Alerejsy

Europa Pólnocna na Costa Pacifica

Statek / Linia: Costa Pacifica / Costa Cruises
Termin: 20.07 - 31.07.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-07-20Kiel (Niemcy)---17.30
Dzień 2 - 2018-07-21Dzien na morzu------
Dzień 3 - 2018-07-22Gdynia (Polska)7.0020.00
Dzień 4 - 2018-07-23K?ajpeda (Litwa)8.0018.00
Dzień 5 - 2018-07-24Ryga (?otwa)9.0017.00
Dzień 6 - 2018-07-25Helsinki (Finlandia)13.0019.00
Dzień 7 - 2018-07-26St. Petersburg - BEZ WIZY (Rosja)7.00---
Dzień 8 - 2018-07-27St. Petersburg - BEZ WIZY (Rosja)---18.00
Dzień 9 - 2018-07-28Tallinn08.0015.00
Dzień 10 - 2018-07-29Sztokholm (Szwecja)8.0017.00
Dzień 11 - 2018-07-30Dzien na morzu------
Dzień 12 - 2018-07-31Kiel (Niemcy)8.00---
  • Ceny

Kabina:kabina wewnetrznakabina z oknem kabina z balkonem
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:1 029,00 €1 779,00 €2 129,00 €
oplaty portowe170,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena obejmuje:
zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; serwis baga?owy i kabinowy; wy?ywienie - 3 g?ówne posi?ki; przek?ski mi?dzy posi?kami; korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych; udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku.

Cena nie obejmuje:
op?at portowych; kosztów dojazdu do portu; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie); wycieczek fakultatywnych; korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet); napojów do obiadów i kolacji, wody, drinków; napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 10euro/dzie?/osoba powy?ej 14 roku ?ycia; 5euro/dzie?/dziecko w wieku 4-13); ubezpieczenia KL, NW i baga?u.

ALL INCLUSIVE (opcja):
Istnieje mo?liwo?? wykupienia pakietu ALL INCLUSIVE obejmuj?cego wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe dost?pne bez ogranicze? we wszystkich barach.
Cena pakietu:
25euro (pakiet bez koktajli)/dzie?/osoba doros?a
28euro (pakiet z koktajlami)/dzie?/osoba doros?a
16euro/dzie?/dziecko
Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów w kabinie na czas ca?ego rejsu.Dla Rejsów trwaj?cych mniej ni? 7 dni nie ma mo?liwo?ci wykupienia pakietu all inclisive. Linia Costa Cruises proponuje pakiety winno-piwne, pakiety wodne (szczegó?y u Konsultanta).

Uwagi:
Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzeda? tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.Na pok?adzie statku obowi?zuje bezgotówkowy system op?at. Nale?no?? reguluje si? ostatniego dnia rejsu gotówk? (wp?ata depozytu ok. 250euro/kabina pierwszego dnia rejsu) lub kart? kredytow? (VISA, Mastercard, American Express) na podstawie zbiorczego rachunku. Karty kredytowe nale?y zarejestrowa? zaraz po zaokr?towaniu.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Kiel - morze w ?rodku miasta. Przyroda tu, to przede wszystkim zatoka i pla?e. Wizytówk? Kiel s? morskie widoki miejskie z portem, du?ymi promami pasa?erskimi oraz ?urawie-olbrzymy w stoczni. Woda jest podstawowym kilo?skim ?ywio?em co wida? po rozrastaj?cym si? porcie, mi?dzynarodowych morskich badaniach naukowych i wysoko wyspecjalizowanej marynarce czy te? po ?wiatowej klasy sportach wodnych. Stolica landu Szlezwiku-Holsztyna jest miastem z tradycjami stoczniowymi i marynarskimi, a zarazem miastem z ?ywym ?rodowiskiem studenckim, przyjemn? atmosfer? i ?yczliwymi dla dzieci mieszka?cami.

Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Gdynia posiada rozleg?e nadmorskie tereny spacerowe. Zalicza si? do nich Molo Po?udniowe, b?d?ce przed?u?eniem Skweru Ko?ciuszki – cumuj? tam jednostki muzealne – niszczyciel ORP B?yskawica oraz ?aglowiec Dar Pomorza. Na Molu Po?udniowym znajduje si? tak?e Akwarium Gdy?skie, a do Helu, Jastarni, Gda?ska, Sopotu i Kaliningradu p?ywaj? z niego statki bia?ej floty (w tym Tramwaj wodny ZKM w Gdyni). W gdy?skiej marinie prowadzone s? szkolenia ?eglarskie, mo?na tak?e czarterowa? jachty. Trasy spacerowe mieszka?ców to Bulwar Nadmorski oraz kilka kilometrów piaszczystych pla?, które ci?gn? si? do Sopotu i dalej do Gda?ska. Dost?pny jest równie? port – przy Nabrze?u Francuskim, gdzie stawa?y polskie transatlantyki, w sezonie cumuj? du?e wycieczkowce. Okolice Kapitanatu Portu s? dost?pne dla ka?dego. Z Nabrze?a Pilotowego mo?na obserwowa? wchodz?ce i wychodz?ce statki oraz rzuci? okiem na port wojenny na Oksywiu

