Alerejsy

Basniowy Dubaj i Oman- PL PILOT

Statek / Linia: Costa Mediterranea / Costa Cruises
Termin: 19.01 - 27.01.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-01-19Wylot z Warszawy. Zaokr?towanie------
Dzień 2 - 2018-01-20Dubaj (ZEA)---12:00
Dzień 3 - 2018-01-21Muscat (Oman)8:30---
Dzień 4 - 2018-01-22Muscat (Oman)---1:00
Dzień 4 - 2018-01-22Dzien na morzu------
Dzień 5 - 2018-01-23Sir Bani Yas (ZEA)9:0018:00
Dzień 6 - 2018-01-24Abu Dabi (ZEA)9:0022:00
Dzień 7 - 2018-01-25Dubaj (ZEA)8:00---
Dzień 8 - 2018-01-26Dubaj (ZEA)------
Dzień 8 - 2018-01-26Wylot do Warszawy------
  • Ceny

Kabina:balkon classicbalkon premium
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:1 491,00 €1 571,00 €
przelot na trasie Warszawa – Dubaj – Warszawa 0,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)140,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi


UWAGA!! PROPONOWANY PROGRAM IMPREZY JEST ORIENTACYJNY I MO?E ULEC MODYFIKACJOM - OSTATECZNE PROPOZYCJE WYCIECZEK FAKULTATYWNYCH ZOSTAN? PRZEDSTAWIONE NA OKO?O 7 DNI PRZED REJSEM
Program rejsu

19.01.2018 -  Warszawa - Wylot z Polski ok godz. 13:25 i przelot do Dubaju, przylot ok. godziny 22:00, transfer do portu, zaokr?towanie na statek.
19-26.01.2018 - Rejs statkiem wg. programu
26.01.2018  - Wyokr?towanie ze statku, transfer do hotelu ze ?niadaniem w Dubaju, dla ch?tnych wycieczka fakultatywna
27.01.2018  -  Wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko, wylot z Dubaju ok godz. 08:00, powrót do kraju ok. godziny 11:20

Cena obejmuje
- przelot na trasie Warszawa – Dubaj – Warszawa
- rejs statkiem Costa Mediterranea (zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii), 7 noclegów;
- nocleg ze ?niadaniem po rejsie w hotelu w Dubaju
- pe?ne wy?ywienie - do dyspozycji restauracja bufetowa dzia?aj?ca ok. 10 h dziennie (?niadanie, lunch, przek?ski, podwieczorek) oraz restauracja a la carte (?niadanie, lunch, obiadokolacja);
- serwis baga?owy i kabinowy;
- napoje z dystrybutorów w restauracji bufetowej - kawa, herbata, woda oraz soki do ?niada?;
- korzystanie z urz?dze? sportowo - rekreacyjnych znajduj?cych si? na pok?adzie statku (basen, jacuzzi, centrum fitness, boiska wielofunkcyjne);
-  korzystanie z r?czników basenowych i le?aków;
- udzia? w imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze, koncerty, nauka ta?ca, animacje);
- ubezpieczenie KL, NW, BAGA?U; KL 30 000 €, KR 6000 PLN, NWI 16 000 PLN, BP 1 800 PLN;
- opiek? polskiego pilota;

Cena nie obejmuje
- op?at serwisowych dla za?ogi statku - 10,00€ osoba/dzie?, 5€ dziecko/dzie? (3-14 lat);
- korzystania z punktów us?ugowych na statku m. in.: (fryzjer, pralnia, fotograf, spa, Internet) oraz wydatków osobistych;
- korzystania z barów oraz napojów zamawianych w restauracji a la carte;
- pakiet napojów All Inclusive - Cena pakietu 26,5€/dzie? (Brindiamo - pakiet bez koktajli) lub 29,5€/dzie? (Piu Giusto - pakiet z koktajlami), 17€/dzie?/dziecko. Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów w kabinie na czas ca?ego rejsu.

