Alerejsy

Ameryka Poludniowa i Karnawal w Rio- rejs z PL PILOTEM

Statek / Linia: Celebrity Infinity / Celebrity Cruises
Termin: 03.02 - 19.02.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-02-03Wylot z Warszawy------
Dzień 2 - 2018-02-04Buenos Aires (Argentyna)------
Dzień 3 - 2018-02-05Buenos Aires (Argentyna)---17:00
Dzień 4 - 2018-02-06Dzie? na morzu------
Dzień 5 - 2018-02-07Dzie? na morzu------
Dzień 6 - 2018-02-08Santos (Brazylia)09:0019:00
Dzień 7 - 2018-02-09Ilhabela (Brazylia)08:0017:00
Dzień 8 - 2018-02-10Buzios (Brazylia)7:0022:00
Dzień 9 - 2018-02-11Rio de Janeiro (Brazylia)07:00---
Dzień 10 - 2018-02-12Rio de Janeiro (Brazylia)------
Dzień 11 - 2018-02-13Rio de Janeiro (Brazylia)---18:00
Dzień 12 - 2018-02-14Dzie? na morzu------
Dzień 13 - 2018-02-15Dzie? na morzu-----
Dzień 14 - 2018-02-16Punta del Este (Urugwaj)08:0022:00
Dzień 15 - 2018-02-17Montevideo (Urugwaj)7:0016:30
Dzień 16 - 2018-02-18Buenos Aires (Argentyna)05:00---
Dzień 17 - 2018-02-19Przylot do Warszawy------
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trznabalkon
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:3 928,00 €4 954,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)769,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Program rejsu

Rejs z Polskim Pilotem – Propozycja Wycieczek Fakultatywnych
PODANY PROGRAM IMPREZY JEST ORIENTACYJNY - OSTATECZNE PROPOZYCJE WYCIECZEK FAKULTATYWNYCH ZOSTAN? PRZEKAZANE NA OK 7 DNI PRZED REJSEM

Ameryka Po?udniowa i Karnawa? w Rio – Statek Celebrity Infinity
Dok?adny program wycieczek z cenami zostanie przes?any uczestnikom na siedem dni przed rejsem. Szczegó?owy program wycieczek oraz cena uzale?nione s? od ilo?ci uczestników oraz ilo?ci czasu jak? statek sp?dza w danym porcie. Aby poszczególne wycieczki zosta?y zrealizowane, wymagana jest minimalna ilo?? uczestników okre?lona dla ka?dej wycieczki.
 
1.Dzie? –
WARSZAWA - Wylot z Polski ok godz. 18:20 i przelot do Buenos Aires

2.Dzie? – BUENOS AIRES ARGENTYNA – Przylot do Buenos Aires, transfer na statek i zaokr?towanie

3.Dzie? – PORT BUENOS AIRES ARGENTYNA
BOSKIE BUENOS AIRES –STOLICA ARGENTYNY
Stolica   Argentyny   Buenos   Aires   jest drugim  co  do  wielko?ci miastem w Ameryce Po?udniowej (po brazylijskim Sao Paulo) i jednym  z najwi?kszych kompleksów miejskich na ?wiecie(ponad 13  mln  mieszka?ców). Nazywane  cz?sto  Pary?em  Ameryki Po?udniowej, ??czy w sobie stary ?wiat z nowymi  pretenduje  do miana   Stolicy   Kulturalnej   kontynentu. Podczas   panoramicznej wycieczki  po  mie?cie  z  lokalnym    polskim    przewodnikiem zwiedzimy najwa?niejsze dzielnice miasta. Rozpoczniemy od Serca Buenos Aires i jego najwi?kszego placu Plaza de Mayo. Znajduj? si? tu najwa?niejsze budynki m. in. siedziba prezydenta i rz?du -Casa Rosada, (z którego balkonu przemawia?a do t?umów Evita i Juan Peron),  Katedra,  ratusz.  Nast?pnie  pojedziemy  do  kolorowej dzielnicy La Boca, gdzie panuje Wspania?y klimat a tango ta?czone jest na ulicy. Odwiedzimy ekskluzywn? i nowoczesn? dzielnice Puerto  Madero  oraz  klimatyczn?  i  historyczn?  dzielnice  San Telmo. Po przerwie na typowy argenty?ski lunch odwiedzimy eleganck?  dzielnic?  Recoleta  z  jednym  z  najpi?kniejszych cmentarzy ?wiata oraz wspania?e Palermo z licznymi parkami i ogrodami. Je?li czas pozwoli przejedziemy obok stadionu Klubu Boca Juniors –symbolu futbolu argenty?skiego z Diego Maradon? na czele.  Czas oko?o 8h  Cena oko?o95USD (Cena zawiera bilety oraz Lunch)

