01.07 - 08.07.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Malta z Savony
08.04 - 15.04.2018
Cena od 359.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
Wiosenny rejs w najlepszej cenie!!
Fiordy Norweskie
12.08 - 19.08.2018
Cena od 769.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie
8-dniowy rejs statkiem MSC Orchestra
Morze Sródziemne na Costa Magica
20.10 - 27.10.2018
Cena od 279.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Wlochy i Baleary
02.09 - 09.09.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Wlochy i Baleary
08.07 - 15.07.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne na Costa Magica
17.11 - 24.11.2018
Cena od 199.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 529.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Malage
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Malage
Z Hamburga przez Francje, Portugalie i Hiszpanie
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
28.04 - 05.05.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
21.04 - 28.04.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
8-dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Morze Sródziemne z Balearami
22.07 - 29.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Hiszpania i Portugalia
02.10 - 12.10.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
04.05 - 11.05.2018
Cena od 579.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
8 dniowy rejs po Wschodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy i Grecja
30.06 - 07.07.2018
Cena od + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
Morze Sródziemne na Seaview
02.09 - 09.09.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Z Kiel do Savony
02.09 - 14.09.2018
Cena od 719.00 € + opłaty portowe
Z Kiel do Savony
12-dniowy rejs statkiem Costa Pacifica
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
09.06 - 16.06.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
8 dniowy rejs z Kilonii
Z Hamburga po Amsterdam
13.10 - 20.10.2018
Cena od 409.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2199.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 659.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Morze Sródziemne na Costa Magica
15.09 - 22.09.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Morze Sródziemne na C.Diadema
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
Rejs Wielkanocny na Costa Diadema
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 539.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu Sródziemnym
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
NA ZAPYTANIE
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,34zł
1 EURO= 4,15zł