K?ajpeda to miasto na wybrze?u Morza Ba?tyckiego nad Zalewem Kuro?skim, w zachodniej cz??ci Litwy, po?o?one u uj?cia rzeki Dangi do Zalewu Kuro?skiego, po??czone kana?em z uj?ciem rzeki Niemen. Nie ol?niewa wprawdzie bogactwem zabytków, ale ma bardzo atrakcyjne wspó?czesne oblicze. ?ycie p?ynie tu wartkim nurtem, wsz?dzie panuje swobodna atmosfera, a m?odzie? ?wietnie si? bawi w gustownie urz?dzonych lokalach. K?apejda to jednocze?nie wielki o?rodek przemys?u morskiego i litewskie okno na ?wiat, a tak?e jedyne poza Wilnem du?e miasto, w którym mieszka liczna mniejszo?? s?owia?ska.

Ryga – stolica ?otwy, miasto po?o?one nad rzek? D?win? w pobli?u jej uj?cia do Ba?tyku w Zatoce Ryskiej. Jest g?ównym  o?rodkiem gospodarczo-przemys?owym,  komunikacyjnym (port morski, lotniczy i w?ze? kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym kraju. Posiada liczne zabytki, w tym jeszcze z czasów ?redniowiecza.  Najwi?ksz? atrakcj? jest bez w?tpienia starówka. Turystów przyci?gaj? tu od lat masywne mieszcza?skie kamienice i zespó? kamieniczek Trzej Bracia, gmachy kupieckiej gildii, resztki murów obronnych oraz w?skie i brukowane uliczki. Jest wpisana na list? ?wiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z najwi?kszych w Europie skupisk architektury secesyjnej.

Helsinki s? stolic? Finlandii i najwa?niejszym miastem kraju. Le?? nad Zatok? Fi?sk?, na pó?wyspie i s?siaduj?cych wyspach. Centrum Helsinek stanowi Plac Senacki, który otaczaj? neoklasycystyczne gmachy wzniesione w po?owie XIX wieku, m.in. uniwersytet, siedziba rz?du, katedra. W pobli?u znajduje si? rynek (Kauppatori) do którego przylegaj?: ratusz, pa?ac prezydenta i gmach Soboru Uspienskiego. Do ciekawych obiektów nale?y budynek parlamentu, gmach kongresowy, stadion olimpijski, fontanna Havis Amanda. Atrakcj? turystyczn? stanowi nowoczesne miasto-ogród Tapioka, po?o?one 15 km na zachód od centrum stolicy. Miasto ma odmienny charakter od pozosta?ych stolic Skandynawii i na wiele sposobów przypomina atmosfer? oraz wygl?dem miasta wschodniej Europy. Helsinki otoczone s? wod? z trzech stron, a wszystkie atrakcje znajduj? sie w zasi?gu kilkuminutowego spaceru. Maj? one m?odzie?czy charakter a podczas krótkiego lata ulice zape?niaj? si? t?umami ludzi, sp?dzaj?cymi wolny czas na zakupach w kawiarniach i restauracjach. Muzea, szczególnie Muzeum Narodowe oraz Art Museum of the Atheneum, ods?aniaj? folklor i kultur? miasta.

St. Petersburg jest dzi? najwi?kszym po Moskwie o?rodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym Rosji, jednak notowan? rocznie liczb? turystów przewy?sza aktualn? stolic?. Nie bez powodów przez ?wiatow? organizacj? UNECSO zosta? okre?lony mianem ósmego najbardziej atrakcyjnego turystycznie miasta na ?wiecie. Pi?kny i majestatyczny St. Petersburg, dawn? stolic? kraju, przecinaj? liczne kana?y, przy których stoj? XVIII-wieczne pa?ace i utrzymane w jaskrawych kolorach rezydencje w stylu w?oskim. Podziwiaj?c wspania?? architektur?, trudno uwierzy?, ?e zosta?o zbudowane na n?kanych plag? komarów moczarach. Za?o?y? je w 1703 r. Piotr Wielki, który pragn?? stworzy? nowoczesna stolic? zacofanego kraju. W 1917 r. by?o kolebk? rewolucji pa?dziernikowej.