4.Dzie? – NA MORZU
Wypoczynek i korzystanie z atrakcji oferowanych przez statek

5.Dzie? – NA MORZU
Wypoczynek i korzystanie z atrakcji oferowanych przez statek

6.Dzie? – PORT SANTOS BRAZYLIA
WYCIECZKA DO SAO PAULO –NAJWI?KSZEJ AGLOMERACJI AMERYKI PO?UDNIOWEJ
Sao Paulo (nazywane niekiedy Nowym Jorkiem Ameryki ?aci?skiej) jest najwi?ksz? aglomeracj? Ameryki  Po?udniowej (oko?o  18  milionów  mieszka?ców)i  stanowi  przemys?ow?  i finansow? stolic? Brazylii. Miasto jest pe?ne kontrastów.  Obok slumsów wyrastaj? dzielnice nowoczesnych apartamentowców a sk?ad etniczny ludno?ci to mieszanka narodowo?ci i religii z ca?ego ?wiata. Ca?odniow? wycieczk? rozpoczniemy z portu morskiego w Santos, który jest g?ównym portem obs?uguj?cym gospodark? Sao Paulo oraz jednym z najwa?niejszych w tej cz??ci ?wiata.  Po  panoramicznym przeje?dzie przez góry dotrzemy do p?askowy?u,na którym po?o?one jest miasto Sao Paulo. Podczas zwiedzania zobaczymy  najwa?niejsze i najciekawsze  miejsca  tej  brazylijskiej  metropolii zatrzymuj?c si? na zdj?cia przy kilku z nich. Odwiedzimy najstarsz? dzielnic? Patiodo  Colegio,  gdzie  w  1554  roku  Jezuici za?o?yli miasto oraz  plac katedralny,Praca  da  Se  ze wspó?czesn? Katedr? Metropolitarn?. Zatrzymamy si? przed Teatro  Municipal, jednej z najwa?niejszych scen w Brazylii oraz  pod  pomnikiem Ipiranga   Monument,  upami?tniaj?cym  niepodleg?o?? Brazylii. Przejedziemy  równie?  przez  nowsze  dzielnice z  biurowcami  i  rezydencjami  oraz  zobaczymy  najwa?niejszy  park  miasta  Ibirapuera.  Po prezerwie na tradycyjny lunch brazylijski wyruszymy w drog? powrotn? do portu w  Santos. Czas oko?o 9h  Cena oko?o 90USD

7.Dzie? –PORT ILHABELA  BRAZYLIA
WYCIECZKA PANORAMICZNA WZD?U? WYBRZE?A ILHABELA
Odkryta w 1502 roku przez s?ynnego podró?nika Americo Vespucci, Ilhabela (w t?umaczeniu „Pi?kna wyspa”) o powierzchni  348 km² to najwi?ksza wyspa wybrze?a brazylijskiego.  Przepi?kna  górska  sceneria,  wodospady,  las deszczowy, pla?e i lazurowe morze sprawia j?, ?e jest to miejsce ch?tnie odwiedzane przez turystów oraz zamo?nych mieszka?ców Sao Paulo. Ze wzgl?du na swoj? wspania?? przyrod? Ilhabela wraz z s?siednimi ma?ymi wysepkami zosta?a uznana za Park Narodowy i wpisana na list? UNESCO. Po dop?yni?ciu ?odziami do brzegu wyspy (statek  pozostaje  na  kotwicy),  rozpoczniemy  panoramiczn? wycieczk?  busami  po  wyspie.  Przejedziemy  wzd?u?  wybrze?a Ilhabela aby zobaczy? jej najpi?kniejsze fragmenty. Zatrzymamy si? na  punktach  widokowych,  przy  wodospadzie  oraz
na  jednej  z pi?knych pla?y. Przejedziemy równie? przez g?ówn? osad? wyspy gdzie b?dzie czas wolny na zakupy pami?tek. Czas oko?o 4h  Cena oko?o 35 USD

