Alerejsy

Perly Karaibów - Rejs z PL PILOTEM

Statek / Linia: Zenith / Pullmantur
Termin: 26.01 - 04.02.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 0 - 1970-01-01Wylot z Warszawy------
Dzień 1 - 2018-01-26Santo Domingo (Dominikana)--22:00
Dzień 2 - 2018-01-27Dzien na morzu----
Dzień 3 - 2018-01-28Roseau (Dominika)10:0019:00
Dzień 4 - 2018-01-29Bridgetown (Barbados)09:0018:00
Dzień 5 - 2018-01-30Grenada09:0018:00
Dzień 6 - 2018-01-31Kingstown (St. Vincent)08:0017:00
Dzień 7 - 2018-02-01Dzien na morzu----
Dzień 8 - 2018-02-02Santo Domingo (Dominikana)09:00---
Dzień 8 - 2018-02-02Wylot do Warszawy------
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trznaokno
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:1 320,00 €1 444,00 €
transfery lotnisko - port - lotnisko0,00 €
przelot na trasie Warszawa- Madryt- Warszawa0,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)210,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

26.01.2018 -  Warszawa - Wylot z Polski ok godz. 10:40 i przelot do Madrytu, przylot ok. godziny 14:40, transfer do hotelu, zakwaterowanie w hotelu, dla ch?tnych spacer wieczorny po Madrycie.

27.01.2018 - Po ?niadaniu wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko, przelot na Dominikan? 

27.01-03.02.2018 - Rejs statkiem wg. programu

03.02.2018  - Wyokr?towanie ze statku, transfer na lotnisko, wylot z Dominikany ok. godziny 20:45 mi?dzyl?dowanie w Madrycie ok. godziny 10:20 nast?pnego dnia 04.02.

04.02.2018  -  wylot do Warszawy z Madrytu ok. godziny 15:20., przylot do Warszawy ok. godziny 19:00

Cena obejmuje

- przelot samolotem na trasie Warszawa - Madryt – Warszawa
- nocleg ze ?niadaniem w hotelu 4* Avant w Madrycie
- przelot samolotem Hiszpa?skiej Linii Charterowej Wamos na trasie Madryt – Santo Domingo - Madryt
- rejs statkiem ZENITH ****
- zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (7 noclegów);
- serwis baga?owy i kabinowy;
- wy?ywienie - 3 g?ówne posi?ki, przek?ski mi?dzy posi?kami, bufet lub przek?ski o pó?nocy;
- all inclusive (napoje alkoholowe i bezalkoholowe, piwo, wino, likiery dost?pne bez ogranicze? we wszystkich barach);
- korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych;
- udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku;
- transfery lotnisko-hotel-lotnisko-port-lotnisko;
- opiek? polskiego pilota;
- ubezpieczenie KL, NW i baga?u;
  
Cena nie obejmuje

- wycieczek fakultatywnych;
- korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet);
- napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (72 €/rejs osoba).
- op?at portowych

Uwagi

Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzeda? tylko po potwierdzeniu. Grupa realizowana przy min. 16 osobach.

