Alerejsy

Karaiby bezwizowe na MSC Fantasia

Statek / Linia: MSC Fantasia / MSC Cruises
Termin: 10.02 - 17.02.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-02-10Fort de France (Martynika)---23:00
Dzień 2 - 2018-02-11Pointe a Pitre (Gwadelupa)08:0019:00
Dzień 3 - 2018-02-12Castiries (St. Lucia)09:0018:00
Dzień 4 - 2018-02-13Bridgetown (Barbados)8:0020:00
Dzień 5 - 2018-02-14Port of Spain (Trinidad i Tobago)09:0018:00
Dzień 6 - 2018-02-15St. George (Grenada)9:0018:00
Dzień 7 - 2018-02-16Roseau (Dominika)9:0018:00
Dzień 8 - 2018-02-17Fort de France (Martynika)8:00--
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trzna kabina z oknem kabina z balkonemapartament (suite)
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:649,00 €789,00 €959,00 €1 759,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)130,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena obejmuje:
- zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii;
- serwis baga?owy i kabinowy;
- wy?ywienie - 3 g?ówne posi?ki;
- przek?ski mi?dzy posi?kami;
- bufet lub przek?ski o pó?nocy;
- korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych;
- udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku.

Cena nie obejmuje:
- kosztów dojazdu do portu;
- ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie);
- wycieczek fakultatywnych;
- korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet);
- napojów do obiadów i kolacji, drinków;
- napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 10 euro/dzie?/osoba doros?a; 5euro/dzie?/dziecko);
- ubezpieczenia KL, NW i baga?u.

Uwagi:

Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzeda? tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.

Na pok?adzie statku obowi?zuje bezgotówkowy system op?at. Nale?no?? reguluje si? ostatniego dnia rejsu gotówk? (wp?ata depozytu ok. 250 euro/kabina pierwszego dnia rejsu) lub kart? kredytow? (VISA, Mastercard, American Express) na podstawie zbiorczego rachunku. Karty kredytowe nale?y zarejestrowa? zaraz po zaokr?towaniu.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Fort de France. Pe?ne ?ycia, atrakcyjne miasto jest wspaniale po?o?one na wybrze?u od strony Morza Karaibskiego. Od l?du opiera si? ono na ?a?cuchu ciemnozielonych wzgórz. Niewielkie centrum zach?ca do zwiedzania na piechot? i kusi ruchliw? dzielnic? handlow? oraz w?skimi uliczkami, które okolone s? domami z balkonami zdobionymi kutymi balustradami. Z Fort de France rozci?ga si? widok na najlepiej turystycznie zagospodarowan? enklaw? Martyniki, przyl?dek Pointe du Bout oraz pla?? Anse Mitan. To centrum wakacyjne skupia hotele, restauracje, pla?e i o?rodki sportów wodnych.

Gwadelupa ma kszta?t nieregularnego motyla. S? to tak naprawd? dwie wyspy po??czone w poro?ni?tym mangrowcami przew??eniu mostem. Wyspy bardzo ró?ni? si? krajobrazem: wschodnia Grande Terre jest prawie p?aska i lepiej zagospodarowana. Tu w pobli?u przesmyku jest lotnisko, miasto Pointe-a-Pitre - g?ówny o?rodek gospodarczy Francuskich Antyli i najlepsze pla?e.  Zachodnia wyspa: Basse Terre jest górzysta, pokryta lasami, ma niego?cinne, cz?sto klifowe brzegi. Poza tym w pobli?u Gwadelupy le?? inne, znacznie mniejsze ale administrowane wspólnie wyspy: La Desirade,   Marie-Galante i grupka wysp Les Saintes - bodaj najbardziej malownicza w tym drobnym  towarzystwie. Atrakcj? dla turystów jest zwiedzanie miejscowych targowisk. Wysokie, w?skie domy w ?ródmie?ciu Pointe-a-Pitre chroni? przed s?o?cem ciasne ulice, po których przebija si? t?um pieszych i pojazdów. Sercem starego miasta La Darse jest ruchliwe nabrze?e z przystani? promow? i t?umem ulicznych sprzedawców, oferuj?cych dos?ownie wszystko.