8.Dzie? –PORT BUZIOS BRAZYLIA
REJS WOKÓ? BUZIOS I WYCIECZKA PANORAMICZNA PO PÓ?WYSPIE Niegdy? spokojna wie? rybacka po?o?ona na pó?wyspie nad zatok?, Buzios obecnie uchodzi za jeden z najpopularniejszych kurortów w Brazylii. W 1964 roku sp?dzi?a tu swoje wakacje s?ynna aktorka Brigitte  Bardot,  pokazuj?c  to  miejsce  ?wiatu  rozs?awi?a  je  i spowodowa?a, i? zacz??y tu przybywa? coraz wi?ksze fale turystów. Miejsce
to z czasem sta?o si? synonimem splendoru tropików: pla?e z bia?ym piaskiem, czysta woda, palmy oraz beztroski styl ?ycia. Pomimo ogromnego rozwoju Buzios zachowa?o swój dawny urok a stylowe rezydencje na pla?ach stapiaj? si? z malowniczymi domami rybaków. Po dotarciu z naszego statku ?odziami do Buzios (statek na kotwicy),z ma?ego portu rozpoczniemy panoramiczny rejs statkiem typu Schooner po zatokach i wysepkach wokó? Buzios. Po zako?czeniu rejsu b?dzie przerwa na lunch, spacer  i  zakupy w centrum    Buzios.  Na  zako?czenie odb?dziemy  wycieczk?  otwartymi  busami  (typu  trolley)  po pó?wyspie  i  jego  naj?adniejszych  pla?ach.  W  czasie wycieczki planujemy przerwy na k?piel w morzu i wypoczynek na pla?y.   Czas oko?o 7h  Cena oko?o 75 USD (Cena zawiera bilety oraz Lunch)

9.Dzie? –RIO DE JANEIRO BRAZYLIA
WYCIECZKA PANORAMICZNA PO RIO DE JANEIRO CZ.I
Rio de Janeiro to najpopularniejsze i najcz??ciej odwiedzane miasto w Ameryce Po?udniowej. Od 1763 do 1960 roku by?o stolic? Brazylii i jej najwa?niejszym o?rodkiem. Obecnie jest drugim co do wielko?ci miastem kraju (po  Sao  Paulo) i nieformaln? stolic? kulturaln? i turystyczn?. Rio uchodzi  za  jedno  z  najpi?kniejszych  miejsc  na  ?wiecie,gdy? w jego granicach znajduj? si?: Zatoka  Guanabara,  Ocean  Atlantycki  z  kilometrami pla? (m. in.: Copacabana, Ipanema), góry (m. in.: Corcovado, G?owa Cukru), jezioro, Park Narodowy Tijuca, oraz wspania?e dzielnice mieszkaniowe i zabytkowe  historyczne  centrum. Obecnie  miasto prze?ywa ogromny rozwój zwi?zany z pe?nieniem roli wspó?gospodarza Mistrzostw ?wiata w Pi?ce no?nej w 2014 roku oraz rol? gospodarza Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku. Po spotkaniu    w porcie z przewodnikiem  rozpoczniemy  nasz? wycieczk? po Rio. Pierwszym punktem b?dzie jeden z symboli miasta,   trzydziestometrowa   statua   Cristo   Redentor   (Chrystusa Odkupiciela). Na  szczyt wzgórza  Corcovado (710m),  na  którym umieszczony jest pos?g, udamy si? kolejk? szynow? zapewniaj?c? wspania?e widoki.Po  przerwie  na podziwianie panoramy miasta i zdj?cia pojedziemy do kolejnego symbolu, brazylijskiej ?wi?tyni futbolu, s?ynnego stadionu Maracana  ybudowanego na Mistrzostwa ?wiata w Pi?ce No?nej w 1950 roku i  wykorzystanego w  czasie  mundialu  w  2014r. oraz  olimpiady  w 2016r. Odwiedzimy równie? wspania?y Ogród Botaniczny, gdzie na chwil? odpoczniemy od zgie?ku miasta i zapoznamy si? z ciekaw? tropikaln? ro?linno?ci?.  W  czasie  wycieczki  przewidziany  jest  lunch  w tradycyjnej brazylijskiej restauracji Churrascaria, gdzie b?dziemy próbowa? lokalnej kuchni. Czas oko?o 8h  Cena oko?o 120USD (Cena zawiera wszystkie bilety wst?pu oraz Lunch)