Rejs z Polskim Pilotem – Propozycja Wycieczek Fakultatywnych
Per?y Karaibów – Statek Pullmantur Zenith
Dok?adny program wycieczek z cenami zostanie przes?any uczestnikom na siedem dni przed rejsem.
Szczegó?owy program wycieczek oraz cena uzale?nione s? od ilo?i uczestników oraz ilo?ci czasu jak? statek sp?dza w danym porcie.
Aby poszczególne wycieczki zosta?y zrealizowane, wymagana jest minimalna ilo?? uczestników okre?lona dla ka?dej wycieczki.
1.Dzie? ‐  MADRYT HISZPANIA  –  Przelot z Warszawy do Madrytu, transfer i check in w  hotelu.
Po po?udniu proponujemy wycieczk?:  
PANORAMICZNA WYCIECZKA PO STOLICY HISZPANII 
Po spotkaniu z polskoj?zycznym przewodnikiem przejedziemy autokarem w stron? centrum miasta.
Wyjedziemy na punkt widokowy z przepi?kn? panoram? na Sierra deMadrid i starówk?. Nast?pnie rozpoczniemy spacer po centrum podziwiaj?c jego najwa?niejsze obiekty.
Pierwszym punktem b?dzie wizyta w Ogrodach Sabatiniego, powsta?ych w latach 30 XX wieku,w miejscu gdzie znajdowa?y si? dawne stajnie królewskie. Tu? obok znajduje si? Pa?ac Królewski, a przy nim s?ynna madrycka katedra Nuestra Se?ora de la Almudena. Dotrzemy równie? do malowniczego Plaza de la Villa, który niegdy? by? sercem miasta, a w dniu dzisiejszym znany jest ze wspaniale zachowanej XVII wiecznej zabudowy w stylu baroku madrile?o. Nie zabraknie równie? krótkiej wizyty na Mercado de San Miguel, w którym znajduj? si? stoiska z owocami morza, w?dlinami, serami, owocami, winem
i s?odkimi przysmakami. Nast?pnie przejdziemy w kierunku Plaza Mayor, który stanowi centrum ?ycia towarzyskiego mieszka?ców miasta.
W ci?gu roku to miejsce, gdzie odbywaj? si? liczne spektakle teatrów ulicznych, koncerty, wystawy, a w okresie  ?wi?t  Bo?ego  Narodzenia ma  tu  miejsce  najwi?kszy  Jarmark  Bo?onarodzeniowy.  Ponadto zajrzymy równie? na monumentalny Puerta del Sol, gdzie co roku Madrile?os ?wi?tuj? nadej?cie nowego roku jedz?c 12 winogron.
Na zako?czenie przejazd przez miasto, podczas którego zobaczymy mi?dzy innymi s?ynne Paseo del Prado, oraz Plaza de Cibeles z fontann?, przy której ?wi?tuj? swoje zwyci?stwa fani klubu Real Madryt.
Czas oko?o 4h      Cena oko?o 30€
2.Dzie? ‐  MADRYT / SANTO DOMINGO 
–  Po ?niadaniu nast?pi wykwaterowanie z hotelu w  Madrycie. Transfer na lotnisko iprzelot na Dominikan?. Transfer do portu, zaokr?towanie na statek.
3.Dzie? ‐  NA MORZU
-Wypoczynek i korzystanie z atrakcji oferowanych przez statek
4.Dzie? ‐  PORT ROSEAU DOMINIKA
 – Proponowana wycieczka:
Po?o?ona pomi?dzy Martynik? i Gwadelup?, wyspa Dominika zosta?a odkryta przez Krzysztofa Kolumba 1493 roku. Przez wieki burzliwej historii by?a pod kontrol? kolejnych pot?g: Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii aby ostatecznie 1978 roku uzyska? niepodleg?o??. Dominika przez lata opiera?a si? fali masowej turystyki i obecnie uchodzi za najmniej odkryt? i najmniej skomercjalizowan? w?ród wysp Karaibskich. Na  jej  obszarze  zachowa?y  si?  dziewicze  po?acie  lasu równikowego a w jej wschodniej cz??ci wydzielono specjalne terytorium  dla  pierwotnej  ludno?ci  tego  regionu  –  Plemiona Karibów.  Nasz  statek  zatrzyma  si?  w  licz?cej  oko?o  20 000 mieszka?ców stolicy wyspy Roseau. Panoramiczn? wycieczk? po Dominice rozpoczniemy od przejazdu busami w g??b tropikalnego lasu  deszczowego.  Nast?pnie  podziwiaj?c  bujn?  ro?linno??przejdziemy pod bli?niaczy wodospad Trafalgar.