Uwagi
Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzeda? tylko po potwierdzeniu. Grupa realizowana przy min. 20 osobach.


Rejs z Polskim Pilotem – Propozycja Wycieczek Fakultatywnych
Ba?niowy Dubaj i Oman – Statek Costa Mediterranea

Dok?adny program wycieczek z cenami zostanie przes?any uczestnikom na siedem dni przed rejsem. Szczegó?owy program wycieczek oraz cena uzale?nione s? od ilo?ci uczestników oraz ilo?ci czasu jak? statek sp?dza w danym porcie. Aby poszczególne wycieczki zosta?y zrealizowane, wymagana jest minimalna ilo?? uczestników okre?lona dla ka?dej wycieczki.

1. Dzie? - WARSZAWA / DUBAJ ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Przylot do Dubaju, transfer do portu i zaokr?towanie na statek

2. Dzie? - PORT DUBAJ ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Rano b?dzie kilka godzin czasu wolnego, podczas którego b?dzie mo?na uda? si? na zakupy do jednego z centrów handlowych. W po?udnie statek Costa Mediterranea wyp?ynie z Dubaju, przep?ynie wzd?u? Emiratu Szard?y i rozpocznie nawigacj? przez Zatok? Persk? w kierunku Omanu. Wieczorem statek przep?ynie  przez Cie?nin? Ormuz i wp?ynie do Zatoki Oma?skiej stanowi?cej cz??? Oceanu Indyjskiego. 

3. Dzie? – PORT MUSCAT OMAN
MUSCAT - ZWIEDZANIE STOLICY OMANU
Stolica Omanu Muscat, po?o?ona mi?dzy górami a morzem, to najbardziej malownicze miasto ca?ego kraju. W przeciwie?stwie do nowoczesnych metropolii z s?siednich Zjednoczonych Emiratów Arabskich, miasto w wi?kszo?ci  zachowa?o  tradycyjny  styl  i  idealnie  komponuje  si?  z krajobrazem.  Wycieczk?  rozpoczniemy  od  zwiedzania  Wielkiego Meczetu i jego ogrodów (najwi?kszy w Omanie, wybudowany w latach 1995 -2001)  z  pi?cioma  minaretami symbolizuj?cymi  pi??  filarów  Islamu. Nast?pnie  przejedziemy  do  centrum miasta, gdzie zobaczymy forty Al D?alali i Al Mirani, które wybudowali w XVI wieku Portugalczycy aby broni? dost?pu do Muscatu (który w tamtym czasie nale?a? do nich). Zobaczymy tam równie? pa?ac su?tana Al Alam o nietypowej architekturze. Nast?pnie odwiedzimy Bait Al Zubair Muzeum przedstawiaj?ce histori? i kultur? Su?tanatu Omanu. Na zako?czenie Przejedziemy do starego miasta, gdzie b?dzie czas na zakup lokalnych wyrobów na tradycyjnym targu - Mutrah Souk.
Czas oko?o 5,5h  Cena oko?o 50USD

4.Dzie? - NA MORZU – Wypoczynek i korzystanie z atrakcji oferowanych przez statek

