Alerejsy

Emiraty na C. Mediterranea

Statek / Linia: Costa Mediterranea / Costa Cruises
Termin: 26.01 - 02.02.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-01-26Dubaj (ZEA)------
Dzień 2 - 2018-01-27Dubaj (ZEA)---12:00
Dzień 3 - 2018-01-28Muscat (Oman)9:00---
Dzień 4 - 2018-01-29Muscat (Oman)---14:00
Dzień 5 - 2018-01-30Khasab (Oman)8:0018:00
Dzień 6 - 2018-01-31Abu Dabi (ZEA)9:0022:00
Dzień 7 - 2018-02-01Dubaj (ZEA)8:00---
Dzień 8 - 2018-02-02Dubaj (ZEA)------
  • Ceny

Kabina:kabina wewnetrznaz oknemz balkonemz ba
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:359,00 €439,00 €639,00 €1 198,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)140,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena obejmuje:

zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; serwis baga?owy i kabinowy; wy?ywienie - 3 g?ówne posi?ki; przek?ski mi?dzy posi?kami; korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych; udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku.

 

Cena nie obejmuje:

op?at portowych; kosztów dojazdu do portu; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie); wycieczek fakultatywnych; korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet); napojów do obiadów i kolacji, wody, drinków; napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 10€/dzie?/osoba powy?ej 14 roku ?ycia; 5€/dzie?/dziecko w wieku 4-13); ubezpieczenia KL, NW i baga?u.

 

ALL INCLUSIVE (opcja):

Istnieje mo?liwo?? wykupienia pakietu ALL INCLUSIVE obejmuj?cego wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe dost?pne bez ogranicze? we wszystkich barach.
Cena pakietu:

28€ (pakiet z koktajlami)/dzie?/osoba doros?a

16€/dzie?/dziecko

Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów w kabinie na czas ca?ego rejsu.
 

Uwagi:
Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzeda? tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.

Na pok?adzie statku obowi?zuje bezgotówkowy system op?at. Nale?no?? reguluje si? ostatniego dnia rejsu gotówk? (wp?ata depozytu ok. 250€/kabina pierwszego dnia rejsu) lub kart? kredytow? (VISA, Mastercard, American Express) na podstawie zbiorczego rachunku. Karty kredytowe nale?y zarejestrowa? zaraz po zaokr?towaniu.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Dubaj - Palmy, trawniki, parki, mnóstwo kwiatów, a wszystko to w 40-stopniowym upale, przy jednej, dwóch ulewach rocznie, na by?ej pustyni. W Dubaju kwitnie przyroda, powstaj? kolejne wie?owce, hotele i o?rodki rekreacyjne. Trudno uwierzy?, ?e jeszcze 50 lat temu by?a tu pustynia, zamieszkana przez blisko 6 tys. ludzi zajmuj?cych si? g?ównie rybo?ówstwem i po?awianiem pere?. Dzi? po?o?ony na Pó?wyspie Arabskim, a nale??cy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Dubaj to metropolia licz?ca 3 mln mieszka?ców 150 narodowo?ci. Dominuj?c? religi? jest islam, j?zykiem oficjalnym - arabski, ale bez problemu mo?na porozumie? si? po angielsku. To, ?e Dubaj jest krajem muzu?ma?skim, wida? ju? na lotnisku: kobiety w czadorach, m??czy?ni w diszdaszach - tradycyjnych bia?ych strojach przypominaj?cych sutanny, dziesi?tki sklepów z arabskimi ubraniami. Turysta mo?e si? jednak czu? swobodnie. Nikt nie patrzy krzywo na jegomo?cia w krótkich spodenkach i bejsbolówce czy dziewczyn? w mini.
Co ci?gnie turystów do Dubaju? S?o?ce niemal przez ca?y rok, jasne, z?ociste pla?e, no i... samo z?oto, którego Dubaj jest najwi?kszym importerem na ?wiecie. Zdobi ono architektoniczne ornamenty pe?ne a?urów, motywów ro?linnych i geometrycznych oraz stroje kobiet. Niemal na ka?dej ulicy natkniemy si? na szyld jubilera, ale prawdziwie z?oty jest Gold Souk, wielkie targowisko z eleganckimi sklepami. A w nich naszyjniki, pier?cionki, bransolety, spinki do mankietów, zegarki, dzbany, misy, sztu?ce, cukiernice, no i z?oto w sztabach. Bi?uteri? sprzedaje si? tu nie na sztuki, lecz na wag?.
Po s?siedzku rozci?ga si? niezwyk?y Spice Souk pe?en ma?ych sklepików z przyprawami - szafranem, mirr?, suszonymi limonkami, papryczkami... Tu równie? mo?na kupi? arabsk? fajk? wodn? (szisza) wraz z aromatycznym wk?adem z jab?ek, fig czy suszonych melonów. To przy niej sp?dza si? wieczory w barach, restauracjach i kawiarniach.

W Dubai Museum, dowiedzie? si? mo?na o pocz?tkach powstania tego kraju i o mieszkaj?cych tu ludach. Niejednego zachwyca supernowoczesna architektura, np. Burj al Arab - jedyny na ?wiecie siedmiogwiazdkowy hotel w kszta?cie ?agla, wybudowany na specjalnie dla? stworzonej sztucznej wyspie w Zatoce Perskiej. W 2007 r. najwi?ksz? atrakcj? turystyczn? kraju stan? si? trzy kolejne sztuczne wyspy z podwodnymi hotelami, o?rodkami rekreacyjnymi i centrami handlowymi.
Dubaj kusi te? polami golfowymi, parkami wodnymi, wy?cigami konnymi, wieczornymi przeja?d?kami ?odzi? po Creeku (kana? dziel?cy Dubaj na prawo- i lewobrze?n? cz???; najlepiej pokona? go abr? - wodn? taksówk?), wyprawami do górskiego o?rodka Hatta i na safari. Pustynia zaczyna si? zaledwie godzin? drogi od centrum miasta. Mo?na si? tu wybra? d?ipem. Samochody surfuj? po piasku, obsuwaj? si? po wydmach, balansuj? pod niebezpiecznym k?tem... Godzinna przeja?d?ka ko?czy si? w oazie, gdzie czeka kolejna atrakcja - arabski posi?ek: pieczone i ?wie?e warzywa, kebab, nale?niki z razowej m?ki oraz pasty - z czosnku, bak?a?anów i cieciorki (humus) plus kawa kolorem i smakiem przypominaj?ca zielon? herbat? z domieszk? mi?ty.