Niepozorna stolica St. Lucii le?y u nasady os?oni?tej w?skiej zatoki, otoczonej stromymi,  zalesionymi wzgórzami. Castries powsta?o w latach 60.XVIII w. i uzyska?o nazw? na cze?? francuskiego ministra marynarki, marsza?ka o nazwisku de Castries, który doceni? bezpieczny naturalny port. Miasto mia?o jednak pecha - pada?o ofiar? po?arów. Wzd?u? nabrze?a ci?gnie si? Jeremie Street, fantastyczne nagromadzenie straganów, pojazdów i przechodniów, ulicznych sprzedawców koszulek oraz stoisk z pami?tkami. Po drugiej stronie ulicy znajduje si? stare zadaszone targowisko, zaanektowane obecnie przez sprzedawcówdrewnianych figurek, koszy i toreb pla?owych. Na targu spo?ywczym, w?ród stosów owoców cytrusowych i bananów, dyni, bulw pochrzynu, imbiru i papryki mo?na tam wci?? jeszcze odczu? tchnienie lokalnego kolorytu.

Okryta bujnym p?aszczem wilgotnego lasu równikowego St. Lucia, z charakterystycznymi szczytami wynurzaj?cymi si? prosto z morza, z?otymi pla?ami, rzadkimi papugami i obfito?ci? wspania?ych tropikalnych kwiatów, jest jedn? z najpi?kniejszych pere? Karaibów. Wyspa ma kszta?t gruszki i le?y mi?dzy Martynik? na pó?nocy i St. Vincent na po?udniu. St. Lucia to najlepiej zagospodarowana i najliczniej zaludniona z Wysp Zawietrznych. Mimo to ca?? ?rodkow? cz??? wyspy pokrywa górski las, otoczony rozleg?ymi plantacjami bananów, trzciny cukrowej i palm kokosowych. Ma?e wioski rybackie s? rozsiane wzd?u? wybrze?a, górskie chaty wciskaj? si? w soczy?cie zielone doliny. Krzysztof Kolumb móg? odwiedzi? wysp? w 1502 r. w czasie swej czwartej podró?y, ale najstarszym odnotowanym europejskim mieszka?cem by? niejaki Francois Le Clerc, XVI-wieczny pirat francuski, który za?o?y? baz? na Pigeon Island i atakowa? hiszpa?skie galeony. St. Lucia by?a jedn? z budz?cych najgor?tsze spory wysp na wschodnim Morzu Karaibskim, zwan? "Pi?kn? Helen?" Indii Zachodnich. Wszystkie statki zabiega?y o jej wzgl?dy. W pobli?u miasta Soufriere le?? Pitons ("wierzcho?ki"), najs?awniejsze elementy krajobrazu wyspy, umieszczone na fladze narodowej. NIedaleko znajduj? sie: park podwodny, dost?pny do zwiedzania krater wulkanu, ogrody w Diamond, czynna plantacja kakao i rezerwat wilgotnego lasu równikowego.

 

Barbados - Po?o?one prawie na kra?cu Karaibów wci?? zachowuje brytyjski smak. W przeciwie?stwie do swych wulkanicznych sasiadów, wyspa ma budow? wapienn?. Jej koralowe ska?y da?y pocz?tek pla?om Platynowego Wybrze?a, wysokiej klasy centrum turystycznego. Mniej ekskluzywne i przyst?pniejsze cenowo jest skupisko o?rodków na po?udniowym wybrze?u, z pasem równie atrakcyjnych pla?, najlepszymi restauracjami oraz bogat? ofert? ?ycia nocnego. Nazwa Barbadosu pochodzi od wielkiego lokalnego figowca, nale??cego do grupy tzw. dusicieli, który tworzy kurtyn? korzeni podporowych. Portugalscy  odkrywcy nazwali te drzewa brodatymi (los barbados). Brytyjczycy w?adali Barbadosem nieprzerwanie przez 340 lat, a? do uzyskania przez wysp? niepodleg?o?ci, i pozostawili rozpoznawalny ?lad lekkiego formalizmu w ?yciu dawnej cukrowej kolonii. Lokalny parlament emanuje wyra?n? dum?, a w zami?owaniu do krykieta, rytuale popo?udniowej herbaty i przebieraniu sie do kolacji w niektórych dzielnicach wyczuwa si? co? wi?cej ni? tylko tchnienie Ma?ej Anglii.