5.Dzie? - PORT SIR BANI YAS ISLAND EMIRATY ARABSKIE
Niewielka wyspa Sir Bani Yas (Zaledwie 87km²), po?o?ona jest w Zatoce Perskiej i nale?y do Emiratu Abu Dhabi (oddalona o 9km od sta?ego l?du). Jest ona ca?kowitym przeciwie?stwem nowoczesnych metropolii jakie b?yszcz? w tym regionie ?wiata. Nazwa wyspy pochodzi od plemienia, które kiedy? zamieszkiwa?y te tereny. Posiada ona bardzo d?ug? histori?, któr?  odzwierciedlaj?  ciekawe  wykopaliska  archeologiczne,   m.   in. pozosta?o?ci klasztoru chrze?cija?skiego z czasów zanim dotar? tu Islam. Z  inicjatywy  Szejka  Zayeda  stworzono  na  wyspie  rezerwat  przyrody  w celu ochrony zagro?onych gatunków zwierz?t. ?yj? tu m. in.  Arabskie Oryksy, ?yrafy, lamy oraz liczne gatunki ptaków. Przez ostatnie lata w?adze przekszta?ci?y niemal pustynny obszar wyspy w wspania?y kurort turystyczny z licznymi atrakcjami. W tym dniu statek pozostanie przez ca?y pobyt na kotwicy a pasa?erowie b?d? dowo?eni na l?d ?odziami. Na wyspie  Sir Bani Yas nie pozostaje nic innego jak wypoczynek w s?o?cu na pla?y lub w cieniu pod palm? oraz k?piel w morzu. Ch?tni b?d? mogli uda? si? równie? na krótk? wycieczk? safari w cele podziwiania  dzikiej przyrody (wycieczka organizowana przez statek, dodatkowo p?atna).
Czas oko?o 4h  Cena: Brak op?at

6.Dzie? - PORT ABU DHABI ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
ABU DHABI - ZWIEDZANIE STOLICY ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH Stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu  Dhabito najwi?kszy i najbogatszy  z  siedmiu  emiratów.  Pierwszym  punktem  wycieczki  (z lokalnym  polskoj?zycznym  przewodnikiem)  b?dzie przejazd   przez Wysp? Saadiyat, gdzie powstaj? imponuj?ce obiekty takie jak Luwr, czy Muzeum Guggenheima (projekt ma zosta? zako?czony  do 2020  roku).Nast?pnie przejedziemy przez wysp? Yas, na której znajduj? si? Park Ferrari (krótka wizyta) oraz tor wy?cigowy Formu?y 1 (przystanek  na zdj?cia). Odwiedzimy najwi?kszy i najpi?kniejszy meczet w zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielki Meczet Szejka  Zayeda. Przejedziemy przez ekskluzywn? dzielnic? AL Bateen z rezydencjami szejków oraz zatrzymamy si? przy Emirates Palace (jeden z najdro?szych Hoteli ?wiata). B?dziemy równie? w Heritage Village –tradycyjnej wiosce bedui?skiej oraz na targu  z  daktylami, gdzie b?dzie czas na zakupy suwenirów.
Czas oko?o 6,5h  Cena oko?o70 USD

7.Dzie? -PORT DUBAJ ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE–
DUBAJ- OD MA?EJ OSADY DO ?WIATOWEJ METROPOLII Dubaj,  który  w  ci?gu  kilkudziesi?ciu  lat  przekszta?ci?  si?  z  wiejskiej  osady  w  kosmopolityczne  centrum ?wiatowego handlu i finansów, jest obecnie jedn? z najbardziej znanych i zadziwiaj?cych metropolii na ?wiecie. Emirat Dubaj po?o?ony jest nad Zatok? Persk? i jest jednym z siedmiu, które od 1971r. tworz? pa?stwo Zjednoczone Emiraty Arabskie. Po ?niadaniu w hotelu i spotkania z lokalnym polskoj?zycznym przewodnikiem wyruszymy na zwiedzanie, które rozpoczniemy od najstarszej cz??ci miasta. Odwiedzimy tu stary  fort  z  muzeum,  prezentuj?cym  czasy przed   odkryciem   ropy naftowej  oraz  kolejne  lata rozwoju, a? do czasów  wspó?czesnych.  Przep?yniemy tradycyjn?  ?odzi?  abr?  na  drugi  brzeg Zatoki Dubaju a tam posmakujemy lokalnej atmosfery  na  targu  z  przyprawami  oraz s?ynnym  targu  ze  z?otem.  W  dalszej  cz??ci  wycieczki  przejedziemy  przez nowoczesn?  dzielnic?  do  Mall  of  Emirates,  jednego  z  najwi?kszych  centrów handlowych  na  ?wiecie,  gdzie  podczas  czasu  wolnego  b?dzie  mo?na  zrobi? zakupy, zje?? lunch lub uda? si? na stok narciarski w Ski Dubai. Na zako?czenie panoramiczny przejazd do Portu Rashid i powrót na statek. 
Czas oko?o 6,5h  Cena oko?o 70 USD