10.Dzie? –RIO DE JANEIRO BRAZYLIA
WYCIECZKA PANORAMICZNA PO RIO DE JANEIRO CZ. II
Podczas    drugiego    dnia    zwiedzania    Rio, zobaczymy    kolejne symbole i dzielnice miasta. G?owa Cukru to góra wysoko?ci 396 m. n.  p.  m.  i  jest  obok  Corcovado  drugim  symbolem  panoramy Miasta. Przejazd na wzgórze odbywa si? oszklonymi gondolami w dwóch  etapach (Morro  da Urca i Pao    de    Acucar). Po?o?ona przy Oceanie Atlantyckim i Zatoce Guanabara G?owa Cukru   to   najlepszy   punkt   widokowy  w  ca?ym  Rio,  (widok  na Corcovado, Ipanem?, Copacaban? i centrum miasta). Po krótkiej przerwie przy zatoce i pla?y Botafogo, udamy si? do centrum miasta.   Zobaczymy   tu   m.   in. zabytkowe,   kolonialne   budynki rz?dowe oraz teatru i biblioteki, nowoczesn? katedr? (Catedral Metropolitana) w kszta?cie sto?ka oraz  stare  klimatyczne  uliczki. Po  czasie  wolnym  pojedziemy  do Sambodromu,  gdzie  podczas najwi?kszego karnawa?u na ?wiecie przechodzi kolorowy pochód szkó?  Samby (wizyta  przy  Sambodromie  uzale?niona  jest  od dost?pno?ci i odbywaj?cych si?w ten dzie? imprez). W  czasie wycieczki  przewidziana  jest  równie?  przerwa  na  tradycyjny brazylijski lunch w stylu Churrascaria.  Czas oko?o 8h  Cena oko?o 90 USD (Cena zawiera wszystkie bilety wst?pu oraz Lunch)

11.Dzie? –PORT RIO DE JANEIRO BRAZYLIA
WYCIECZKA PANORAMICZNA PO RIO DE JANEIRO CZ. III
Podczasostatniegodnia   zwiedzania   Rio zobaczymy po?udniowe  i  nadmorskie  dzielnice  miasta. Przejedziemy nad jezioro Lagoa Rodrigo de Freitas, gdzie b?dzie przystanek na zdj?cia. Nast?pnie udamy si? w okolice s?ynnych pla? Ipanema i Leblon, gdzie b?dzie czas wolny  na zakupy,spacer i  wypoczynek  na pla?y.  Udamy  si? równie?  do  Muzeum  Amsterdam  Sauer,  które  prezentuje fascynuj?c? wystaw? wszystkiego, co jest zwi?zane z brazylijskimi kamieniami szlachetnymi i bi?uteri?. Czas oko?o 6h  Cena oko?o 40 USD