Po przerwie na zdj?cia i k?piel w tej niesamowitej scenerii przejedziemy do Po?udniowej cz??ci wyspy do Zatoki Soufriere. B?dzie tu czas na wypoczynek na pla?y oraz k?piel i nurkowanie. Na zako?czenie powrócimy do miasta Roseau, gdzie zobaczymy jego najciekawsze  miejsca:  Fort  Young,  Government  House  oraz  Katedr?.  Ch?tni  b?d?  mogli  równie? odwiedzi? ogród botaniczny aby zaznajomi? si? z przyrod? tej Karaibskiej wyspy. Po wycieczce czas na zakup suwenirów w strefie portowej. 
Czas oko?o 6h      Cena oko?o 40 USD 
5.Dzie? ‐  PORT BRIDGETOWN BARBADOS
 – Proponowana wycieczka:
Panowanie brytyjskie nad Barbadosem, nieprzerwanie przez 340 lat, a? do uzyskania przez wysp? niepodleg?o?ci, wywar?o ogromny  wp?yw  na  kultur?  oraz  zwyczaje  mieszka?ców  tej dawnej cukrowej kolonii. Wycieczk? rozpoczniemy od spaceru po Bridgetown,  stolicy  która  jest  wa?nym  Karaibskim  o?rodkiem gospodarczym i finansowym. Zobaczymy m. in. Katedr? ?w. Micha?a, Plac Trafalgar Square z budynkiem parlamentu oraz pospacerujemy g?ównym deptakiem handlowym Broad Street z kolonialn? zabudow?. Po zapoznaniu si? z centrum miasta udamy si? na panoramiczn? wycieczk? po wyspie. Przejedziemy wzd?u? wybrze?a nad oceanem oraz przez dzielnice rezydencjalne. Udamy si?  równie?  w  g??b  wyspy  aby  zobaczy?  jaj  krajobraz. 
Na zako?czenie zatrzymamy si? na d?u?szy wypoczynek na bia?ym piasku  na  pla?y  Carlisle  Bay.  Podczas  p?ywania  i  nurkowania b?dzie tam mo?na podziwia? ?ó?wie, ciekawe gatunki ryb oraz zatopiony wrak statku. Pobyt uprzyjemni? liczne bary na pla?y, serwuj?ce zimne drinki i lekkie przek?ski
Czas oko?o 6h      Cena oko?o 40 USD
6.Dzie? –  PORT SAINT GEORGE’S GRENADA
– Proponowana wycieczka:
Grenada to najdalej na po?udnie po?o?ona wyspa archipelagu WyspZawietrznych, oddalona o oko?o 150 km od wybrze?y Ameryki Po?udniowej Wyspa nazywana bywa Wysp? Przypraw, gdy? s?ynie z dobrze rozwini?tego  rolnictwa  a  szczególnie  plantacji  przypraw korzennych (uznawana za jednego z najwi?kszych producentów ga?ki  muszkato?owej).  Statek  dop?ynie  do  stolicy  wyspy  St. George’s. Miasto zosta?o za?o?one przez francuzów ale z czasem Anglicy nadali mu nazw? na cze?? króla Anglii Jerzego III.
Jest to jeden z najbardziej malowniczych karaibskich portów.
Po?o?ony na zboczu, nad zatok? a jego bezpiecze?stwa strzeg?y pot??ne fortece. Podczas wycieczki przespacerujemy si? po malowniczych zak?tkach stolicy wyspy.
Zobaczymy tam m. in. zabytkowe nabrze?e, Fort Jerzego, tradycyjny market miejski oraz budynek parlamentu. Odwiedzimy po?udniow? cz??? wyspy nad zatok? Grand Anse z trzema kilometrami piaszczystej pla?y. B?dzie tu czas na wypoczynek, p?ywanie i nurkowanie. Nie zabraknie równie? czasu na zakupy lokalnych pami?tek i kosztowanie karaibskiego rumu.  