8.Dzie? -PORT DUBAJ ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE–
DUBAJ -NOWOCZESNE DZIELNICE I NAJWY?SZY BUDYNEK ?WIATA
Po wyokr?towaniu ze statku rozpoczniemy ca?odniow? wycieczk? po nowoczesnych    dzielnicach    Dubaju    (z    lokalnym polskoj?zycznym przewodnikiem).    Zobaczymy    najnowsze    i    najciekawsze    projekty architektoniczne,  którymi  miasto  od  kilku  lat  zadziwia  ca?y ?wiat. Pierwszy punkt  programu  to  s?ynny  hotel  ”?agiel”  Burj  Al  Arab, wybudowany   na   sztucznie   usypanej   wyspie,   stanowi   od   momentu powstania  jedn?  z  wizytówek  miasta.  Pospacerujemy  po  Madinat Jumeirah (nazywan? Wenecj? Dubaju) z licznymi kana?ami wodnymi i tradycyjnym  bazarem.  Przejedziemy kolejk? Monorail przez najwi?ksz? na ?wiecie sztuczn? wysp? Palma Jumeirah na jej koniec, gdzie znajduje si? s?ynny hotel Atlantis. Zatrzymamy si? w Dubai Marina, malowniczym skupisku  wie?owców  powsta?ych  nad  sztucznym  kana?em.  Na zako?czenie  udamy  si?  do  najnowocze?niejszej  cz??ci  miasta –Downtown Dubai z najwi?kszym centrum handlowym na ?wiecie Dubaj Mall, oraz z najwy?szym budynkiem ?wiata Burj Khalifa (828 metrów wysoko?ci). Proponujemy wjazd na taras widokowy na 124 pi?trze, z którego  rozpo?ciera  si?  wspania?a  panorama  na  ca??  metropoli?.  W czasie wolnym b?dzie mo?na zje?? lunch, odwiedzi? Dubaj Akwarium lub zrobi? zakupy. Po wieczornym pokazie ta?cz?cych fontann pojedziemy na nocleg do hotelu. 
Czas oko?o 9h  Cena oko?o120 USD (zawiera bilet na najwy?szy budynek ?wiata)

9.Dzie? - DUBAJ / WARSZAWA
Wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko i przylot do kraju, Opublikowane w materia?ach informacje nie stanowi? oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zarówno ceny jak i programy mog? ulec zmianie. Dok?adne programy zostan? przes?ane uczestnikom na siedem dni przed rejsem. Wycieczki  fakultatywne s? realizowane przez lokalne podmioty.