12.Dzie? –NA MORZU
Wypoczynek i korzystanie z atrakcji oferowanych przez statek

13.Dzie? –NA MORZU
Wypoczynek i korzystanie z atrakcji oferowanych przez statek

14.Dzie? –PORT PUNTA DEL ESTE URUGWAJ
WYPOCZYNEK NA PLA?ACH KURORTU PUNTA DEL ESTEM
alowniczo po?o?one na niewielkim pó?wyspie,miasteczko Punta del  Este (oko?o 10 ty? mieszka?ców) uznawane jest za  najlepszy wakacyjny  kurort  w  Urugwaju. Miejsce to jest równie? umown? granic? mi?dzy akwenem Rzeki Rio De La Plata a pe?nymi wodami Oceanu  Atlantyckiego.Znajduj?ce si? tu liczne hotele, kasyna, ekskluzywne  sklepy  i  luksusowe  apartamentowce  przyci?gaj? zamo?nych mieszka?ców Argentyny, Urugwaju oraz Brazylii, którzy sp?dzaj? tu swoje wakacje. Na turystów czeka tu kilka pla?, w?ród których najbardziej znana jest Playa Brava ze s?ynn? rze?b? La Mano (ogromna d?o? zakopana do po?owy w piasku). Znajduje si? tu równie? port jachtowy oraz doskona?e restauracje serwuj?ce najlepsze urugwajskie dania. Poniewa? nasz statek b?dzie sta? przez ca?y dzie? na
kotwicy, przep?yniemy ?odziami do ma?ego portu w  Punta  dle  Este.  Podczas  pobytu  w  tym  modnym kurorcie do dyspozycji b?d? pla?e, restauracje, promenady oraz uliczki ze sklepami i barami. Czas oko?o 5h  Cena oko?o 30 USD

15.Dzie? –PORT MONTEVIDEO URUGWAJ
ZWIEDZANIE STOLICY URUGWAJU
Montevideo po?o?one nad rzek? La Plata to stolica Urugwaju, jego najwi?ksze  miasto  (oko?o  1,3mln  mieszka?ców  co  stanowi po?ow? ludno?ci kraju) oraz najwi?kszy port. Za?o?one zosta?o przez kolonizatorów hiszpa?skich w 1726 roku jako wa?ny port a od 1828 roku pe?ni rol? stolicy Urugwaju. Podczas panoramicznej wycieczki z lokalnym polskim przewodnikiem odwiedzimy najwa?niejsze zak?tki miasta i zapoznamy si? z jego histori? i zwyczajami mieszka?ców. Przejedziemy do centrum  miasta-Plaza  Independencia,  oraz  przejdziemy  przez g?ówn? ulic? Avenida 18 de Julio oraz Ciudad Vieja –stare miasto, gdzie  zobaczymy:  najstarszy  teatr  Teatro  Solis,  Plac  Konstytucji przy  którym  znajduje  si?  stary  ratusz  i  Katedra.  Zobaczymy monumentalny budynek Parlamentu a nast?pnie pojedziemy do Parku imienia prezydenta Jose Ordo?eza, na którego terenie  jest usytuowany najwa?niejszy stadion Urugwaju, gdzie  w  1930  roku odby?y si? pierwsze Mistrzostwa ?wiata w Pi?ce No?nej. Przejedziemy równie? przez Rambl? nadmorsk? ulic? i symbol Montevideo, gdzie toczy si? ?ycie towarzyskie mieszka?ców. Na zako?czenie czas wolny. Czas oko?o 5,5h Cena oko?o 60 USD

16. Dzie? – PORT BUENOS AIRES
Wyokr?towanie, transfer na lotnisko i wylot
z Buenos Aires ok godz. 18:00,

17. Dzie?– WARSZAWA – Przylot
do kraju ok. godziny 16:00 i zako?czenie imprezy.

Opublikowane w materia?ach informacje nie stanowi? oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zarówno ceny jak i programy mog? ulec zmianie. Dok?adne programy zostan? przes?ane uczestnikom na siedem dni przed rejsem. Wycieczki  fakultatywnych s? realizowane przez lokalne podmioty