Czas oko?o 6h      Cena oko?o 35 USD 
7.Dzie? –  PORT KINGSTOWN ST. VINCENT
– Proponowana wycieczka:
St. Vincent i Grenadyny to wyspiarskie pa?stwo po?o?one w archipelagu Ma?ych Antyli i sk?ada si? z g?ównej wyspy St. Vincent oraz rozci?gaj?cego si? na Po?udnie ponad stukilometrowego pasa drobnych wysp Grenadynów. Kraj uzyska? niepodleg?o?? w 1979 roku i wchodzi w sk?ad Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Stolic? kraju jest  miasto  Kingstown  na  po?udniowym  wybrze?u  wyspy  St. Vincent.  Nasz  statek  dop?ynie  do  znajduj?cego  si?  tu  portu morskiego stanowi?cego wa?ny w?ze? handlowy i transportowy w tej cz??ci Morza Karaibskiego. Wycieczk? rozpoczniemy od zapoznania  si?  z  miastem  Kingstown,  które  jest  malowniczo po?o?one na zboczach gór nad naturaln? zatok?. Zobaczymy tu malutkie klimatyczne ?ródmie?cie z brukowanymi uliczkami i sklepikami, odwiedzimy tradycyjny targ spo?ywczy, Katedr? ?w. Jerzego  oraz  charakterystyczn?  budowl?  jak?  jest  ko?ció? katolicki  Naj?wi?tszej  Marii  Panny.
Nast?pnie  rozpoczniemy wycieczk?  panoramiczn?  busam i  po  wyspie.  Zatrzymamy  si? przy Forcie Charlotte z 1806 roku, góruj?cym 180 metrów ponad zatok? St. Vincent, odwiedzimy ogród botaniczny (jest to najstarszy ogród botaniczny na zachodniej pó?kuli) oraz przejedziemy przez ?yzn? dolin? Mesopotamia, w której uprawia si? warzywa. Kieruj?c si? wzd?u? Rzeki Yambou b?dziemy podziwia? egzotyczn? karaibsk? ro?linno??. Na zako?czenie zatrzymamy si? w kurorcie Villa aby wypocz?? na pla?y i zanurzy? si? w morzu.  
Czas oko?o 5h      Cena oko?o 40 USD 
8.Dzie? ‐  NA MORZU
-Wypoczynek i korzystanie z atrakcji oferowanych przez statek
9.Dzie? ‐  PORT SANTO DOMINGO DOMINIKANA
– Proponowana wycieczka:
Santo  Domingo  –  stolica  Republiki  Dominikany,  to  najstarsze miasto w obu Amerykach. Za?o?one zosta?o przez brata KrzysztofaKolumba, Bartolomeo w 1496 r. Od tego czasu zyska?o sobie miano g?ównego centrum administracyjnego Hiszpanów na pó?kuli zachodniej. Wycieczk? z lokalnym polskim przewodnikiem,rozpoczniemy  od  przejazdu  panoramicznego  przez  miasto. Zatrzymamy si? na zdj?cia m. in. przy Latarni Kolumba i Pa?acu Prezydenckim. Nast?pnie podczas spaceru po Dzielnicy Kolonialnej ‐ Zona Colonial, pochodz?cej z czasów Kolumba, zobaczymy najwa?niejsze i najciekawsze budowle b?d?ce jednocze?nie najstarszymi w ca?ym  regionie  Ameryki  i  Karaibów  (na  li?cie  ?wiatowego  Dziedzictwa UNESCO): Plac Kolumba z pomnikiem odkrywcy, pierwsz? katedr? wzniesion? w Nowym ?wiecie, pierwsz? ulic? miejsk? Calle Damas, twierdz? Ozama. B?dzie równie? czas wolny na drobne zakupy czy fili?ank? wspania?ej kawy Santo Domingo. Po wycieczce nast?pi transfer na lotnisko i przelot do Madrytu. 
W cenie wycieczki napoje: woda, cola, rum.
Czas oko?o 5h     Cena oko?o 50 USD
10.Dzie? ‐  MADRYT /  WARSZAWA 
–  Przelot z Madrytu do Warszawy. Zako?czenie imprezy