Tallinn – stolica Estonii i port nad Morzem Ba?tyckim (na po?udniowym brzegu Zatoki Fi?skiej). Mówi si?, ?e jest jednym z najpi?kniejszych europejskich miast. W powietrzu unosi si? duch starych dobrych czasów, zwi?zany z pó?nocn? i hanzeatycka histori? o?rodka. To prawie miasto-muzeum, przez wieki ulegaj?ce wp?ywom s?siedniej Skandynawii. Pi?knie prezentuje si? podczas bia?ych nocy, kiedy Dolne i Górne Miasto ton? w ró?owej po?wiacie. Bardzo romantycznie jest tu tak?e w czasie ?nie?nej i mro?nej zimy.

 

Sztokholm to najwi?ksze miasto i stolica Szwecji. Jest siedzib? rz?du, parlamentu oraz rodziny królewskiej. To jedna z najpi?kniejszych stolic ?wiata i wa?ne centrum kulturalne oraz mekka mi?o?ników architektury i muzeów. Urocze uliczki zadrzewionego Djurdaren i alejki Gamla Stan s? wprost wymarzonym miejscem na przyjemny spacer. Najpi?kniejszy widok na misto roztacza si? od strony morza. Sztokholm zbudowano na 14 wyspach. Sercem nowoczesnego centrum jest plac Sergels Torg. ?rodek miasta zajmuje zabytkowa starówka, Gamla Stan. Najstarsza cz??? powsta?ego w  XIII w. Sztokholmu  zachwyca brukowanymi  uliczkami,  restauracjami w sklepionych  piwnicach i pa?acem królewskim.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
19.05 - 26.06.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Grecja
14.07 - 21.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po Wschodnim Morzu Sródziemnym
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
20.07 - 31.07.2018
Cena od 1029.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
Petersburg i Stolice Ba?tyckie!!
Morze Sródziemne z Balearami
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Wielkanoc na Morzu Sródziemnym
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
30.03 - 03.04.2018
Cena od 219.00 € + opłaty portowe
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
5-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne na Seaview
12.08 - 19.08.2018
Cena od 869.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Morze Sródziemne z Savony
28.04 - 05.05.2018
Cena od 449.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu Sródziemnym
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
15.04 - 22.04.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
Wiosna na Wyspach Greckich
Hiszpania i Portugalia
01.11 - 11.11.2018
Cena od 489.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Wlochy i Malta z Savony
29.04 - 06.05.2018
Cena od 479.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Warnemunde do Bergen
18.05 - 25.05.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Warnemunde do Bergen
Fiordy Norweskie z Warnemunde
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
02.09 - 13.09.2018
Cena od 689.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
11- dniowy rejs z Hamburga po St. Petersburg
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Morze Sródziemne z Balearami
01.07 - 08.07.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Malta z Savony
08.04 - 15.04.2018
Cena od 359.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
Wiosenny rejs w najlepszej cenie!!
Fiordy Norweskie
12.08 - 19.08.2018
Cena od 769.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie
8-dniowy rejs statkiem MSC Orchestra
Morze Sródziemne na Costa Magica
20.10 - 27.10.2018
Cena od 279.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Wlochy i Baleary
02.09 - 09.09.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Wlochy i Baleary
08.07 - 15.07.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne na Costa Magica
17.11 - 24.11.2018
Cena od 199.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 529.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Malage
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Malage
Z Hamburga przez Francje, Portugalie i Hiszpanie
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
28.04 - 05.05.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
21.04 - 28.04.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
8-dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Morze Sródziemne z Balearami
22.07 - 29.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Hiszpania i Portugalia
02.10 - 12.10.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
04.05 - 11.05.2018
Cena od 579.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
8 dniowy rejs po Wschodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy i Grecja
30.06 - 07.07.2018
Cena od + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
Morze Sródziemne na Seaview
02.09 - 09.09.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Z Kiel do Savony
02.09 - 14.09.2018
Cena od 719.00 € + opłaty portowe
Z Kiel do Savony
12-dniowy rejs statkiem Costa Pacifica
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
09.06 - 16.06.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
8 dniowy rejs z Kilonii
Z Hamburga po Amsterdam
13.10 - 20.10.2018
Cena od 409.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2199.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 659.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Morze Sródziemne na Costa Magica
15.09 - 22.09.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Morze Sródziemne na C.Diadema
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
Rejs Wielkanocny na Costa Diadema
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 539.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu Sródziemnym
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
NA ZAPYTANIE
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,34zł
1 EURO= 4,15zł