Cena obejmuje
- przelot na trasie Warszawa – Buenos Aires - Warszawa ( z mi?dzyl?dowaniami)
- rejs statkiem Celebrity Infinity (zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii)
- transfery wg programu imprezy
- pe?ne wy?ywienie na statku– do dyspozycji restauracja bufetowa, dzia?aj?ca ok. 20 h dziennie (?niadanie, lunch, przek?ski, podwieczorek, obiadokolacja, nocny bufet) oraz restauracja a la carte (?niadanie, lunch, obiadokolacja)
- serwis baga?owy i kabinowy
-napoje z dystrybutorów w restauracji bufetowej 20h – kawa, herbata, woda, ice tea oraz soki do ?niada?
- korzystanie z urz?dze? sportowo – rekreacyjnych znajduj?cych si? na pok?adzie statku (basen, jacuzzi, centrum fitness, boiska wielofunkcyjne)
- korzystanie z r?czników basenowych i le?aków
- udzia? w imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze, koncerty, nauka ta?ca, animacje)
- ubezpieczenie KL, NW, BAGA?U; KL 30 000 €, KR 6000 PLN, NWI 16 000 PLN, BP 1 800 PLN
- opiek? polskiego pilota

Cena nie obejmuje

- korzystania z punktów us?ugowych na statku m. in.: (fryzjer, pralnia, fotograf, Spa, Internet) oraz wydatków osobistych
- korzystania z barów oraz napojów zamawianych w restauracji a la carte
- pakiet napojów All Inclusive oraz innych pakietów specjalnych na napoje alkoholowe (Standardowy pakiet ok. 47 USD/dzie?/ osob?)
-wycieczek fakultatywnych
- op?at portowych

Uwagi
Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzeda? tylko po potwierdzeniu. Grupa realizowana przy min. 12 osobach.

Krótki opis portów na trasie rejsu


Buenos Aires bywa najcz??ciej t?umaczone jako “dobre powietrze”, ale oznacza tak?e “pomy?lne wiatry”. Nazwa osiedla za?o?onego w XVI wieku przez hiszpa?skich ?eglarzy nad La Plat? brzmia?a Santa Maria de Buenos Aires, czyli ?wi?ta Maria Pomy?lnych Wiatrów.   Do dzi? przetrwa?a tylko ko?cówka tej nazwy, miasto natomiast uros?o w ci?gu czterech stuleci z pionierskiej osady pod trzcinowymi strzechami do o?miomilionowej metropolii, nazywanej Pary?em Po?udniowej Ameryki. Za prawdziwego wyraziciela natury argentynskiej jest uwazane tango. Nie przeszkadza temu pogladowi fakt, ze ten szczególnie ekspresyjny taniec ma korzenie afro - argentynskie lub kubanskie. Jeszcze w poprzednim stuleciu, gdy rozwijal sie w biednych slamsach, byl odrzucany przez konserwatywne, bogate warstwy argentynskiego spoleczenstwa. Dzis jest najbardziej znanym na ?wiece produktem eksportowym Argentyny.


Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Santos to g?ówny port brazylijskiego stanu Sao Paulo. Santistas nie ukrywaj? przemys?owej cz??ci wyspy - olej z ci??kich tankowców wylewa si? do w?skiego kana?u, a kontenery z ?adunkiem s? poustawiane w brzydkie sterty przy zdezelowanych magazynach. Zabytkowa Igreja do Carmo, której fragmenty datuje si? na 1589r., s?siaduje ze zniszczonym dworcem kolejowym. Pobliski XVII wieczny ko?ció? Sao Bento oraz Museu de Arte Sacra otacza dzielnica n?dzy. W wyremontowanej niedawno Bolsa Oficial de Cafe mie?ci sie interesuj?ce muzeum kawy i oczywi?cie kawiarnia. Od strony oceanu w Santos wida? takie same jak w Guaruja bielone wapnem budynki. W Museu do Mar, w pobli?u przystani promów w Guaruja, mo?na zobaczy? wypchane z?owione rekiny w tutejszych wodach, 148 kilogramow? muszl?, ro?liny morskie i niezwyk?e formy koralowców. Koniecznie trzeba przej?? si? po Orquidario Municipal, wspania?ym parku orchidei w dzielnicy Jose Menino w Santos, niedaleko najstarszej brazylijskiej osady Sao Vicente. Wzd?u? g?ównej pla?y Gonzaguinha ci?gn? si? pastelowe domy mieszkalne, bary i restauracje.