Krótki opis portów na trasie rejsu

Dubaj - Palmy, trawniki, parki, mnóstwo kwiatów, a wszystko to w 40-stopniowym upale, przy jednej, dwóch ulewach rocznie, na by?ej pustyni. W Dubaju kwitnie przyroda, powstaj? kolejne wie?owce, hotele i o?rodki rekreacyjne. Trudno uwierzy?, ?e jeszcze 50 lat temu by?a tu pustynia, zamieszkana przez blisko 6 tys. ludzi zajmuj?cych si? g?ównie rybo?ówstwem i po?awianiem pere?. Dzi? po?o?ony na Pó?wyspie Arabskim, a nale??cy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Dubaj to metropolia licz?ca 3 mln mieszka?ców 150 narodowo?ci. Dominuj?c? religi? jest islam, j?zykiem oficjalnym - arabski, ale bez problemu mo?na porozumie? si? po angielsku. To, ?e Dubaj jest krajem muzu?ma?skim, wida? ju? na lotnisku: kobiety w czadorach, m??czy?ni w diszdaszach - tradycyjnych bia?ych strojach przypominaj?cych sutanny, dziesi?tki sklepów z arabskimi ubraniami. Turysta mo?e si? jednak czu? swobodnie. Nikt nie patrzy krzywo na jegomo?cia w krótkich spodenkach i bejsbolówce czy dziewczyn? w mini.
Co ci?gnie turystów do Dubaju? S?o?ce niemal przez ca?y rok, jasne, z?ociste pla?e, no i... samo z?oto, którego Dubaj jest najwi?kszym importerem na ?wiecie. Zdobi ono architektoniczne ornamenty pe?ne a?urów, motywów ro?linnych i geometrycznych oraz stroje kobiet. Niemal na ka?dej ulicy natkniemy si? na szyld jubilera, ale prawdziwie z?oty jest Gold Souk, wielkie targowisko z eleganckimi sklepami. A w nich naszyjniki, pier?cionki, bransolety, spinki do mankietów, zegarki, dzbany, misy, sztu?ce, cukiernice, no i z?oto w sztabach. Bi?uteri? sprzedaje si? tu nie na sztuki, lecz na wag?.
Po s?siedzku rozci?ga si? niezwyk?y Spice Souk pe?en ma?ych sklepików z przyprawami - szafranem, mirr?, suszonymi limonkami, papryczkami... Tu równie? mo?na kupi? arabsk? fajk? wodn? (szisza) wraz z aromatycznym wk?adem z jab?ek, fig czy suszonych melonów. To przy niej sp?dza si? wieczory w barach, restauracjach i kawiarniach.

W Dubai Museum, dowiedzie? si? mo?na o pocz?tkach powstania tego kraju i o mieszkaj?cych tu ludach. Niejednego zachwyca supernowoczesna architektura, np. Burj al Arab - jedyny na ?wiecie siedmiogwiazdkowy hotel w kszta?cie ?agla, wybudowany na specjalnie dla? stworzonej sztucznej wyspie w Zatoce Perskiej. W 2007 r. najwi?ksz? atrakcj? turystyczn? kraju stan? si? trzy kolejne sztuczne wyspy z podwodnymi hotelami, o?rodkami rekreacyjnymi i centrami handlowymi.
Dubaj kusi te? polami golfowymi, parkami wodnymi, wy?cigami konnymi, wieczornymi przeja?d?kami ?odzi? po Creeku (kana? dziel?cy Dubaj na prawo- i lewobrze?n? cz???; najlepiej pokona? go abr? - wodn? taksówk?), wyprawami do górskiego o?rodka Hatta i na safari. Pustynia zaczyna si? zaledwie godzin? drogi od centrum miasta. Mo?na si? tu wybra? d?ipem. Samochody surfuj? po piasku, obsuwaj? si? po wydmach, balansuj? pod niebezpiecznym k?tem... Godzinna przeja?d?ka ko?czy si? w oazie, gdzie czeka kolejna atrakcja - arabski posi?ek: pieczone i ?wie?e warzywa, kebab, nale?niki z razowej m?ki oraz pasty - z czosnku, bak?a?anów i cieciorki (humus) plus kawa kolorem i smakiem przypominaj?ca zielon? herbat? z domieszk? mi?ty.