Krótki opis portów na trasie rejsu


Santo Domingo jest stolic? i najwi?kszym miastem Dominikany. Le?y na po?udniowym wybrze?u wyspy Haiti u uj?cia rzeki Ozama. Miasto zosta?o za?o?one w 1496 r. przez Bartolomea Kolumba, brata Krzysztofa Kolumba. Zosta?o zbudowane wed?ug planów szachownicy. By?o siedzib? pierwszego w Ameryce uniwersytetu za?o?onego w 1538r. Posiada wiele zabytków z czasów kolonialnych, rozleg?e stare miasto odnowione z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki. Pomnikiem tego wydarzenia jest ogromna latarnia morska w kszta?cie krzy?a, w której mie?ci si? wiele instytucji kulturalnych. Do ciekawych zabytków miasta nale?y Alkazar de Colon nosz?cy wp?ywy hiszpa?skiego i w?oskiego renesansu, gdzie rezydowa? Diego syn Krzysztofa Kolumba.

Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Roseau (czyt. Rozo) - jest to stolica, a zarazem najwi?ksze miasto Wspólnoty Dominiki - wyspiarskiego pa?stwa le??cego w Archipelagu Ma?ych Antyli u uj?cia rzeki Roseau do Morza Karaibskiego. Dawniej nosi?o nazw? Charlotte Town. O?rodek administracyjny parafii ?wi?tego Jerzego. Miasto stanowi wa?ny o?rodek przemys?u spo?ywczego: przetwórstwo owoców, produkcja olejków eterycznych oraz odziezowego. Jest tu równie? du?y port rybacki. Roseau jest centrum turystyczno-wypoczynkowym Dominiki. Znajduje si? w nim mi?dzy innymi ogród botaniczny oraz muzeum. Miasto posiada port lotniczy oraz port morski.

Barbados - Po?o?one prawie na kra?cu Karaibów wci?? zachowuje brytyjski smak. W przeciwie?stwie do swych wulkanicznych sasiadów, wyspa ma budow? wapienn?. Jej koralowe ska?y da?y pocz?tek pla?om Platynowego Wybrze?a, wysokiej klasy centrum turystycznego. Mniej ekskluzywne i przyst?pniejsze cenowo jest skupisko o?rodków na po?udniowym wybrze?u, z pasem równie atrakcyjnych pla?, najlepszymi restauracjami oraz bogat? ofert? ?ycia nocnego. Nazwa Barbadosu pochodzi od wielkiego lokalnego figowca, nale??cego do grupy tzw. dusicieli, który tworzy kurtyn? korzeni podporowych. Portugalscy  odkrywcy nazwali te drzewa brodatymi (los barbados). Brytyjczycy w?adali Barbadosem nieprzerwanie przez 340 lat, a? do uzyskania przez wysp? niepodleg?o?ci, i pozostawili rozpoznawalny ?lad lekkiego formalizmu w ?yciu dawnej cukrowej kolonii. Lokalny parlament emanuje wyra?n? dum?, a w zami?owaniu do krykieta, rytuale popo?udniowej herbaty i przebieraniu sie do kolacji w niektórych dzielnicach wyczuwa si? co? wi?cej ni? tylko tchnienie Ma?ej Anglii.

Bridgetown to licz?ca oko?o 100 tysi?cy mieszka?ców, pe?na energii stolica Barbadosu, jest wa?nym karaibskim o?rodkiem gospodarczym i finansowym. Serce miasta bije przy The Careenage, w?skim wewn?trznym porcie u uj?cia Constitution River, gdzie brytyjska ekspedycja w 1625 r. odkry?a most, zbudowany przez Indian. 
Niezliczone ?odzie rybackie i prywatne jachty cumuj? przy basenach, w których niegdy? przewracano statki na burt? dla oczyszczenia kad?ubów i dokonania napraw (careen). Kilka nadbrze?nych kawiarenek umila pobyt w porcie i pozwala obserwowa? otaczaj?cy ruch.

 

Kingstown jest stolic? i g?ównym portem karaibskiego pa?stwa Saint Vincent i Grenadyny. Po?o?one nad Morzem Karaibskim. O?rodek administracyjny parafii Saint George. Mieszka tam ok. 17 800 mieszka?ców (2003). Miasto le?y na wyspie Saint Vincent i jest g?ównym o?rodkiem przemys?u spo?ywczego, chemicznego i bawe?nianego kraju, jest te? wa?nym centrum turystyki.

 

 

 

Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Wylot do Warszawy. Transfer na lotnisko i wylot do Warszawy.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
SPRZEDANE!!!
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Gor?cy Rejs po Emiratach Arabskich
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Emiraty na MSC Splendida
13.01 - 20.01.2018
Cena od + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
ALL INCLUSIVE w cenie rejsu
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
17.02 - 26.02.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
SPRZEDANY!!!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
SPRZEDANE!!!
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
SPRZEDANE!!!
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 1004.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,57zł
1 EURO= 4,22zł