Radosne, kapry?ne, beztroskie Rio de Janeiro, jedno z najpi?kniejszych miast ?wiata, trzeba zobaczy? na w?asne oczy, by uwierzy? ?e istnieje naprawd?. Rozrzucone w majestatycznym nie?adzie na skrawku ziemi, mi?dzy granitowymi szczytami a Oceanem Atlantyckim, Rio de Janeiro jest symbolem pe?nego zwyci?stwa fantazji nad rzeczywisto?ci?. Codziennie 9 mln ludzi porusza si? po chodnikach i ulicach miasta pieszo, samochodami, ci??arówkami, autobusami, motocyklami i skuterami, rywalizuj?c o miejsce, przewidziane dla trzykrotnie mniejszej liczby mieszka?ców. Ten widowiskowy chaos to zwyk?y porz?dek dnia, który bynajmniej nie os?abia rado?ci ?ycia karioki, obywatela Rio. Dla niego wszystkie rzeczy s? wzgl?dne, z wyj?tkiem jednej - nieprzemijaj?cej urody miasta o nazwie Rzeka Styczniowa. W samym Rio mieszka ok. 6 mln ludzi, a na jego obrze?ach gnie?dzi si? jeszcze 5 mln. Wg standardów ameryka?skich i europejskich 70% populacji to biedacy, którzy jednak te? maj? pla??, samb? i karnawa?. I, oczywi?cie, swoj? Cidade Maravilhosa (Cudowne Miasto). Nic nie przygotuje cz?owieka na spotkanie z Rio: ?adne pocztówki, filmy, komentarze. Wiele jest miejscowo?ci po?o?onych malownioczo pomi?dzy górami a morzem, ale nigdzie refleksy ?wiate?, gra cieni, kompozycje barw nie s? takie jak tutaj. Ka?dy dzie? w Rio ró?ni si? od poprzedniego, a wszystkie urzekaj? przybysza.

Punta del Este to czaruj?cy port nad Atlantykiem. Zanó? stopy w mi?kki piasek pierwotnej pla?y. Kochaj?cy sporty wodne maj? tu okazj? do zasmakowania w surfingu, windsurfingu czy zawodów na ?ódkach na oceanie.

Montevideo – miasto na wybrze?u Atlantyku przy estuarium La Platy. Najwi?ksze miasto, a zarazem stolica Urugwaju od 1828.

Ciekaw? dzielnic? jest Pocitos. Jej najwi?ksza atrakcja to bulwar, który przebiega wzd?u? wybrze?a i ??czy ze sob? liczne pla?e. W ich s?siedztwie ulokowa?y si? kluby, restauracje i dyskoteki. Znajduje si? tu tak?e najwi?ksze centrum handlowe stolicy.

Do najbardziej charakterystycznych miejsc nale?y niew?tpliwie góruj?cy nad miastem, Cerro de Montevideo, doskona?y punkt obserwacyjny. Na wzgórzu zlokalizowana jest pi?kna dzielnica mieszkaniowa, zamieszkana g?ównie przez imigrantów. Ponadto wznosi si? tu forteca (Fortaleza del Cerro), która by?a ostatnim budynkiem hiszpa?skim powsta?ym w Urugwaju, a od 1916 mie?ci si? w niej Muzeum Militarne.


Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
SPRZEDANE!!!
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Gor?cy Rejs po Emiratach Arabskich
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Emiraty na MSC Splendida
13.01 - 20.01.2018
Cena od + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
ALL INCLUSIVE w cenie rejsu
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
17.02 - 26.02.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
SPRZEDANY!!!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
SPRZEDANE!!!
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
SPRZEDANE!!!
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 1004.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,57zł
1 EURO= 4,22zł