Muscat jest niezwykle malowniczo po?o?ony wzd?u? urozmaiconego wybrze?a morskiego, w którym przeplataj? si? piaszczyste pla?e i ska?y. Jego g?ówne dzielnice rozdzielone s? pasmami skalistych gór. Aby dosta? si? z jednej dzielnicy do innej trzeba wspi?? si? szos? na prze??cz, lub skorzysta? z bulwaru biegn?cego wzd?u? wybrze?a. Dwie obramowane ska?ami zatoki tworz? w obr?bie miasta naturalne porty. Wej?cia do nich ju? w dawnych wiekach strzeg?y fortyfikacje wzniesione na wysepkach i szczytach wzgórz. Forteczki przetrwa?y do dzi? przydaj?c uroku sto?ecznemu krajobrazowi, szczególnie noc?, gdy eksponuje je okaza?a iluminacja. Nad mniejsz? z zatok mi?dzy dwoma takimi fortami zbudowano okaza?y su?ta?ski pa?ac. Na skale naprzeciwko pa?acu wznosi si? Fort Mirani - solidna forteca o wysokich na kilkana?cie metrów murach...  Zbudowano go podczas Portugalskiej okupacji Muskatu oko?o 1580 roku. Niestety - ani tury?ci, ani miejscowi obywatele nie maj? do niej wst?pu. Na szcz??cie fotografowanie fortu z zewn?trz nie jest zabronione. Tu? przy pa?acu - u stóp fortu su?tan zbudowa? kaza? meczet - jest to zatem zgodnie z tutejszym nazewnictwem meczet su?ta?ski. Wprost z nadmorskiego bulwaru w Mutrah wchodzi si? na teren krytego bazaru. Pono? zachowa? najwi?cej autentyzmu spo?ród bazarów ?rodkowego Wschodu. Zadaszone bambusowymi panelami i o?wietlone stylowymi lampami uliczki wiod? w?ród labiryntu sklepików wype?nionych tekstyliami, przyprawami, pachnid?ami i sprz?tem codziennego u?ytku. Na nielicznych wci?? tu jeszcze turystów czekaj? w?a?ciciele kilku sklepików z pami?tkami. Maskat ró?ni si? od stolic pozosta?ych krajów Pó?wyspu Arabskiego mi?dzy innymi tym, ?e niewiele tu znale?? mo?na nowoczesnej wielkomiejskiej architektury w postaci b?yszcz?cych szk?em wysoko?ciowców. Te nieliczne, które zbudowano skupione s? w dzielnicy biznesu, która nazywa si? Ruwi

 

Abu Dabi (Abu Dhabi, Abu Zabi) stolica i g?ówne miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a tak?e emiratu o tej samej nazwie. Miasto jest po?o?one na przybrze?nej wyspie Abu Dabi w Zatoce Perskiej. Zamieszkuje je ok. miliona osób. Jest wa?nym centrum gospodarczym, finansowym i kulturalnym, a tak?e portem morskim i rybackim. Siedziba najbogatszego z emiratów pe?na nowoczesnych wie?owców ze szk?a jeszcze pó? wieku temu by?a ma?? wiosk?. Po wycofaniu si? Brytyjczyków 2 grudnia 1971 r. Abu Dabi sta?o si? stolic? niezale?nej federacji emiratów. Wraz z przyp?ywaj?cymi dochodami z ropy gliniane chaty zosta?y gwa?townie zast?pione przez banki i bogate sklepy.

W Abu Dabi  warto zobaczy?: Fort Grande - jeden z najwy?szych budynków Bliskiego Wschodu, Pa?ac Al-Hosn - budowla z pocz?tku XIX w. nazywana Starym lub Bia?ym Fortem, Corniche - najwi?kszy spo?ród 20 parków miasta. W?ród drzew i krzewów prowadz? promenady z zapieraj?cymi dech w piersiach widokami na morze, Cultural Funation mie?ci najciekawsze wystawy w mie?cie. Interesuj?ca ekspozycja po?wi?cona jest historii miasta i nomadów.

Wylot do Warszawy. Transfer na lotnisko i wylot do Warszawy.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
SPRZEDANE!!!
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Gor?cy Rejs po Emiratach Arabskich
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Emiraty na MSC Splendida
13.01 - 20.01.2018
Cena od + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
ALL INCLUSIVE w cenie rejsu
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
17.02 - 26.02.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
SPRZEDANY!!!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
SPRZEDANE!!!
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
SPRZEDANE!!!
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 1004.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,57zł
1 EURO= 4,22zł