Bridgetown to licz?ca oko?o 100 tysi?cy mieszka?ców, pe?na energii stolica Barbadosu, jest wa?nym karaibskim o?rodkiem gospodarczym i finansowym. Serce miasta bije przy The Careenage, w?skim wewn?trznym porcie u uj?cia Constitution River, gdzie brytyjska ekspedycja w 1625 r. odkry?a most, zbudowany przez Indian. 
Niezliczone ?odzie rybackie i prywatne jachty cumuj? przy basenach, w których niegdy? przewracano statki na burt? dla oczyszczenia kad?ubów i dokonania napraw (careen). Kilka nadbrze?nych kawiarenek umila pobyt w porcie i pozwala obserwowa? otaczaj?cy ruch.

 

Grenada to miejsce gdzie odnosi si? wra?enie i? nawet po krótkim pobycie na której? z wysp wszyscy si? znaj?, i s? na wzajem bardzo ?yczliwi. Równie? ze wzgl?du na swój przydomek "Korzennej Wyspy", miejsce to obfituje w mnogo?? doskona?ych potraw i przypraw, których skosztowanie pozwol? nam pozostawi? jeszcze milsze wra?enia z podró?y. G?ówn? atrakcj? kulinarn? wysp s? owoce drzewa chlebowego, które dodane do kurczaka czy innych mi?s stwarzaj? pyszn? kombinacj?. Grenada znana jest równie? ze swoich pi?knych pla?, tropikalnej ro?linno?ci, oraz unikalnych zwierz?t zamieszkuj?ce wyspy. Do najbardziej znanych i chyba najpi?kniejszych pla? na wyspie nale?y Grand Anse, która zachwyci turystów pi?knym bia?ym piaskiem obmywanym lazurow? wod? Morza Karaibskiego. Centrum wyspy stanowi jej stolica St. George's. Saint George's to g?ówny port morski i przysta? wielkich statków wycieczkowych, które maj? tu swój przystanek podczas rejsów po Karaibach. Szacuje si?, i? 80 % turystów Grenady jak i jej stolicy, stanowi? w?a?nie pasa?erowie cumuj?cych tu statków. Port w St. George's to bez w?tpienia jeden z najbardziej malowniczych portów tego regionu, który w raz z po??czeniem pi?knego wybrze?a, Carenage tworzy niesamowit? atmosfer? miasta. G?ówne atrakcje turystyczne miasta to, cztery ko?cio?y (w tym najwi?ksza katolicka katedra ?w. Jerzego), wybudowane na pocz?tku XIX wieku, wspomniana wcze?niej pla?a Grand Anse, Fort George (wybudowany przez Francuzów w 1705) i Federick oraz ulica Wharf. Ciekaw? atrakcj? miasta jest tak?e otaczaj?cy j? wygas?y ju? krater wulkanu

Roseau (czyt. Rozo) - jest to stolica, a zarazem najwi?ksze miasto Wspólnoty Dominiki - wyspiarskiego pa?stwa le??cego w Archipelagu Ma?ych Antyli u uj?cia rzeki Roseau do Morza Karaibskiego. Dawniej nosi?o nazw? Charlotte Town. O?rodek administracyjny parafii ?wi?tego Jerzego. Miasto stanowi wa?ny o?rodek przemys?u spo?ywczego: przetwórstwo owoców, produkcja olejków eterycznych oraz odziezowego. Jest tu równie? du?y port rybacki. Roseau jest centrum turystyczno-wypoczynkowym Dominiki. Znajduje si? w nim mi?dzy innymi ogród botaniczny oraz muzeum. Miasto posiada port lotniczy oraz port morski.

Fort de France. Pe?ne ?ycia, atrakcyjne miasto jest wspaniale po?o?one na wybrze?u od strony Morza Karaibskiego. Od l?du opiera si? ono na ?a?cuchu ciemnozielonych wzgórz. Niewielkie centrum zach?ca do zwiedzania na piechot? i kusi ruchliw? dzielnic? handlow? oraz w?skimi uliczkami, które okolone s? domami z balkonami zdobionymi kutymi balustradami. Z Fort de France rozci?ga si? widok na najlepiej turystycznie zagospodarowan? enklaw? Martyniki, przyl?dek Pointe du Bout oraz pla?? Anse Mitan. To centrum wakacyjne skupia hotele, restauracje, pla?e i o?rodki sportów wodnych.


 

 

 

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
SPRZEDANE!!!
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Gor?cy Rejs po Emiratach Arabskich
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Emiraty na MSC Splendida
13.01 - 20.01.2018
Cena od + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
ALL INCLUSIVE w cenie rejsu
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
17.02 - 26.02.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
SPRZEDANY!!!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
SPRZEDANE!!!
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
SPRZEDANE!!!
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 1004.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,57zł
1 EURO= 4,22zł