Muscat jest niezwykle malowniczo po?o?ony wzd?u? urozmaiconego wybrze?a morskiego, w którym przeplataj? si? piaszczyste pla?e i ska?y. Jego g?ówne dzielnice rozdzielone s? pasmami skalistych gór. Aby dosta? si? z jednej dzielnicy do innej trzeba wspi?? si? szos? na prze??cz, lub skorzysta? z bulwaru biegn?cego wzd?u? wybrze?a. Dwie obramowane ska?ami zatoki tworz? w obr?bie miasta naturalne porty. Wej?cia do nich ju? w dawnych wiekach strzeg?y fortyfikacje wzniesione na wysepkach i szczytach wzgórz. Forteczki przetrwa?y do dzi? przydaj?c uroku sto?ecznemu krajobrazowi, szczególnie noc?, gdy eksponuje je okaza?a iluminacja. Nad mniejsz? z zatok mi?dzy dwoma takimi fortami zbudowano okaza?y su?ta?ski pa?ac. Na skale naprzeciwko pa?acu wznosi si? Fort Mirani - solidna forteca o wysokich na kilkana?cie metrów murach...  Zbudowano go podczas Portugalskiej okupacji Muskatu oko?o 1580 roku. Niestety - ani tury?ci, ani miejscowi obywatele nie maj? do niej wst?pu. Na szcz??cie fotografowanie fortu z zewn?trz nie jest zabronione. Tu? przy pa?acu - u stóp fortu su?tan zbudowa? kaza? meczet - jest to zatem zgodnie z tutejszym nazewnictwem meczet su?ta?ski. Wprost z nadmorskiego bulwaru w Mutrah wchodzi si? na teren krytego bazaru. Pono? zachowa? najwi?cej autentyzmu spo?ród bazarów ?rodkowego Wschodu. Zadaszone bambusowymi panelami i o?wietlone stylowymi lampami uliczki wiod? w?ród labiryntu sklepików wype?nionych tekstyliami, przyprawami, pachnid?ami i sprz?tem codziennego u?ytku. Na nielicznych wci?? tu jeszcze turystów czekaj? w?a?ciciele kilku sklepików z pami?tkami. Maskat ró?ni si? od stolic pozosta?ych krajów Pó?wyspu Arabskiego mi?dzy innymi tym, ?e niewiele tu znale?? mo?na nowoczesnej wielkomiejskiej architektury w postaci b?yszcz?cych szk?em wysoko?ciowców. Te nieliczne, które zbudowano skupione s? w dzielnicy biznesu, która nazywa si? Ruwi

 

Khasab to miasto w enklawie OmanuJest stolic? pó?wyspu Musandam. Khasab znajduje si? 500 km (310 mil) od Muscat i jest nazwany "Norwegi? z Arabii".

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu Dabi (Abu Dhabi, Abu Zabi) stolica i g?ówne miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a tak?e emiratu o tej samej nazwie. Miasto jest po?o?one na przybrze?nej wyspie Abu Dabi w Zatoce Perskiej. Zamieszkuje je ok. miliona osób. Jest wa?nym centrum gospodarczym, finansowym i kulturalnym, a tak?e portem morskim i rybackim. Siedziba najbogatszego z emiratów pe?na nowoczesnych wie?owców ze szk?a jeszcze pó? wieku temu by?a ma?? wiosk?. Po wycofaniu si? Brytyjczyków 2 grudnia 1971 r. Abu Dabi sta?o si? stolic? niezale?nej federacji emiratów. Wraz z przyp?ywaj?cymi dochodami z ropy gliniane chaty zosta?y gwa?townie zast?pione przez banki i bogate sklepy.

W Abu Dabi  warto zobaczy?: Fort Grande - jeden z najwy?szych budynków Bliskiego Wschodu, Pa?ac Al-Hosn - budowla z pocz?tku XIX w. nazywana Starym lub Bia?ym Fortem, Corniche - najwi?kszy spo?ród 20 parków miasta. W?ród drzew i krzewów prowadz? promenady z zapieraj?cymi dech w piersiach widokami na morze, Cultural Funation mie?ci najciekawsze wystawy w mie?cie. Interesuj?ca ekspozycja po?wi?cona jest historii miasta i nomadów.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Hiszpania i Portugalia
22.09 - 02.10.2018
Cena od 729.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
12.06 - 23.06.2018
Cena od 1249.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
12- dniowy rejs z Hamburga po Bilbao
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Amsterdam
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
14- dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 921.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwiekszym statkiem swiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Morze Sródziemne na C.Diadema
27.01 - 03.02.2018
Cena od 259.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
8-dniowy rejs po Zachodnim Morzu Sródziemnym
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2399.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 429.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
8 dniowy rejs po Wschodnim Morzu ?ródziemnym
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 719.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Morze Sródziemne z Balearami
29.04 - 06.05.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
8 dniowy Rejs z Geniu na MSC Fantasia
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,40zł
1 EURO= 4,18zł